Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac i Urbanističkog projekta za Gradski park i pasaž „Parma“, na katastarskim parcelama broj 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/18), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac i Urbanističkog projekta  za Gradski park i pasaž „Parma“, na katastarskim parcelama broj 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2, urađeni od strane Preduzeća za inženjering, građevinarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu, BMD BAU DOO Beograd (Zvezdara), ul. Dr Zore Ilić Obradović br. 8/3.

Odgovorni urbanista je Bojan Alimpić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1467 14 odgovornog urbaniste.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, ul. Drinska br. 2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od prvog narednog dana od dana kada je obaveštenje izvršeno, odnosno počev od 27.03.2019. godine zaključno sa 02.04.2019. godine u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lica ovlašćena za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Vera Šeović, dipl.inž.arh. i Zorica Gnjatić, dipl. inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanističke projekte i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija – Urbanistički projekat za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac

Dokumentacija – Urbanistički projekat za Gradski park i pasaž „Parma“

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter