Почетак » Обавештења » О Граду
 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели бр. 1961/5 К.О. Пожаревац у улици 7. јула бб. у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели бр. 1961/5 К.О. Пожаревац у улици 7. јула бб. у Пожаревцу, израђен од стране Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) из Београда, улица Булевар краља Александра број 73/II.

Одговорни урбаниста је Божидар Манић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1101  08.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Станко Николић из Доброг Поља (јлс Црна Трава), улица Добро Поље бб.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана почев од 17.8.2021. године закључно са 23.8.2021. године у канцеларији број 209 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца.

Лицe овлашћенo за давање обавештења о садржају јавне презентације је Огњен Срданов, мастер просторни планер.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове у писарници градске управе.

Ближе информације могу се добити у канцеларији број 209 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-797.

 

Подели са другима: Facebook Twitter