Почетак » Градска управа » Одељење за друштвене делатности
 

Одељење за друштвене делатности

Руководилац одељења: Милена Несторовић

Тел: 012/539-677, Канц. 131

У Одељењу за друштвене делатности, образовани су:

1. Одсек за послове друштвених делатности

2. Одсек за финансијску подршку породици са децом 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Шеф Одсека: Тамара Тепшић

Телефон: 012/539-677, Канц. 131

Одељење за друштвене делатности обавља послове који се односе на:

– праћење стања у области предшколског и школског образовања, културе, спорта, информисања и социјалне заштите на основу закона, прописа и других општих аката, свакодневних непосредних контаката и писаних података,  њихово   обједињавање за цели  град  у извештајима  и информацијама;

– све послове око финансирања установа и организација из образовања, културе, спорта и социјалне заштите;

– управне и финансијско-евиденционе послове из области борачко – инвалидске заштите;

– послове социјалне заштите и повереника за избеглице;

– послове просветне инспекције  и

– друге послове у складу са законом и Статутом града .

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОСТВАРИВАЊА ЛИЧНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЕТНИЧКИХ ГРУПА, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА 

Социјални радник: Љиљана Драјић

Телефон: 012/539-789

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Шеф Одсека: Зоран Ђорђевић

Телефон: 012/539-716, Канц. 12

             Одсек за финансијску подршку породици са децом обавља послове који се односе на:

– Поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на дечији додатак, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена Законима и Правилницима.

– управне и финансијско-евиденционе послове из области друштвене бриге о деци и дечје заштите;

ДЕЧЈИ ДОДАТАК

Јасмина Бјелајац

Канц. бр. 30, тел.539-683

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Тел. 539-7146, канц. 12

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

Тел. 539-715, Канц. 12

НОВЧАНА НАКНАДА ПОРОДИЦИ И КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ, ТРОЈКЕ ИЛИ ЧЕТВОРКЕ

Тел . 539-716, Канц.12

РЕГРЕСИРАЊЕ БОРАВКА ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

тел . 539-716, Канц.12

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

 Павловић Станимировић Драгана дипл. правник
тел 012 539-685, канц.бр. 26

Борачко – инвалидска заштита обухвата  послове у поступку решавања о правима бораца ратних војних инвалида,  цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, и то као послове поверене од стране Републике, а преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.

 

ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове заштите права пацијената и сарађује са  надлежнима у здравственим установама на територији града Пожаревца;  пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената; поступа по поднетим приговорима на начин прописан законом; по приговорима сачињава извештаје које у законским роковима доставља подносиоцу приговора, директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе на територији града Пожаревца  и начелнику Градске управе; сачињава месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје и исте доставља надлежним органима јединице локалне самоуправе у складу са Законом о правима пацијената; прегледа статуте и друга општа акта у апотекарској установи односно Дому здравља Пожаревац и  обавља друге нормативно-правне послове у овој области; одговоран је за законито, благовремено и ефикасно обављање послова из свог делокруга и обавља друге послове у складу са законом и  по налогу начелника Градске управе.

САВЕТНИК  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Најдановић Саша дипл. правник