Почетак » Актуелно » О Граду
 

Презентиран Пројекат изградње новог блока у КостолцуPresented project of building a new block in Kostolac

Другу фаза пакет пројекта Термоелектране „Костолац Б“ чине два сегмента – изградња новог блока Б3 капацитета 350 мегавата и проширење производних капацитета Површинског копа „Дрмно“ са 9 на 12 милиона тона угља годишње. Презентација овог пројекта организована је у Скупштини града Пожаревца за представнике локалне самоуправе.

Са презентације пројекта

Са презентације пројекта

Говорећи о значају пројекта за пожаревачки крај и државу Верољуб Арсић, потпредседник Скупштине Републике Србије, истакао је да ће нови енергетски капацитети донети нова радна места.

Kostolac_1

 

– Велику захвалност дугујемо нашим пријатељима из Кине, који су нам по веома повољним условима одобрили средства за изградњу Термоелектране, каже Арсић.

-Ово је један од пројеката где се држава задужује, али не у смислу трошења средстава у јавној потрошњи, већ улагања у производњу која ће временом да буду враћена. Рок отплате од 20 година и значајан грејс период допринеће томе да ћемо дуг почети да враћамо када Термоелектрана почне да испоручује струју, истакао је Арсић.

Уговором, који је потписан 17. децембра на Самиту Кине и 16 земаља Централне и Југоисточне Европе, након ратификације у Народној скупштини, биће омогућено да се у Костолцу изгради нови блок, први термокапацитет који ће се градити у Србији после скоро три деценије.

Kostolac_3

 

Награда Привредне коморе Србије Драгану Јовановићу

На седници Скупштине Привредне коморе Србије уручене су награде појединцима и  компанијама за постигнуте резултате у привређивању, иновативности, унапређењу менадзмента и информисању јавности о раду ПКС и привредним кретањима за 2014. годину.

Плакету ПКС са повељом и новчаном наградом за постигнуте резултате у развоју и унапређењу привреде добио је Драган Јовановић, директор ПД „ТЕ – КО Костолац“. Први човек костолачке енергетске компаније истакао је да ову награду схватио као признање за стручан рад и залагање свих запослених у „ТЕ – КО Костолац“. Јовановић је зато одлучио да новчани део награде поклони најбољем ученику Техничке школе „Никола Тесла“ у Костолцу.

 

О детаљима уговора са Народном Републиком Кином говорио је Драган Јовановић, директор ПД „ТЕ – КО Костолац“. Јовановић је навео да споразум са кинеском Ексим банком обухвата пројектовање, изградњу, пуштање у погон и гаранције за целокупан пројекат.

-Укупна вредност пројекта је 715,6 милиона, а износ кредита је 608 милиона долара. Зајам је одобрен на 20 година, са грејс периодом од седам година и фиксном каматном стопом од 2,5 одсто. У Костолцу ће се од следеће године градити блок по савременим светским стандардима, биће уграђена опрема кинеских, али и најпознатијих европских произвођача, а рок за завршетак је 58 месеци. Значајно учешће у изградњи имаће и српска електро и машиноградња. Рад овог блока дугрочно доноси енергетску али и финансијску стабилност и приходе држави. Поред тога отвориће се радна места за око 260 радника на новом блоку и 250 у рударском сектору, рекао је Јовановић и истакао да ће се од будуће производње блока Б3 у буџет града Пожаревца од еко таксе годишње инкасирати око 200 милиона динара.

The second phase of the project package thermal power plant “Kostolac B” consists of two segments – construction of new block B3 capacity of 350 megawatts and the expansion of production capacities of strip mine “Drmno” from 9 to 12 million tons of coal per year. Presentation of the project is organized in the City of Pozarevac for local governments.

Са презентације пројекта

Speaking about the importance of the project for place in Pozarevac and country Veroljub Arsic, Vice-President of the Assembly of the Republic of Serbia, said that the new energy capacities bring new jobs.

Kostolac_1

– Many thanks to our friends from China who gave us under very favorable conditions approved funding for the construction of power plant, says Arsic.

This is one of the projects where the government borrows, but not in terms of spending in public spending, but investment in production, which will eventually be restored. The repayment period of 20 years and a grace period will contribute to a significant fact that we long to start back when thermal power plant starts to supply electricity, said Arsic.

The contract, which was signed on 17 December at the Summit of China and 16 countries in Central and Southeastern Europe, after ratification by the National Assembly, it will be possible to Kostolac build a new block, the first heat capacity, which will be built in Serbia after almost three decades.

Kostolac_3

The details of the agreement with the People’s Republic of China, spoke Dragan Jovanovic, Director PD “TE – KO Kostolac”. Jovanovic said that the agreement with China Exim Bank includes design, construction, commissioning and warranty for the entire project.

-Total Cost of the project is 715.6 million, and the loan amount is 608 million dollars. The loan is for 20 years, with a grace period of seven years and a fixed interest rate of 2.5 percent. In Kostolac will be next year to build a block by modern international standards, will be installed equipment of China, but also the most famous European manufacturers, and the deadline for completion is 58 months. Significant participation in the construction and will have a Serbian electrical and mechanical engineering. The work of this block long- term brings energy but also the financial stability and income country. Additionally open jobs for about 260 workers at the new block and 250 in the mining sector, said Jovanovic and pointed out that the future of the production block B3 to the budget of Pozarevac of eco-taxes annually earn around 200 million dinars.

Подели са другима: Facebook Twitter