Почетак » О Граду » Конкурси
 

Предлог листе за доделу стипендија студентимаThe proposal lists for scholarships to students

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума

и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца

број: 06-612-54/2014

датум: 24.02.2014. године

П о ж а р е в а ц 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

ЗА  ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“

ОД 28.01.2014. ГОДИНЕ 

            Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца у саставу: Весна Пејић, председник Комисије, Владимир Петровић, Сања Жарић, Дејан Илић и Весна Игњатовић, чланови Комисије, дана 18.02.2013. године, извршила је отварање приспелих пријава по расписаном Конкурсу за за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину, објављеном у листу „Реч народа“ од 28.01.2014. године.

Рок за пријаву на Конкурс био је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.

Благовремено до 12.02.2014. године на адресу Комисије стигла је 51 пријава, док неблаговремених пријава није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 06-612-54/2014 од 18.02.2014. године.

         II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ОДБИЈУ:

1. Пријава број 06-612-6/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Јована Г. Стевић из Костолца, улица Трг братства и јединства бр. 7/20, студент IV године Медицинског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су корисници републичке стипендије или студентског кредита.

2. Пријава број 06-612-7/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Невена З. Радуловић из Пожаревца, улица Трише Кацлеровића бр. 9, студент II године Математичког факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50.

3. Пријава број 06-612-14/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Ђурђа И. Глишић из Пожаревца, улица Кнез Милошев Венац бр. 8/19, студент II године Математичког факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије.

4. Пријава број 06-612-15/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Милица Б. Јерковић из Живице, студент I године мастер студија Учитељског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије.

5. Пријава број 06-612-26/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Марина Р. Радовановић из Пожаревца, улица Вардарска бр. 5/52, студент II године Хемијског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије.

6. Пријава број 06-612-30/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Катарина С. Петковић из Пожаревца, улица Боже Димитријевића бр. 64, студент III године Факултета музичке уметности у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су корисници републичке стипендије или студентског кредита.

7. Пријава број 06-612-34/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Теодора Д. Цветковић из Пожаревца, улица Моше Пијаде бр. 10/13, студент I године Филозофског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената Филозофског факултета.

8. Пријава број 06-612-36/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Милена М. Обрадовић из Брадарца, улица Светосавска бр. 3, студент I године Факултета безбедности у Београду

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета безбедности.

9. Пријава број 06-612-37/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Јелена М. Обрадовић из Брадарца, улица Светосавска бр. 3, студент III године Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената занимања струковна медицинска сестра – техничар.

10. Пријава број 06-612-45/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Милан П. Рајић из Пожаревца, улица  Приштинска бр. 2, студент II године Машинског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50.

11. Пријава број 06-612-49/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Данило Б. Милојковић из Пожаревца, улица Пионирски трг бр. 9/19, студент III године Факултета музичке уметности у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су корисници републичке стипендије или студентског кредита.

12. Пријава број 06-612-51/2014 од 12.02.2014. године, Владимир С. Стојићевић из Костолца, Село Костолац бр. бб, студент I године ВТШСС у Крагујевцу.

Образложење: Одбија се зато што у конкурсној документацији недостаје уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија на терет буџета Републике Србије.

13. Пријава број 06-612-53/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Јасмина Р. Живковић из Пожаревца, улица Чеде Васовића бр. 45/44, студент докторских студија  Филозофског факултета у Београду.  

Образложење: Одбија се зато што у конкурсној документацији недостаје уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија на терет буџета Републике Србије, уверење о држављанству Републике Србије, фотокопија личне карте, изјава студента оверена у Градској управи или суду да није корисник других градских или републичких стипендија и кредита и доказ да студент није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање.

III Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ПРИХВАТЕ:

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 18/13)  и Закључком Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22.01.2014., за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину, опредељена су средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара, која ће бити расподељена путем расписаног конкурса.

1. Пријава бр. 06-612-27/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Магдалена С. Љубисављевић, студент II године Рударско-геолошког факултета у Београду.

2. Пријава бр. 06-612-40/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Станислава С. Миленковић, студент IIIгодине Рударско-геолошког факултета у Београду.

3. Пријава бр. 06-612-35/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Алекса С. Матић, студент IIIгодине Рударско-геолошког факултета у Београду.

4. Пријава број 06-612-42/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Влада С. Макитан, студент I године Машинског факултета у Београду.

5. Пријава број 06-612-3/2014 од 04.02.2014. године, подносилац пријаве Александар Д. Давидовић, студент I године Машинског факултета у Београду.

6. Пријава број 06-612-21/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Вељко З. Живковић, студент IV године Електротехничког факултета у Београду.

7. Пријава бр. 06-612-10/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Алекса Г. Сарић, студент III године Електротехничког факултета у Београду.

            8. Пријава бр. 06-612-44/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Јелена Н. Жигић, студент  II године Електротехничког факултета у Београду.

            9. Пријава бр. 06-612-11/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Милица С. Ваљаревић, студент III године Електротехничког факултета у Београду.

            10. Пријава бр. 06-612-5/2014 од 04.02.2014. године, подносилац пријаве Даница Б. Панић, студент IV године Грађевинског факултета у Београду.

            11. Пријава бр. 06-612-12/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Ивана Б. Панић, студент III године Грађевинског факултета у Београду.

12. Пријава бр. 06-612-16/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Тијана Д. Бјелица, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду.

            13. Пријава бр. 06-612-8/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Стефан З. Перић, студент V године Медицинског факултета у Београду.

            14. Пријава бр. 06-612-43/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Давид Д. Гертнер, студент V године Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

            15. Пријава бр. 06-612-24/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Александра З. Бјелица, V године Медицинског факултета у Београду.

            16. Пријава бр. 06-612-18/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Ана Љ. Радивојевић студент II године Архитектонског факултета у Београду.

            17. Пријава бр. 06-612-50/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Аница З. Милисављевић, студент III године Правног факултета у Београду.

            18. Пријава бр. 06-612-46/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Милица В. Пајић, студент IV године Економског факултета у Београду.

            19. Пријава бр. 06-612-28/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Сања А. Животић, студент II године Економског факултета у Београду.

20. Пријава бр. 06-612-32/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Катарина З. Ђорђевић, студент I године Факултета организационих наука у Београду.

21. Пријава бр. 06-612-20/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Бојана Б. Николовска, студент II године Природно математичког факултета у Новом Саду.

22. Пријава бр. 06-612-13/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Милош Б. Манић, студент Физичког факултета у Београду.

23. Пријава бр. 06-612-23/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Милена С. Савић, студент IV године Учитељског факултета у Београду.

24. Пријава бр. 06-612-9/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Ђорђе Д. Савић, студент III године Саобраћајног факултета у Београду.

25. Пријава бр. 06-612-41/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Катарина З. Јовановић, студент I године Фармацеутског факултета у Београду.

26. Пријава бр. 06-612-47/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Марина Ж. Тошић, студент I године Пољопривредног факултета у Београду.

27. Пријава бр. 06-612-29/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Невена П. Бранисављевић, студент I године мастер студија Машинског факултета у Београду.

IV Обзиром да се за поједина занимања није пријавио довољан број кандидата који испуњавају услове Конкурса, Комисија предлаже Градском већу града Пожаревца да ПРИХВАТИ пријаве следећих подносиоца:

1. Пријава бр. 06-612-31/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Илија З. Перић, студент II године Рударско-геолошког факултета у Београду.

2. Пријава бр. 06-612-17/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Владимир Н. Димић, студент II године Рударско-геолошког факултета у Београду.

3. Пријава бр. 06-612-39/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Војислав А. Савић, студент I године Рударско-геолошког факултета у Београду.

4. Пријава бр. 06-612-48/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Ненад С. Џунић, студент I године Рударско-геолошког факултета у Београду.

5. Пријава бр. 06-612-19/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Јована Д. Шеовић, студент II године Економског факултета у Београду.

6. Пријава бр. 06-612-4/2014 од 04.02.2014. године, подносилац пријаве Ана З. Радуловић, студент I године Економског факултета у Београду.

7. Пријава бр. 06-612-38/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Никола Д. Гајић,  студент I године Економског факултета у Београду.

8. Пријава бр. 06-612-52/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Ивана П. Фусуљевић, студент I године Економског факултета у Београду.

9. Пријава бр. 06-612-2/2014 од 31.01.2014. године, подносилац пријаве Александра А. Вучковић, студент II године Факултета педагошких наука у Крагујевцу.

10. Пријава бр. 06-612-47/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Марија С. Томић, студент II године Пољопривредног факултета.

11. Пријава бр. 06-612-22/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Невена С. Петковић, студент III године Биолошког факултета у Београду, смер екологија.

Предлог листе  објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 28.02.2014. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе  учесници конкурса могу уложити у року од  8 дана од дана објављивања предлога листе, на адресу: Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Приговор на предлог листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину“.

  Предлог листе за доделу стипендија студентимаРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума

и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца

број: 06-612-54/2014

датум: 24.02.2014. године

П о ж а р е в а ц 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

ЗА  ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“

ОД 28.01.2014. ГОДИНЕ 

            Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца у саставу: Весна Пејић, председник Комисије, Владимир Петровић, Сања Жарић, Дејан Илић и Весна Игњатовић, чланови Комисије, дана 18.02.2013. године, извршила је отварање приспелих пријава по расписаном Конкурсу за за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину, објављеном у листу „Реч народа“ од 28.01.2014. године.

Рок за пријаву на Конкурс био је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.

Благовремено до 12.02.2014. године на адресу Комисије стигла је 51 пријава, док неблаговремених пријава није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 06-612-54/2014 од 18.02.2014. године.

         II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ОДБИЈУ:

1. Пријава број 06-612-6/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Јована Г. Стевић из Костолца, улица Трг братства и јединства бр. 7/20, студент IV године Медицинског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су корисници републичке стипендије или студентског кредита.

2. Пријава број 06-612-7/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Невена З. Радуловић из Пожаревца, улица Трише Кацлеровића бр. 9, студент II године Математичког факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50.

3. Пријава број 06-612-14/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Ђурђа И. Глишић из Пожаревца, улица Кнез Милошев Венац бр. 8/19, студент II године Математичког факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије.

4. Пријава број 06-612-15/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Милица Б. Јерковић из Живице, студент I године мастер студија Учитељског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије.

5. Пријава број 06-612-26/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Марина Р. Радовановић из Пожаревца, улица Вардарска бр. 5/52, студент II године Хемијског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање самофинансирајућих студената, односно студената чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије.

6. Пријава број 06-612-30/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Катарина С. Петковић из Пожаревца, улица Боже Димитријевића бр. 64, студент III године Факултета музичке уметности у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су корисници републичке стипендије или студентског кредита.

7. Пријава број 06-612-34/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Теодора Д. Цветковић из Пожаревца, улица Моше Пијаде бр. 10/13, студент I године Филозофског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената Филозофског факултета.

8. Пријава број 06-612-36/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Милена М. Обрадовић из Брадарца, улица Светосавска бр. 3, студент I године Факултета безбедности у Београду

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената Факултета безбедности.

9. Пријава број 06-612-37/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Јелена М. Обрадовић из Брадарца, улица Светосавска бр. 3, студент III године Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената занимања струковна медицинска сестра – техничар.

10. Пријава број 06-612-45/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Милан П. Рајић из Пожаревца, улица  Приштинска бр. 2, студент II године Машинског факултета у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену мању од 7,50.

11. Пријава број 06-612-49/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Данило Б. Милојковић из Пожаревца, улица Пионирски трг бр. 9/19, студент III године Факултета музичке уметности у Београду.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање студената који су корисници републичке стипендије или студентског кредита.

12. Пријава број 06-612-51/2014 од 12.02.2014. године, Владимир С. Стојићевић из Костолца, Село Костолац бр. бб, студент I године ВТШСС у Крагујевцу.

Образложење: Одбија се зато што у конкурсној документацији недостаје уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија на терет буџета Републике Србије.

13. Пријава број 06-612-53/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Јасмина Р. Живковић из Пожаревца, улица Чеде Васовића бр. 45/44, студент докторских студија  Филозофског факултета у Београду.  

Образложење: Одбија се зато што у конкурсној документацији недостаје уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија на терет буџета Републике Србије, уверење о држављанству Републике Србије, фотокопија личне карте, изјава студента оверена у Градској управи или суду да није корисник других градских или републичких стипендија и кредита и доказ да студент није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање.

III Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ПРИХВАТЕ:

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 18/13)  и Закључком Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22.01.2014., за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину, опредељена су средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара, која ће бити расподељена путем расписаног конкурса.

1. Пријава бр. 06-612-27/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Магдалена С. Љубисављевић, студент II године Рударско-геолошког факултета у Београду.

2. Пријава бр. 06-612-40/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Станислава С. Миленковић, студент IIIгодине Рударско-геолошког факултета у Београду.

3. Пријава бр. 06-612-35/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Алекса С. Матић, студент IIIгодине Рударско-геолошког факултета у Београду.

4. Пријава број 06-612-42/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Влада С. Макитан, студент I године Машинског факултета у Београду.

5. Пријава број 06-612-3/2014 од 04.02.2014. године, подносилац пријаве Александар Д. Давидовић, студент I године Машинског факултета у Београду.

6. Пријава број 06-612-21/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Вељко З. Живковић, студент IV године Електротехничког факултета у Београду.

7. Пријава бр. 06-612-10/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Алекса Г. Сарић, студент III године Електротехничког факултета у Београду.

            8. Пријава бр. 06-612-44/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Јелена Н. Жигић, студент  II године Електротехничког факултета у Београду.

            9. Пријава бр. 06-612-11/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Милица С. Ваљаревић, студент III године Електротехничког факултета у Београду.

            10. Пријава бр. 06-612-5/2014 од 04.02.2014. године, подносилац пријаве Даница Б. Панић, студент IV године Грађевинског факултета у Београду.

            11. Пријава бр. 06-612-12/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Ивана Б. Панић, студент III године Грађевинског факултета у Београду.

12. Пријава бр. 06-612-16/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Тијана Д. Бјелица, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду.

            13. Пријава бр. 06-612-8/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Стефан З. Перић, студент V године Медицинског факултета у Београду.

            14. Пријава бр. 06-612-43/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Давид Д. Гертнер, студент V године Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

            15. Пријава бр. 06-612-24/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Александра З. Бјелица, V године Медицинског факултета у Београду.

            16. Пријава бр. 06-612-18/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Ана Љ. Радивојевић студент II године Архитектонског факултета у Београду.

            17. Пријава бр. 06-612-50/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Аница З. Милисављевић, студент III године Правног факултета у Београду.

            18. Пријава бр. 06-612-46/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Милица В. Пајић, студент IV године Економског факултета у Београду.

            19. Пријава бр. 06-612-28/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Сања А. Животић, студент II године Економског факултета у Београду.

20. Пријава бр. 06-612-32/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Катарина З. Ђорђевић, студент I године Факултета организационих наука у Београду.

21. Пријава бр. 06-612-20/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Бојана Б. Николовска, студент II године Природно математичког факултета у Новом Саду.

22. Пријава бр. 06-612-13/2014 од 06.02.2014. године, подносилац пријаве Милош Б. Манић, студент Физичког факултета у Београду.

23. Пријава бр. 06-612-23/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Милена С. Савић, студент IV године Учитељског факултета у Београду.

24. Пријава бр. 06-612-9/2014 од 05.02.2014. године, подносилац пријаве Ђорђе Д. Савић, студент III године Саобраћајног факултета у Београду.

25. Пријава бр. 06-612-41/2014 од 11.02.2014. године, подносилац пријаве Катарина З. Јовановић, студент I године Фармацеутског факултета у Београду.

26. Пријава бр. 06-612-47/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Марина Ж. Тошић, студент I године Пољопривредног факултета у Београду.

27. Пријава бр. 06-612-29/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Невена П. Бранисављевић, студент I године мастер студија Машинског факултета у Београду.

IV Обзиром да се за поједина занимања није пријавио довољан број кандидата који испуњавају услове Конкурса, Комисија предлаже Градском већу града Пожаревца да ПРИХВАТИ пријаве следећих подносиоца:

1. Пријава бр. 06-612-31/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Илија З. Перић, студент II године Рударско-геолошког факултета у Београду.

2. Пријава бр. 06-612-17/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Владимир Н. Димић, студент II године Рударско-геолошког факултета у Београду.

3. Пријава бр. 06-612-39/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Војислав А. Савић, студент I године Рударско-геолошког факултета у Београду.

4. Пријава бр. 06-612-48/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Ненад С. Џунић, студент I године Рударско-геолошког факултета у Београду.

5. Пријава бр. 06-612-19/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Јована Д. Шеовић, студент II године Економског факултета у Београду.

6. Пријава бр. 06-612-4/2014 од 04.02.2014. године, подносилац пријаве Ана З. Радуловић, студент I године Економског факултета у Београду.

7. Пријава бр. 06-612-38/2014 од 10.02.2014. године, подносилац пријаве Никола Д. Гајић,  студент I године Економског факултета у Београду.

8. Пријава бр. 06-612-52/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Ивана П. Фусуљевић, студент I године Економског факултета у Београду.

9. Пријава бр. 06-612-2/2014 од 31.01.2014. године, подносилац пријаве Александра А. Вучковић, студент II године Факултета педагошких наука у Крагујевцу.

10. Пријава бр. 06-612-47/2014 од 12.02.2014. године, подносилац пријаве Марија С. Томић, студент II године Пољопривредног факултета.

11. Пријава бр. 06-612-22/2014 од 07.02.2014. године, подносилац пријаве Невена С. Петковић, студент III године Биолошког факултета у Београду, смер екологија.

Предлог листе  објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 28.02.2014. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе  учесници конкурса могу уложити у року од  8 дана од дана објављивања предлога листе, на адресу: Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Приговор на предлог листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину“.

  Предлог листе за доделу стипендија студентима

Подели са другима: Facebook Twitter