Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Poziv izbeglicama iz Bosne i Hrvatske da se evidentiraju za stambeno zbrinjavanjeCall refugees from Bosnia and Croatian be recorded for housing

Saopštenje za medije

Poziv izbeglicama iz Bosne i Hrvatske da se evidentiraju za stambeno zbrinjavanje

 

Radi uspešnog nastavka sprovođenja Regionalnog stambenog programa, koji ima za cilj da stambeno zbrine 16.780 najugroženijih izbegličkih porodica u Republici Srbiji, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije poziva sve porodice izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje nisu rešile svoje stambeno pitanje, da se evidentiraju u lokalnom povereništvu u periodu od 18. februara do 18. marta 2015. godine. Ovaj poziv se odnosi na već evidentirane izbeglice, kao i na one koji do sada nisu evidentirani.

Izbegličke porodice treba da ponesu dokumentaciju koju poseduju kako bi se moglo utvrditi da li ispunjavaju uslov za dobijanje tražene pomoći (odnosi se na porodice koje u vlasništvu imaju plac ili stambeni objekat kome je potrebna adpataciji/dogradnja).

U avgustu 2012. godine, kao priprema za Regionali stambeni program, počelo je evidentiranje stambenih potreba izbeglica u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Kako evidentiranje i ažuriranje podataka o evidentiranim porodicama koje su u stanju potrebe treba da bude kontinuirano, neophodno je nastaviti sa navedenim aktivnostima.

U septembru 2013. godine u Srbiji je počela realizacija Reginalnog stambenog programa. Do sada su izabrani korisnici za dodelu paketa građevinskog materijala i montažnih kuća u okviru prvog potprojekta, dok je u okviru potprojekata 2 i 4 u toku izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine i korisnika za dodelu montažnih kuća.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu. Od tog broja 16.780 porodica je u Srbiji, tačnije oko 45.000 ljudi.  RSP Srbije biće sproveden u narednih pet godina kroz više potprojekata.

Regionalni stambeni program Republike Srbije vredan je 330 miliona evra. Regionalni stambeni program sve četiri zemlje vredan je 584 miliona evra i finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.Press Release

Call refugees from Bosnia and Croatian be recorded for housing

In order to continue the successful implementation of the Regional Housing Program, which aims to house 16,780 of the most vulnerable refugee families in the Republic of Serbia, the Commissariat for Refugees and Migration of the Republic of Serbia invites all families of refugees from Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatian, that are not resolved their housing, to are recorded in the local trustee in the period from 18 February to 18 March 2015. This call is related to the already registered refugees, as well as those who have not registered.

Refugee families should bring documentation to possess in order to determine whether they meet the requirement for obtaining assistance required (refer to the families who owned a plot of land or residential property in need of adapting to / upgrade).

In August 2012, in preparation for the Regional Housing Programme, began recording the housing needs of refugees in all local governments in Serbia. How to record and update the data on the families who are in need should be continuous, it is necessary to continue with the aforementioned activities.

In September 2013, Serbia has started implementation of the Regional Housing Program. Until now, users have been selected for the award of construction material and prefabricated houses under the first subproject, while within subprojects 2 and 4 during the selection of beneficiaries for the housing needs of refugees leasing residential units with the possibility of buying and users for the allocation of prefabricated houses.

Regional housing program (RSP) is a joint multi-annual program of the Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and the Republic of Croatian, which aims to provide permanent housing for about 27,000 of the most vulnerable refugee families, or about 74,000 people in the region. Of this number, 16,780 families in Serbia, more precisely, about 45,000 people. RSP Serbia will be implemented over the next five years through several sub-projects.

Regional housing program of the Republic of Serbia worth 330 million euros. Regional housing program all four countries is worth 584 million euros and is funded by the European Union, which is the largest donor, the United States, Germany, Italy, Norway, Switzerland, Denmark, Turkey, Luxembourg, Cyprus, Romania, Czech Republic, Slovakia and Hungary .

Podeli sa drugima: Facebook Twitter