Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта самоуслужне аутоперионице  на катастарској парцели бр. 2668/2 К.О. Пожаревац у улици Војске Југославије бр. 128A у Пожаревцу, израђен од стране „ARHI STUDIO NM“ д.о.о. из Пожаревца, улица Стари Корзо број 30, локал број 16.

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу објекта самоуслужне аутоперионице  на катастарској парцели бр. 2668/2 К.О. Пожаревац у улици Војске Југославије бр. 128A у Пожаревцу, израђен од стране „ARHI STUDIO NM“ д.о.о. из Пожаревца, улица Стари Корзо број 30, локал број 16.

Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0935  06.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Владимир Маринковић из Пожаревца, улица Симе Симића број 3/6.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана почев од 15.6.2021. године закључно са 21.6.2021. године у канцеларији број 209 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца.

Лицe овлашћенo за давање обавештења о садржају јавне презентације је Огњен Срданов, мастер просторни планер.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове у писарници градске управе.

Ближе информације могу се добити у канцеларији број 209 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-797.

 Документација

Подели са другима: Facebook Twitter