Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi

koji se finansiraju i sufinansiraju

iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini

broj: 06-40-535/2014

datum: 11.04.2014. godine

P o ž a r e v a c

PREDLOG LISTE

ZA  RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI U 2014. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU „REČ NARODA“ OD 04.03.2014. GODINE 

            Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini u sastavu: dr Gordan Bojković, predsednik Komisije, Radomir Mihajlović, dr Ljubiša Josimović, Beba Stanković, Marija Pajović,Miroslav Stepanović i Tanja Mrdak, članovi Komisije, dana 25.03.2014. godine, izvršila je otvaranje prispelih prijava po raspisanom Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2014. godini iz sredstava budžeta grada Požarevca, objavljenog u listu „Reč naroda“ od 04.03.2014. godine.

Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Blagovremeno do 19.03.2014. godine na adresu Komisije stigle su 33 prijave, od kojih su 2 prijave ( broj:06-40-230/2014 od 07.02.2014.godine Udruženje likovnih stvaralaca „Milena Pavlović Barili“ i broj:06-40-327/2014 od 13.02.2014.godine Fondacija „Dana“ – Požarevac) blagovremeno i u roku prosleđene od strane Komisije za vrednovanje programa po oblastima po Konkursu grada Požarevca za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i NVO u 2014.godini dana18.03.2014.godine, dok neblagovremenih prijava nije bilo.

 

  Predlog liste za raspodelu sredstavaREPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi

koji se finansiraju i sufinansiraju

iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini

broj: 06-40-535/2014

datum: 11.04.2014. godine

P o ž a r e v a c

PREDLOG LISTE

ZA  RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI U 2014. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU „REČ NARODA“ OD 04.03.2014. GODINE 

            Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini u sastavu: dr Gordan Bojković, predsednik Komisije, Radomir Mihajlović, dr Ljubiša Josimović, Beba Stanković, Marija Pajović,Miroslav Stepanović i Tanja Mrdak, članovi Komisije, dana 25.03.2014. godine, izvršila je otvaranje prispelih prijava po raspisanom Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2014. godini iz sredstava budžeta grada Požarevca, objavljenog u listu „Reč naroda“ od 04.03.2014. godine.

Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Blagovremeno do 19.03.2014. godine na adresu Komisije stigle su 33 prijave, od kojih su 2 prijave ( broj:06-40-230/2014 od 07.02.2014.godine Udruženje likovnih stvaralaca „Milena Pavlović Barili“ i broj:06-40-327/2014 od 13.02.2014.godine Fondacija „Dana“ – Požarevac) blagovremeno i u roku prosleđene od strane Komisije za vrednovanje programa po oblastima po Konkursu grada Požarevca za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i NVO u 2014.godini dana18.03.2014.godine, dok neblagovremenih prijava nije bilo.

 

  Predlog liste za raspodelu sredstava

Podeli sa drugima: Facebook Twitter