Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1796/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Делиградска број 2

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу  стамбено-пословне зграде вишепородичног становања По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1796/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Делиградска број 2, израђен од стране СР- биро за пројектовање, инжењеринг и извођење радова у грађевинарству  „URBANEX“ из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Данијел Радуловић, дипл.инж.арх.- са лиценцом бр. 200 0282 03.

            Инвеститори урбанистичког пројекта су Николић Станко (Борисав) из Доброг Поља, Тодоровић Раде (Ставра) из Дарковца, Марковић Ана из Пожаревца и Лазовић Даница из Пожаревца.

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од првог наредног дана од дана када је обавештење извршено, односно почев од 19.12.2018. године закључно са 25.12.2018. године, у канцеларији број 208 зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Ружица Станојевић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за  урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 208 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-646.

 Идејно решење

 Урбанистички пројекат

Подели са другима: Facebook Twitter