Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju za potrebe izgradnje pomoćnog objekta – nadstrešnice na k.p.br.1466 K.O. Požarevac, koji je izrađen od strane Privrednog duštva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „URBANIKA“ D.O.O. sa sedištem u Beogradu u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 235/83

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14,
83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019), GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju za potrebe izgradnje pomoćnog objekta – nadstrešnice na k.p.br.1466 K.O. Požarevac, koji je izrađen od strane Privrednog duštva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „URBANIKA“ D.O.O. sa sedištem u Beogradu u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 235/83. Odgovorni
urbanista je Tanja M. Klišmanić d.i.a. – sa licencom odgovornog urbaniste za rukovođenje izradom urbanističkih
planova i urbanističkih projekata br. 200 1040 08, izdatom od Inženjerske komore Srbije.

Idejno arhitektonsko rešenje pomoćnog objekta – nadstrešnice na k.p.br.1466 K.O. Požarevac, izrađen je od strane Privrednog duštva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „URBANIKA“ D.O.O. sa sedištem u Beogradu u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 235/83. Glavni projektant je Tanja M. Klišmanić d.i.a. broja licence 300 D777 06.
Investitor Urbanističkog projekta za izgradnju pomoćnog objekta – nadstrešnice na k.p.br.1466 K.O. Požarevac je Grad Požarevac.
Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, odnosno počev od 21.09.2021. godine, zaključno sa 27.09.2021. godine, u kancelariji broj 106 na prvom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca Požarevca (www.pozarevac.rs – u delu „plnaska dokumentacija“). Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Aleksandra Nejković, diplomirani inženjer arhitekture.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 106 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-748.

DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter