Почетак » Актуелно » О Граду
 

Представљање Пожаревца на Сајму туризмаPozarevac on Tourism Fair

Разноврсни туристички потенцијали

Своје туристичке потенцијале на 37. Међународном сајму туризма у Београду, представио је и град Пожаревац. У присуству функционера локалне самоуправе – Миомира Илића градоначелника, његовог заменика Миодрага Степановића, Банета Спасовића – председника Градске Скупштине, неколицине директора и председника Браничевског управног округа Алексадра Ђокића, приказане су туристички могућности Пожаревца и околине. На првом месту истакнута је предност локације самог града и близина река, бројна археолошка налазишта, међу којима најпознатије Виминацијум, као и манастири и цркве, али и  туристичке манифестације по којима је Пожаревац познат не само у земљи, већ и широм света, попут Љубичевских игара.

Са Сајма

Са Сајма

Директорка Туристичке организације Пожаревац Даворка Митровић истакла је значај публикације коју је ова организација недавно штампала и још једном искористила прилику да позове све оне који живе ван територије Пожаревца да посете град под Чачалицом.

Бане Спасовић је нагласио да ће Пожаревац и даље улагати у туристичку инфраструктуру и на тај начин дати нову светлост овом сегменту привреде коме су се окренуле многе земље широм света.

Са Сајма

Са Сајма

Иначе, уз презентацију туристичке понуде Пожаревца, ово је прилика да се на веома атрактиван начин види и део туристичког потенцијала општина Мало Црниће, Голубац и Кучево.A variety of tourist potentials

Its tourism potential at the 37th International Tourism Fair in Belgrade, presented the city of Pozarevac. In the presence of local government – Mayor Miomir Ilic, his deputy Miodrag Stepanović, Bane Spasovic – City Council President, a few of Directors and the President of the administrative district of Braničevo – Aleksadar Djokic, are presented tourism opportunities Pozarevac and the environment. In the first place highlighted the advantage of location and proximity to the city rivers, numerous archaeological sites, among which the most famous Viminacijum, as well as monasteries and churches, and tourist events for which the Pozarevac known not only in the country but also around the world, such as games in Ljubičevo.

Са Сајма

Са Сајма

Director of Tourist Organization of Pozarevac Davorka Mitrovic pointed out the importance of the publication by this organization recently printed and once again took the opportunity to invite all those who live outside the territory of Pozarevac to visit the city under Čačalica.

Bane Spasović said that Požarevac will continue to invest in tourism infrastructure and thus give new light to this segment of the economy where they turned to many countries around the world.

Са Сајма

Са Сајма

Otherwise, with the presentation of tourist offer of Požarevac, this is an opportunity to take on a very attractive way to see a part of the tourist potential of the municipality of Malo Crniće, Zrenjanin and Kučevo.

Подели са другима: Facebook Twitter