Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Поновљен јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца

На основу члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16 ) и Закључка Градског већа Града Пожаревца 09-06-60/2017-9 од 10. априла 2017. године, Градско веће Града Пожаревца  расписује

I ПОНОВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ

удружењима грађана,  привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града  Пожаревца

  1. Упућује се I поновљен Јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца( у даљем тексту: Привредни савет).
  2. Овај Јавни позив биће објављен у Листу „Реч народа“ као и на званичној интернет презентацији Града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).
  3. Привредни савет има 15 чланова и то: председника, заменика председника и 13 чланова.

Најмање 1/3, а највише 1/2 чланова Привредног савета именује се из редова привредника и предузетника, односно удружења. Председник Привредног савета је из реда привредника и предузетника, док је заменик председника представник Града Пожаревца.  

  1. Предлози за чланове Привредног савета морају бити образложени. За члана  Привредног савета може се предложити лице које је најмање 10 година обављало послове у привреди, с тим да ће се посебно вредновати успешност пословања и постигнути резултати. 
  2. Задатак привредног савета је давање иницијативе у везу економског развоја Града Пожаревца, доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници, учествовање у припреми стратешких и акционих планова економског развоја Града Пожаревац и предлагање  измена и допуна  истих, давање мишљења и предлога за унапређење рада у делу привредних активности Града Пожаревца, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач Град Пожаревац.
  3. Рок за доставу образложених предлога је 7 (седам ) дана од  дана објављивања Јавног позива.
  4. Сви подносиоци предлога који су поднели предлоге у оквиру Јавног позива удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца од 7.марта 2017. године и који је трајао до 14. марта 2017. године, не морају поново подносити предлоге уколико желе да  остану при истим.

Ако подносиоци предлога не подносу нове предлоге у току трајања овог јавног позива Градско веће Града Пожаревца ће узети у разматрање већ поднете предлоге за чланове Привредног савет.

У случају да подосиоци  пријава у оквиру Јавног позива удружењима грађана,  привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца од 7.марта 2017. године и који је трајао до 14. марта 2017. године, поднесу нове предлоге  у оквиру трајања овог јавног позива, исти ће се узети у разматрање и сматраће се да су одустали од претходних предлога.

  1. Образложене предлоге доставити препорученом поштом на адресу Градско веће Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревца, са назнаком за : „За Привредни савет Града Пожаревца“ или у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. ул. Дринска број 2, 12 000 Пожаревац.
  2. Градско веће Града Пожаревца је дужно да у року од 7 (седам) дана од дан када је истекао рок из тачке 6. овог јавног позива именује председника, заменика председника и  чланове Привредног савета.                                                     

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter