Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju objekta samouslužne autoperionice  na katastarskoj parceli br. 2668/2 K.O. Požarevac u ulici Vojske Jugoslavije br. 128A u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“ d.o.o. iz Požarevca, ulica Stari Korzo broj 30, lokal broj 16.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju objekta samouslužne autoperionice  na katastarskoj parceli br. 2668/2 K.O. Požarevac u ulici Vojske Jugoslavije br. 128A u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“ d.o.o. iz Požarevca, ulica Stari Korzo broj 30, lokal broj 16.

Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0935  06.

Investitor urbanističkog projekta je Vladimir Marinković iz Požarevca, ulica Sime Simića broj 3/6.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od 15.6.2021. godine zaključno sa 21.6.2021. godine u kancelariji broj 209 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ognjen Srdanov, master prostorni planer.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 209 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-797.

 Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter