Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija
 

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskim parcelama br. 657/3 i 657/4 obe K.O. Požarevac u ulici Dunavska br. 42 u Požarevcu, izrađen od strane ,,Arhi studio NMʻʻ iz Požarevca, ulica Stari korzo br. 30.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskim parcelama br. 657/3 i 657/4 obe K.O. Požarevac u ulici Dunavska br. 42 u Požarevcu, izrađen od strane ,,Arhi studio NMʻʻ iz Požarevca, ulica Stari korzo br. 30.

Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0935 06.

Investitor urbanističkog projekta je ,,Inv-Mitrovićʻʻ d.o.o. iz Požarevca, ulica Pećka br. 5.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od 7.9.2021. godine zaključno sa 13.9.2021. godine u kancelariji broj 209 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ognjen Srdanov, master prostorni planer.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 209 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-797.

 DOKUMENTACIJA (27MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter