Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Ponovljen javni poziv udruženjima građana, privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada Požarevca

Na osnovu člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15 i 7/16 ) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca 09-06-60/2017-9 od 10. aprila 2017. godine, Gradsko veće Grada Požarevca  raspisuje

I PONOVLjEN JAVNI POZIV

udruženjima građana,  privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada  Požarevca

  1. Upućuje se I ponovljen Javni poziv udruženjima građana, privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada Požarevca( u daljem tekstu: Privredni savet).
  2. Ovaj Javni poziv biće objavljen u Listu „Reč naroda“ kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca ( www.pozarevac.rs).
  3. Privredni savet ima 15 članova i to: predsednika, zamenika predsednika i 13 članova.

Najmanje 1/3, a najviše 1/2 članova Privrednog saveta imenuje se iz redova privrednika i preduzetnika, odnosno udruženja. Predsednik Privrednog saveta je iz reda privrednika i preduzetnika, dok je zamenik predsednika predstavnik Grada Požarevca.  

  1. Predlozi za članove Privrednog saveta moraju biti obrazloženi. Za člana  Privrednog saveta može se predložiti lice koje je najmanje 10 godina obavljalo poslove u privredi, s tim da će se posebno vrednovati uspešnost poslovanja i postignuti rezultati. 
  2. Zadatak privrednog saveta je davanje inicijative u vezu ekonomskog razvoja Grada Požarevca, donošenje zaključaka, preporuka i mišljenja od važnosti za unapređenje poslovne klime u lokalnoj zajednici, učestvovanje u pripremi strateških i akcionih planova ekonomskog razvoja Grada Požarevac i predlaganje  izmena i dopuna  istih, davanje mišljenja i predloga za unapređenje rada u delu privrednih aktivnosti Grada Požarevca, javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Grad Požarevac.
  3. Rok za dostavu obrazloženih predloga je 7 (sedam ) dana od  dana objavljivanja Javnog poziva.
  4. Svi podnosioci predloga koji su podneli predloge u okviru Javnog poziva udruženjima građana, privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada Požarevca od 7.marta 2017. godine i koji je trajao do 14. marta 2017. godine, ne moraju ponovo podnositi predloge ukoliko žele da  ostanu pri istim.

Ako podnosioci predloga ne podnosu nove predloge u toku trajanja ovog javnog poziva Gradsko veće Grada Požarevca će uzeti u razmatranje već podnete predloge za članove Privrednog savet.

U slučaju da podosioci  prijava u okviru Javnog poziva udruženjima građana,  privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada Požarevca od 7.marta 2017. godine i koji je trajao do 14. marta 2017. godine, podnesu nove predloge  u okviru trajanja ovog javnog poziva, isti će se uzeti u razmatranje i smatraće se da su odustali od prethodnih predloga.

  1. Obrazložene predloge dostaviti preporučenom poštom na adresu Gradsko veće Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12 000 Požarevca, sa naznakom za : „Za Privredni savet Grada Požarevca“ ili u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, kancelarija br. 9. ul. Drinska broj 2, 12 000 Požarevac.
  2. Gradsko veće Grada Požarevca je dužno da u roku od 7 (sedam) dana od dan kada je istekao rok iz tačke 6. ovog javnog poziva imenuje predsednika, zamenika predsednika i  članove Privrednog saveta.                                                     

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter