Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade Po+P+3+Ps, na katastarskim parcelama broj 1084/1 i 1085/1 KO Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, i 145/14), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade  Po+P+3+Ps, na katastarskim parcelama broj 1084/1 i 1085/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Njegoševa br.9, izrađen od strane SR – biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu  „URBANEX“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Danijel Radulović, dipl.inž.arh.- sa licencom br. 200 0282 03.

            Investitor urbanističkog projekta je „Kompanija Evrotrgovina“ d.o.o. iz Šapina.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od prvog narednog dana od dana kada je obaveštenje izvršeno, odnosno počev od 03.10.2018. godine zaključno sa 09.10.2018. godine, u kancelariji broj 208 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ružica Stanojević, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-646.
Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter