Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija
 

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik
RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13,
98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika
o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove
O B J A V Lj U J E
POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda na k.p.br. 1144 K.O. Maljurevac, koji je izrađen od strane
„TIMINGteam doo Beograd“ iz Beograda, ul. Ljubovijska br. 32. Odgovorni
urbanista je Bojan Alimpić, dipl.inž.arh. – sa licencom odgovornog
urbaniste za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih
projekata  br. 200 1467 14, izdatom od Inženjerske komore Srbije. Idejno
rešenje za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na k.p.br.
1144 K.O. Maljurevac urađeno je od strane „INŽENjERING BALBI“ doo Beograd,
iz Beograda, ul. Danijelova br. 43A. Glavni projektant je Tatjana
Ratković, dipl.inž.građ.  – sa licencom broj IKS 314 0216 03.

Investitor Urbanističkog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda na k.p.br. 1144 K.O. Maljurevac je Grad Požarevac.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od
7 (sedam) dana, odnosno počev od 24.08.2021. godine, zaključno sa
30.08.2021. godine, u kancelariji broj 106 na prvom spratu zgrade
Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10
do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca Požarevca
(www.pozarevac.rs).
Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je
Aleksandra Nejković, diplomirani inženjer arhitekture.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u
urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u
toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i
građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

        Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 106 zgrade Gradske
uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-748.

______________________________i_________________________________________

O B J A V Lj U J E
POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u seoskim
naseljima Bradarac, Maljurevac i Bubušinac koji je izrađen od strane
„TIMINGteam doo Beograd“ iz Beograda, ul. Ljubovijska br. 32. Odgovorni
urbanista je Bojan Alimpić, dipl.inž.arh. – sa licencom odgovornog
urbaniste za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih
projekata  br. 200 1467 14, izdatom od Inženjerske komore Srbije. Idejno
rešenje urađeno je od strane „INŽENjERING BALBI“ doo Beograd, iz Beograda,
ul. Danijelova br. 43A. Glavni projektant je Tatjana Ratković,
dipl.inž.građ.  – sa licencom broj IKS 314 0216 03.
  Investitor za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u seoskim naseljima
Bradarac, Maljurevac i Bubušinac je Grad Požarevac.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od
7 (sedam) dana, odnosno počev od 24.08.2021. godine, zaključno sa
30.08.2021. godine, u kancelariji broj 106 na prvom spratu zgrade
Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10
do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca Požarevca
(www.pozarevac.rs).
Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je
Aleksandra Nejković, diplomirani inženjer arhitekture.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u
urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u
toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i
građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

        Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 106 zgrade Gradske
uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-748.

 

PLANSKA DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter