Почетак » Актуелно » О Граду
 

Посета региону Корошка у СловенијиVisit “Koroska” region in Slovenia

Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ је у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Корошка“ организовала студијску посету региону Корошка у Словенији, која је реализована у периоду од 4. до 8. марта 2012. године. У студијској посети су поред представника РРА “Браничево-Подунавље” учествовали Градоначелник Пожаревца, г-дин Миодраг Милосављевић и председник општине Петровац на Млави, г-дин Радиша Драгојевић, са својим сарадницима.

Ова посета је прва од две које су планиране у оквиру заједничког пројекта две Агенције „Успостављање модела сарадње и интеграције општина за израду заједничког пројекта градске инфраструктуре са посебним освртом на управљање отпадом“. Сврха ове студијске посете била је да се градоначелници и председници општина из региона Браничево-Подунавље упознају са самим пројектом КОЦЕРОД, односно вишегодишњим процесом припреме и реализације пројекта изградње Регионалног центра за управљање отпадом регије Корошка.

Учесници студијске посете имали су прилику да се сусретну са пројектним тимом, директором регионалног комуналног предузећа, председницима општина из регије Корошка и главним извођачима радова. Такође су посетили локације поменутог Центра (рециклажни центар и депонију) и упознали се са детаљима пројекта, а посебно најсавременијим технолошким решењима која су примењена у складу са стандардима Европске уније.

Такође током студијске посете делегацији из Србије представљени су и пројекти из других области који су финансирани средствима из фондова Европске уније, као што су формирање два бизнис инкубатора, изградња хостела за смештај младих у региону, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, као и пројекат унапређења туристичке понуде региона Корошка.

Према речима учесника, посета је била изузетно корисна, посебно кад су у питању искуства словеначког тима везана за процес припреме пројектно-техничке документације, саму имплементацију пројекта од успостављања модела сарадње и потписивања међуопштинског споразума, преко едукације становништва о примарној селекцији на извору, до избора извођача, изградње и стављања у функцију Регионалног центра за управљање отпадом. Закључено је да се велики део искуства у Корошком региону може директно применити и у нашим локалним самоуправама и региону Браничево-Подунавље.

Иначе, пројекат „Успостављање модела сарадње и интеграције општина за израду заједничког пројекта градске инфраструктуре са посебним освртом на управљање  отпадом“ се реализује у периоду од септембра 2011. до септембра 2012. године, а у износу од цца. 28.000 € се финансира средствима Билатералне међународне развојне помоћи Републике Словеније. Основни циљ пројекта је пренос знања и искустава словеначких партнера у припреми и имплементацији пројекта КОЦЕРОД – Регионални центар за управљање отпадом Корошке регије, који се у вредности од преко 20 милиона € финансира средствима Кохезионих фондова Европске уније и 12 општина региона Корошка.

У оквиру пројекта, планирана је и студијска посета Словенији стручног тима који је у региону Браничево-Подунавље ангажован на на пословима управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу, као и консултативне посете словеначких стручњака Браничевско-Подунавском региону.Regional Development Agency “Branicevo-Danube” in cooperation with the Regional Development Agency “Koroska” organized a study visit to Slovenia in the region of Koroska, which is realized in the period from 4 to 8 March 2012. year. In a study visit by representatives of the RRA “Branicevo-Danube” participated Mayor of Pozarevac mr. Miodrag Milosavljevic and Mayor of Petrovac na Mlavi mr. Radisa Dragojevic with his associates.

This visit is the first of two planned a joint project of the two agencies “Establishing the model of cooperation and integration of municipalities for the development of a joint project of urban infrastructure with special emphasis on waste management.” The purpose of this study tour was to mayors from the region Branicevo-Podunavlje familiar with the project itself “KOCEROD” or multi-year process of preparation and realization of the construction of the Regional Waste Management of Koroska region.

Participants in the study tour had the opportunity to meet with the project team, the director of the regional utility company, the mayors from the region of Koroska and the main contractors. They also visited the sites of Centre (landfill and recycling center), and described the details of the project, especially the latest technological solutions that are implemented in accordance with EU standards.

Also during the study tour delegation from Serbia presented the projects in other areas that are financed with funds from European Union funds, such as the formation of two business incubators, the construction of hostel accommodation for young people in the region, construction of facilities for waste water, and a program to improve tourist region of Koroska.

According to participants, the visit was extremely useful, especially when it comes to experience the Slovenian team to the process of preparing design and technical documentation, implementation of the project itself by establishing a model of inter-municipal cooperation and the signing of the agreement, through education of the population of the primary selection to the source, the choice contractors, construction and putting into operation of the Regional Centre for Waste Management. It was concluded that a large part of the experience in Koroska region can be directly applied to our local governments and Branicevo-Danube region.

Otherwise, the project “Establishing a model of cooperation and integration of municipalities for the development of a joint project of urban infrastructure with special emphasis on waste management” is realized in the period from September 2011. until September 2012. year, and amounting to approx. € 28,000 is being financed by bilateral international development assistance to the Republic of Slovenia. The main objective is to transfer knowledge and experience of Slovenian partners in the preparation and implementation of the project KOCEROD – Regional Waste Management Carinthia region, which is worth over € 20 million financed by EU Cohesion Funds and 12 municipalities of Koroska. Planned study of projekt is to visit Slovenia and professional team that is in the region Branicevo-Danube engaged in the business of waste management at local and regional levels, as well as consultative visits of Slovenian experts Branicevo-Podunavlje.

Подели са другима: Facebook Twitter