Почетак » Обавештења » О Граду
 

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавањеCall refugees from Bosnia and Croatian be recorded for housing

Саопштење за медије

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање

 

Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.

Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адпатацији/доградња).

У августу 2012. године, као припрема за Регионали стамбени програм, почело је евидентирање стамбених потреба избеглица у свим јединицама локалне самоуправе у Србији. Како евидентирање и ажурирање података о евидентираним породицама које су у стању потребе треба да буде континуирано, неопходно је наставити са наведеним активностима.

У септембру 2013. године у Србији је почела реализација Региналног стамбеног програма. До сада су изабрани корисници за доделу пакета грађевинског материјала и монтажних кућа у оквиру првог потпројекта, док је у оквиру потпројеката 2 и 4 у току избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине и корисника за доделу монтажних кућа.

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa oкo 27.000 нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa, oднoснo зa oкo 74.000 људи у рeгиoну. Oд тoг брoja 16.780 пoрoдицa je у Србиjи, тaчниje oкo 45.000 људи.  РСП Србије биће спроведен у наредних пет година кроз више потпројеката.

Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра. Регионални стамбени програм све четири земље вредан је 584 милиона евра и финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.Press Release

Call refugees from Bosnia and Croatian be recorded for housing

In order to continue the successful implementation of the Regional Housing Program, which aims to house 16,780 of the most vulnerable refugee families in the Republic of Serbia, the Commissariat for Refugees and Migration of the Republic of Serbia invites all families of refugees from Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatian, that are not resolved their housing, to are recorded in the local trustee in the period from 18 February to 18 March 2015. This call is related to the already registered refugees, as well as those who have not registered.

Refugee families should bring documentation to possess in order to determine whether they meet the requirement for obtaining assistance required (refer to the families who owned a plot of land or residential property in need of adapting to / upgrade).

In August 2012, in preparation for the Regional Housing Programme, began recording the housing needs of refugees in all local governments in Serbia. How to record and update the data on the families who are in need should be continuous, it is necessary to continue with the aforementioned activities.

In September 2013, Serbia has started implementation of the Regional Housing Program. Until now, users have been selected for the award of construction material and prefabricated houses under the first subproject, while within subprojects 2 and 4 during the selection of beneficiaries for the housing needs of refugees leasing residential units with the possibility of buying and users for the allocation of prefabricated houses.

Regional housing program (RSP) is a joint multi-annual program of the Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and the Republic of Croatian, which aims to provide permanent housing for about 27,000 of the most vulnerable refugee families, or about 74,000 people in the region. Of this number, 16,780 families in Serbia, more precisely, about 45,000 people. RSP Serbia will be implemented over the next five years through several sub-projects.

Regional housing program of the Republic of Serbia worth 330 million euros. Regional housing program all four countries is worth 584 million euros and is funded by the European Union, which is the largest donor, the United States, Germany, Italy, Norway, Switzerland, Denmark, Turkey, Luxembourg, Cyprus, Romania, Czech Republic, Slovakia and Hungary .

Подели са другима: Facebook Twitter