Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija
 

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli br. 1961/5 K.O. Požarevac u ulici 7. jula bb. u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli br. 1961/5 K.O. Požarevac u ulici 7. jula bb. u Požarevcu, izrađen od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) iz Beograda, ulica Bulevar kralja Aleksandra broj 73/II.

Odgovorni urbanista je Božidar Manić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1101  08.

Investitor urbanističkog projekta je Stanko Nikolić iz Dobrog Polja (jls Crna Trava), ulica Dobro Polje bb.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od 17.8.2021. godine zaključno sa 23.8.2021. godine u kancelariji broj 209 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ognjen Srdanov, master prostorni planer.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 209 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-797.

 

DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter