Почетак » Актуелно » О Граду
 

Представљен „Метро“Introduction of the “Metro”

Највећи велепродајни ланац у Србији “METRO Cash&Carry“ представио је, у сарадњи са градом Пожаревцом, програм за повећање потенцијала и квалитета независних српских трговина и локалне привреде под називом “Моја радња” у свечаној сали Градског здања. Овај програм омогућава малим трговинама да побољшају своје пословање и унапреде квалитет услуге како би опстали под утицајем економске кризе и све снажније конкуренције великих трговинских ланаца, саопштио је овај велепродајни ланац.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић, који је учествовао у презентацији са заменицом Вукицом Васић, обраћајући се присутнима, најпре је поздравио представнике једне од највећих трговинских компанија у земљи и изразио задовољство што ће, како је рекао, Пожаревац бити осмо трговинско место које ће омогућити суграђанима и свим купцима са територије Браничевског управног округа и са ширег простора да купују робу у „Метроу“. Како је наведено, “Метро“ је покренуо 2009. године програм за помоћ трговцима у који је до сада укључено 3.000 малих независних трговинских радњи са територије целе Србије. Градоначелник Милосављевић је изразио наду да ће конкурентност допринети побољшању стандарада грађана а да ће, након отварања представништва које већ ради, у догледно време бити отворени и продајни, односно услужни објекти. Иначе, Пројекат нуди трговцима прехрамбених радњи знање и искуство компаније, како да преуреде своју радњу споља и унутра и на тај начин привуку већи број купаца, како да поставе и изаберу асортиман у складу са њиховим окружењем и унапреде пословање.

– Досадашњи пројекат надовезан је новим под називом “Моја радња” који подразумева пословање под једним брендом и концептом уз маркетиншку подршку и едукативне тренинге. Резултати пилот пројекта у коме је учествовало неколико десетина радњи показао је да је промет у тим трговинама након укључења у “Моју радњу” значајно повећан, а купци су добили бољу услугу, квалитетнији асортиман па и повољније цене – рекла је председник Управног одбора “Метроa” Србија Вероника Пунчева.

Она је нагласила да ће ова година бити кључна за опоравак сегмента малих трговина које су у борби са економском кризом и конкуренцијом великих трговинских ланаца. Она је навела да ће пројекат “Моја радња” представљати снажну подршку трговцима и да ће пун замах постићи ове и идуће године. Сличан пројекат већ је спроведен у неколико европских земаља и свуда је дао добре резултате.

“Метро“ је представио купцима у Пожаревцу и нову услугу доставе робе намењене пре свега угоститељима и трговцима, која ће им омогућити да обогате и унапреде своју понуду уз смањење трошкова набавке.The largest wholesale chain in Serbia “METRO Cash & Carry” presented, in cooperation with the city of Pozarevac, program to increase the potential and quality of independent Serbian shops and local businesses titled “My shop” in the ceremonial hall of the Municipal Building. This program allows small stores to improve their operations and improve service quality in order to survive under the influence of economic crisis and increased competition of large retail chains, said the wholesale chain.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic, who participated in a presentation with the Deputy Vukica Vasic, addressing the audience, at first welcomed the representatives of one of the largest trading companies in the country and expressed satisfaction that, as he said, Pozarevac be eight trading place that will allow citizens and all the buyers from the territory Branicevo administrative districts and from a wider area to buy goods in the “Metro”. As noted, the “Metro” was launched (in 2009. year) the program to help marketers in which so far includes 3000 small independent retail stores from all over Serbia. Milosavljevic Mayor expressed the hope that it will contribute to improving the competitiveness of the citizens’ standards and that, after opening a branch that has already done, in due course be open sales or service facilities. Otherwise, the project offers marketers of food stores knowledge and experience of the company, how to rearrange your store inside and out, and thus attract more customers, how to ask range and choose according to their environment and improve operation.

– So far, the project’s connected to the new called “My Shop”, which includes operations under one brand concept and the marketing support and educational training. The results of a pilot project with the participation of dozens of stores showed that sales at these stores when switched to “my action” significantly increased, and the buyers get a better service, better range and even lower prices – said the Chairman of the Board of the “Metro” Serbia Veronika punch.

She said that this year will be crucial for the recovery of the segment of small stores that are fighting the economic crisis and competition from large retail chains. She stated that the project “My shop” a strong support to traders and to achieve full swing this year and next. A similar project is already implemented in several European countries and all gave good results.

“Metro” is presented to customers in Pozarevac and new service delivery of goods intended primarily caterers and retailers, enabling them to enrich and improve their offer to reduce procurement costs.

Подели са другима: Facebook Twitter