Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за просторну целину “Чикош“ на катастарској парцели бр. 1002 КО Пожаревац и Урбанистичког пројекта за Градски парк и пасаж „Парма“, на катастарским парцелама број 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/18), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за просторну целину “Чикош“ на катастарској парцели бр. 1002 КО Пожаревац и Урбанистичког пројекта  за Градски парк и пасаж „Парма“, на катастарским парцелама број 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2, урађени од стране Предузећа за инжењеринг, грађевинарство, унутрашњу и спољну трговину, BMD BAU ДОО Београд (Звездара), ул. Др Зоре Илић Обрадовић бр. 8/3.

Одговорни урбаниста је Бојан Алимпић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1467 14 одговорног урбанисте.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Град Пожаревац, ул. Дринска бр. 2.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана почев од првог наредног дана од дана када је обавештење извршено, односно почев од 27.03.2019. године закључно са 02.04.2019. године у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лица овлашћена за давање обавештења о садржају јавне презентације су Вера Шеовић, дипл.инж.арх. и Зорица Гњатић, дипл. инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистичке пројекте и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове.

Ближе информације могу се добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

Документација – Урбанистички пројекат за просторну целину “Чикош“ на катастарској парцели бр. 1002 КО Пожаревац

Документација – Урбанистички пројекат за Градски парк и пасаж „Парма“

 

Подели са другима: Facebook Twitter