Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Pripreme za Igre u finišu – Organizacioni odbor 49. Ljubičevskih konjičkih igaraPreparations for the Games – Organizing Committee of 49th Horse Games in Ljubicevo

Pripreme za predstojeće 49. Ljubičevske konjičke igre, jedinstvenu manifestaciju ove vrste u Evropi, ulaze u završnu fazu, što je i svojevrsna priprema za jubilarne 50. Igre, konstatovano je na sednici Organizacionog odbora. Predsednik Odbora Miomir Ilić, gradonačelnik Požarevca, istakao je na konferenciji za medije da je gotovo osamdeset odsto priprema za ovogodišnji Ljubičevske igre finalizovano kao i da je Odbor probrao kvalitetan program u planiranim finansiskim okvirima.

– Igre sa pratećim sadržajima, počeće 25. avgusta i završiti se u nedelju 2. septembra. Na pripremama su intezivno radili predsednici komisija za određene delove programa: Radomir Mihajlović, Aleksandar Lukić, Dejan Savić i Radiša Jotić i smatram da smo načinili dobar izbor, dodao je Ilić.

Predsednik komisije za sportski deo programa, Radiša Jotić, najavio je da će u osnovi program ostati isti kao i do sada, osim uvođenja dresurnog jahanja, kao nove discipline u konjičkom takmičenju i Sajma konjarstva:

– Počeće u petak izložbom konja, Sajmom konjarstva i konjičke opreme na Hipodromu, uz neizostavni defile gradom. U takmičarskom delu predviđene su 4 kasačke i 2 galopske trke, biće i daljinskog jahanja, takmičenja u izdržljivosti konja i jahača, polufinala preponske utakmice, polufinala višeboja, prikaz dresurnog jahanja i prikaz voltižovanja dece. U nedelju, 2. septembra na programu su 2 kasačke i 4 galopske trke. Potom sledi finale preponske utakmice, finale višeboja, prikaz dresurnog jahanja i prikaz voltižovanja dece.

Mihajlović je, ispred Komisije za prateće manifestacije, najavio početak programa Međunarodnom izložbom sitnih životinja i ptica u organizaciji Udruženja „Ljubimac“, od 30 avgusta do 2 septembra. Likovna izložba Miomira Miša Vemića, naslovljena „Reakcija na prazninu“, biće priređena od 27. Avgusta do 2. Septembra u Gradskoj galeriji na Starom korzou, „Ulica kulture“ u Galeriji „M.P. Barili“, mala škola portreta – dečija likovna kolonija planirana je od 30 avgusta do 1 septembra, književno veče „Umetnički portret“ Milisava Milenkovića 30avgusta i muzičko poetsko veće 31 avgusta. Istorijski arhiv Požarevac objaviće specijalni set razglednica o istorijatu sporta u požarevačkom kraju i Ljubičevskih igara. Uslediće i nastup Baletskog studija „Bolero“, neposredno posle otvaranja, 30 avgusta.

Predsednik komisije za zabavne programe Aleksandar Lukić, istakao je da je uspešno realizovano sve što je zamišljeno, u skladu sa aktuelnim trenutkom i akcentom na ono što je dragoceno za naš grad i ovu manifestaciju, a možda i širi kontekst, naš region i celu Srbiju, i dodao: -Programi zabavnog karaktera odvijaće se u centru grada. Tradicionalno će 24. avgusta biti održan Međunarodni požarevački karneval, potom će u 21 sat nastupiti naša grupa „Kvin“. U nedelju će biti održan koncert Baletskog studija „Amadeus“. Sledećeg dana, 27. avgusta, uslediće veče tradicionalne narodne muzike kada će nastupiti Čeda Marković sa orkestrom. U utorak, u kontekstu u održavanju i pokazivanja specifičnosti našega kraja, održaće se defile folklornih ansambala, a u večernjim časovima od 21 sat, sledi koncert Trubačkog orkestra Ekrema Mamutovića. U sredu će nastupiti grupa „Legende“ na centralnoj sceni, dok će u četvrtak biti održan koncert grupe „Neverne bebe“. U petak je svečani defile učesnika ulicama Požarevca a potom nastup Baletskog studija „Bolero“ i koncert narodne muzike na kome će nastupiti neke od zvezda naše estrade.


Dejan Savić je, ispred Turističke organizacije Požarevca, najavio četvrti požarevački karneval, koji će biti održan 25. avgusta, sa početkom u 19 časova i dodao: – Očekujemo učešće oko 40 grupa, od čega više od polovine iz inostranstva iz Rumunije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Holandije. Biće prisutno i najviše rukovodstvo Federacije karnevalskih gradova. U nedelju ćemo imati malu povorku u kojoj će učestvovati grupe uzrasta do petog razreda osnovne škole, potom će uslediti koncert Baletskog studija „Amadeus“, čime će karneval biti završen. Što se tiće aktivnosti na promociji LjKI kao veoma značajne manifestacije, pripremili smo bogat i kreativno osmišljen propagandni materijal. Predstoje nam promotivne, marketinške aktivnosti u lokalnim i nacionalnim medijima. U planu je „Žikina šarenica“, direktan prenos Igara, promocija na radiju S, a u dogovoru je i promotivna emisija na kanalu „SOS“. Očekujemo dobru zastupljenost na svim medijima, a sve je to priprema za predstojeće jubilarne pedesete LjKI.

Fond nagrada za 49. Ljubičevske konjičke igre iznosi 5.340.000 dinara. Očekuje se oko 150 takmičara, sportista, jahača i grla, ukupno oko 300 učesnika. Najavljeno je učešće takmičara iz Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Mađarske ili Rumunije. – Hipodrom smo iz godine u godinu uređivali, tako da možemo reći da je spreman da ugosti takmičare i publiku koju očekujem u velikom broju, najavio je Radiša Jotić ispred Komisije zadužene za centralni program Igara.Preparations for the upcoming 49th horse games in Ljubicevo, a unique event of its kind in Europe, entering the final phase, which is the kind of preparation for 50th anniversary Games, asserts at the session of Organizing Committee. Chairman of the Board Miomir Ilic, the mayor of Pozarevac, said at a press conference that nearly eighty percent of the preparations for this year’s game Ljubicevo finalized and that the Committee, selected a quality program in finance in the planned framework.

– Games with support facilities, will start 25th August and be completed in the second week September. In preparing the Presidents Commission worked intensively for certain parts of the program: Radomir Mihajlovic, Aleksandar Lukic, Dejan Savic and Radisa Jotic and I think we made a good choice, said Ilic.

President of the Commission for the sports part of the program, Radisa Jotic, announced that it will basically remain the same program as before, except for the introduction dresurnog riding as a new discipline in the equestrian competition of horsemanship and fair:

– It will start on Friday, an exhibition of horses, horsemanship and horse Fair equipment at the Hippodrome, with the inevitable parade of the city. The competitors are provided 4 trotting and 2 gallop races, and the district will be riding competitions in endurance horse and rider, inguinal semifinal match, the semi-gymnasts, show riding and show dresurnog and training children.

Mihajlovic, in front of the Commission for supporting the event, announced the start of the International exhibition of small animals and birds, organized by the Association of “Pet”, from 30 August to 2 September. Art exhibition of Miomir Misha Vemic , entitled “The response to the gap,” will be staged from 27 August and 2 September at the City Gallery at the Old promenade, “Street Culture” at the “M.P. Barili, “small school portraits – children’s art colony is planned from 30 August to 1 September, literary evening” Portrait Art “Milisav Milenkovic 30 avgusta musical and poetic Council on August 31. Historical Archives Pozarevac published a special set of postcards on the history of sports in Pozarevac end Ljubicevo games. Will follow the performance of the Ballet Studio “Bolero”, immediately after opening, 30 August.

Chairman of entertainment programs Aleksandar Lukic said that it successfully accomplished all that was intended, in accordance with the current moment and focus on what is valuable to our city and this event, and perhaps a broader context, our region and the whole of Serbia, He added:-entertainment programs will be conducted in the city center. Traditionally, the 24th August will be held Požarevac International Carnival, then will perform at 21 pm our group “Queen”. The Sunday concert will be held Ballet Studio “Amadeus.” The next day, 27 August, the evening will be followed by traditional folk music when Ceda Markovic will perform with the orchestra. On Tuesday, in the context of maintaining and showing specificity of our region will host the parade of folklore ensembles, and in the evening of 21 hours, followed by a concert brass band Ekrem Mamutovic. On Wednesday the group will perform “Legends” on the central stage, and will be held on Thursday concert “Neverne bebe.” On Friday, the participants of the solemn procession through the streets of Pozarevac and then show Ballet Studio “Bolero” and folk music concert where they will perform some of the stars of our stuff.

Dejan Savic, in front of the Tourist Organization of Pozarevac, announced fourth Požarevac Carnival, which will be held on 25 August, starting at 19 hours and added:

– We expect the participation of about 40 groups, of which more than half from abroad, from Romania, Bulgaria, Macedonia, Montenegro, Croatia, Slovenia, the Netherlands. It will be attended by top management and the Federation of Carnival Cities. On Sunday we will have a small parade in which age groups will participate in the fifth grade, then the concert will be followed by Ballet Studio “Amadeus”, the carnival, which will be completed. Regarding activities to promote LJKI as very important events, we have prepared a rich and creatively designed promotional material. Forthcoming, promotional, marketing activities in local and national media. The plan is to “Zika iris,” a live broadcast of the Games, with promotion on radio and in concert and promotional programs on the channel “SOS”. We expect a good representation of all media, all to prepare for the upcoming fiftieth anniversary LJKI.

 

 

The prize fund for the 49th Ljubicevo equestrian games is 5.34 million dinars. It is expected that about 150 athletes, athletes, horse riders and animals, a total of 300 participants. Announced the participation of athletes from Slovenia, Croatia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina and Hungary or Romania. – Hippodrome are the years editing it, so we can say that he is ready to welcome athletes and audiences that expect a large number, said Radisa Jotic behalf of the Commission in charge of the central program of the Games.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter