Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU: ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA, ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI I ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta: Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Odluke o boravišnoj taksi i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (u daljem tekstu: odluke o taksama i naknadi) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o odlukama o taksama i naknadi održaće se u periodu od 17. decembra 2018. godine do 21. decembra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu nacrta odluka o taksama i naknadi“.

Dana 20.12.2018. godine u 13,00 sati održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst nacrta odluka o taksama i naknadi.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter