Početak » Gradska uprava » Odeljenje za društvene delatnosti
 

Odeljenje za društvene delatnosti

Rukovodilac odeljenja: Milena Nestorović

Tel: 012/539-677, Kanc. 131

U Odeljenju za društvene delatnosti, obrazovani su:

1. Odsek za poslove društvenih delatnosti

2. Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom 

ODSEK ZA POSLOVE DRUŠTVENIH DELATNOSTI

Šef Odseka: Tamara Tepšić

Telefon: 012/539-677, Kanc. 131

Odeljenje za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na:

– praćenje stanja u oblasti predškolskog i školskog obrazovanja, kulture, sporta, informisanja i socijalne zaštite na osnovu zakona, propisa i drugih opštih akata, svakodnevnih neposrednih kontakata i pisanih podataka,  njihovo   objedinjavanje za celi  grad  u izveštajima  i informacijama;

– sve poslove oko finansiranja ustanova i organizacija iz obrazovanja, kulture, sporta i socijalne zaštite;

– upravne i finansijsko-evidencione poslove iz oblasti boračko – invalidske zaštite;

– poslove socijalne zaštite i poverenika za izbeglice;

– poslove prosvetne inspekcije  i

– druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada .

POSLOVI ZAŠTITE I OSTVARIVANjA LIČNIH I KOLEKTIVNIH PRAVA NACIONALNIH MANjINA ETNIČKIH GRUPA, IZBEGLIH I PROGNANIH LICA 

Socijalni radnik: Ljiljana Drajić

Telefon: 012/539-789

ODSEK ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

Šef Odseka: Zoran Đorđević

Telefon: 012/539-716, Kanc. 12

             Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom obavlja poslove koji se odnose na:

– Povereni poslovi državne uprave u vezi sa utvrđivanjem prava na dečiji dodatak, naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, roditeljski dodatak i druga prava određena Zakonima i Pravilnicima.

– upravne i finansijsko-evidencione poslove iz oblasti društvene brige o deci i dečje zaštite;

DEČJI DODATAK

Jasmina Bjelajac

Kanc. br. 30, tel.539-683

RODITELjSKI DODATAK

Tel. 539-7146, kanc. 12

NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILjSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA

Tel. 539-715, Kanc. 12

NOVČANA NAKNADA PORODICI I KOJOJ SE RODE BLIZANCI, TROJKE ILI ČETVORKE

Tel . 539-716, Kanc.12

REGRESIRANjE BORAVKA TREĆEG I SVAKOG NAREDNOG DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

tel . 539-716, Kanc.12

BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

 Pavlović Stanimirović Dragana dipl. pravnik
tel 012 539-685, kanc.br. 26

Boračko – invalidska zaštita obuhvata  poslove u postupku rešavanja o pravima boraca ratnih vojnih invalida,  civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, i to kao poslove poverene od strane Republike, a preko Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

 

POSLOVI SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA I OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

OPIS POSLOVA: Obavlja poslove zaštite prava pacijenata i sarađuje sa  nadležnima u zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Požarevca;  pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata; postupa po podnetim prigovorima na način propisan zakonom; po prigovorima sačinjava izveštaje koje u zakonskim rokovima dostavlja podnosiocu prigovora, direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse na teritoriji grada Požarevca  i načelniku Gradske uprave; sačinjava mesečne, tromesečne, šestomesečne i godišnje izveštaje i iste dostavlja nadležnim organima jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata; pregleda statute i druga opšta akta u apotekarskoj ustanovi odnosno Domu zdravlja Požarevac i  obavlja druge normativno-pravne poslove u ovoj oblasti; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz svog delokruga i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i  po nalogu načelnika Gradske uprave.

SAVETNIK  ZA ZAŠTITU  PRAVA PACIJENATA

Najdanović Saša dipl. pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter