Почетак » Актуелно » О Граду
 

Припреме за Игре у финишу – Организациони одбор 49. Љубичевских коњичких игараPreparations for the Games – Organizing Committee of 49th Horse Games in Ljubicevo

Припреме за предстојеће 49. Љубичевске коњичке игре, јединствену манифестацију ове врсте у Европи, улазе у завршну фазу, што је и својеврсна припрема за јубиларне 50. Игре, констатовано је на седници Организационог одбора. Председник Одбора Миомир Илић, градоначелник Пожаревца, истакао је на конференцији за медије да је готово осамдесет одсто припрема за овогодишњи Љубичевске игре финализовано као и да је Одбор пробрао квалитетан програм у планираним финансиским оквирима.

– Игре са пратећим садржајима, почеће 25. августа и завршити се у недељу 2. септембра. На припремама су интезивно радили председници комисија за одређене делове програма: Радомир Михајловић, Александар Лукић, Дејан Савић и Радиша Јотић и сматрам да смо начинили добар избор, додао је Илић.

Председник комисије за спортски део програма, Радиша Јотић, најавио је да ће у основи програм остати исти као и до сада, осим увођења дресурног јахања, као нове дисциплине у коњичком такмичењу и Сајма коњарства:

– Почеће у петак изложбом коња, Сајмом коњарства и коњичке опреме на Хиподрому, уз неизоставни дефиле градом. У такмичарском делу предвиђене су 4 касачке и 2 галопске трке, биће и даљинског јахања, такмичења у издржљивости коња и јахача, полуфинала препонске утакмице, полуфинала вишебоја, приказ дресурног јахања и приказ волтижовања деце. У недељу, 2. септембра на програму су 2 касачке и 4 галопске трке. Потом следи финале препонске утакмице, финале вишебоја, приказ дресурног јахања и приказ волтижовања деце.

Михајловић је, испред Комисије за пратеће манифестације, најавио почетак програма Међународном изложбом ситних животиња и птица у организацији Удружења „Љубимац“, од 30 августа до 2 септембра. Ликовна изложба Миомира Миша Вемића, насловљена „Реакција на празнину“, биће приређена од 27. Августа до 2. Септембра у Градској галерији на Старом корзоу, „Улица културе“ у Галерији „М.П. Барили“, мала школа портрета – дечија ликовна колонија планирана је од 30 августа до 1 септембра, књижевно вече „Уметнички портрет“ Милисава Миленковића 30августа и музичко поетско веће 31 августа. Историјски архив Пожаревац објавиће специјални сет разгледница о историјату спорта у пожаревачком крају и Љубичевских игара. Уследиће и наступ Балетског студија „Болеро“, непосредно после отварања, 30 августа.

Председник комисије за забавне програме Александар Лукић, истакао је да је успешно реализовано све што је замишљено, у складу са актуелним тренутком и акцентом на оно што је драгоцено за наш град и ову манифестацију, а можда и шири контекст, наш регион и целу Србију, и додао: -Програми забавног карактера одвијаће се у центру града. Традиционално ће 24. августа бити одржан Међународни пожаревачки карневал, потом ће у 21 сат наступити наша група „Квин“. У недељу ће бити одржан концерт Балетског студија „Амадеус“. Следећег дана, 27. августа, уследиће вече традиционалне народне музике када ће наступити Чеда Марковић са оркестром. У уторак, у контексту у одржавању и показивања специфичности нашега краја, одржаће се дефиле фолклорних ансамбала, а у вечерњим часовима од 21 сат, следи концерт Трубачког оркестра Екрема Мамутовића. У среду ће наступити група „Легенде“ на централној сцени, док ће у четвртак бити одржан концерт групе „Неверне бебе“. У петак је свечани дефиле учесника улицама Пожаревца а потом наступ Балетског студија „Болеро“ и концерт народне музике на коме ће наступити неке од звезда наше естраде.


Дејан Савић је, испред Туристичке организације Пожаревца, најавио четврти пожаревачки карневал, који ће бити одржан 25. августа, са почетком у 19 часова и додао: – Очекујемо учешће око 40 група, од чега више од половине из иностранства из Румуније, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Холандије. Биће присутно и највише руководство Федерације карневалских градова. У недељу ћемо имати малу поворку у којој ће учествовати групе узраста до петог разреда основне школе, потом ће уследити концерт Балетског студија „Амадеус“, чиме ће карневал бити завршен. Што се тиће активности на промоцији ЉКИ као веома значајне манифестације, припремили смо богат и креативно осмишљен пропагандни материјал. Предстоје нам промотивне, маркетиншке активности у локалним и националним медијима. У плану је „Жикина шареница“, директан пренос Игара, промоција на радију С, а у договору је и промотивна емисија на каналу „СОС“. Очекујемо добру заступљеност на свим медијима, а све је то припрема за предстојеће јубиларне педесете ЉКИ.

Фонд награда за 49. Љубичевске коњичке игре износи 5.340.000 динара. Очекује се око 150 такмичара, спортиста, јахача и грла, укупно око 300 учесника. Најављено је учешће такмичара из Словеније, Хрватске, Бугарске, Босне и Херцеговине и Мађарске или Румуније. – Хиподром смо из године у годину уређивали, тако да можемо рећи да је спреман да угости такмичаре и публику коју очекујем у великом броју, најавио је Радиша Јотић испред Комисије задужене за централни програм Игара.Preparations for the upcoming 49th horse games in Ljubicevo, a unique event of its kind in Europe, entering the final phase, which is the kind of preparation for 50th anniversary Games, asserts at the session of Organizing Committee. Chairman of the Board Miomir Ilic, the mayor of Pozarevac, said at a press conference that nearly eighty percent of the preparations for this year’s game Ljubicevo finalized and that the Committee, selected a quality program in finance in the planned framework.

– Games with support facilities, will start 25th August and be completed in the second week September. In preparing the Presidents Commission worked intensively for certain parts of the program: Radomir Mihajlovic, Aleksandar Lukic, Dejan Savic and Radisa Jotic and I think we made a good choice, said Ilic.

President of the Commission for the sports part of the program, Radisa Jotic, announced that it will basically remain the same program as before, except for the introduction dresurnog riding as a new discipline in the equestrian competition of horsemanship and fair:

– It will start on Friday, an exhibition of horses, horsemanship and horse Fair equipment at the Hippodrome, with the inevitable parade of the city. The competitors are provided 4 trotting and 2 gallop races, and the district will be riding competitions in endurance horse and rider, inguinal semifinal match, the semi-gymnasts, show riding and show dresurnog and training children.

Mihajlovic, in front of the Commission for supporting the event, announced the start of the International exhibition of small animals and birds, organized by the Association of “Pet”, from 30 August to 2 September. Art exhibition of Miomir Misha Vemic , entitled “The response to the gap,” will be staged from 27 August and 2 September at the City Gallery at the Old promenade, “Street Culture” at the “M.P. Barili, “small school portraits – children’s art colony is planned from 30 August to 1 September, literary evening” Portrait Art “Milisav Milenkovic 30 avgusta musical and poetic Council on August 31. Historical Archives Pozarevac published a special set of postcards on the history of sports in Pozarevac end Ljubicevo games. Will follow the performance of the Ballet Studio “Bolero”, immediately after opening, 30 August.

Chairman of entertainment programs Aleksandar Lukic said that it successfully accomplished all that was intended, in accordance with the current moment and focus on what is valuable to our city and this event, and perhaps a broader context, our region and the whole of Serbia, He added:-entertainment programs will be conducted in the city center. Traditionally, the 24th August will be held Požarevac International Carnival, then will perform at 21 pm our group “Queen”. The Sunday concert will be held Ballet Studio “Amadeus.” The next day, 27 August, the evening will be followed by traditional folk music when Ceda Markovic will perform with the orchestra. On Tuesday, in the context of maintaining and showing specificity of our region will host the parade of folklore ensembles, and in the evening of 21 hours, followed by a concert brass band Ekrem Mamutovic. On Wednesday the group will perform “Legends” on the central stage, and will be held on Thursday concert “Neverne bebe.” On Friday, the participants of the solemn procession through the streets of Pozarevac and then show Ballet Studio “Bolero” and folk music concert where they will perform some of the stars of our stuff.

Dejan Savic, in front of the Tourist Organization of Pozarevac, announced fourth Požarevac Carnival, which will be held on 25 August, starting at 19 hours and added:

– We expect the participation of about 40 groups, of which more than half from abroad, from Romania, Bulgaria, Macedonia, Montenegro, Croatia, Slovenia, the Netherlands. It will be attended by top management and the Federation of Carnival Cities. On Sunday we will have a small parade in which age groups will participate in the fifth grade, then the concert will be followed by Ballet Studio “Amadeus”, the carnival, which will be completed. Regarding activities to promote LJKI as very important events, we have prepared a rich and creatively designed promotional material. Forthcoming, promotional, marketing activities in local and national media. The plan is to “Zika iris,” a live broadcast of the Games, with promotion on radio and in concert and promotional programs on the channel “SOS”. We expect a good representation of all media, all to prepare for the upcoming fiftieth anniversary LJKI.

 

 

The prize fund for the 49th Ljubicevo equestrian games is 5.34 million dinars. It is expected that about 150 athletes, athletes, horse riders and animals, a total of 300 participants. Announced the participation of athletes from Slovenia, Croatia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina and Hungary or Romania. – Hippodrome are the years editing it, so we can say that he is ready to welcome athletes and audiences that expect a large number, said Radisa Jotic behalf of the Commission in charge of the central program of the Games.

Подели са другима: Facebook Twitter