Почетак » Актуелно » О Граду
 

„Проел“ – пример сарадње са Словенијом“Proel” – an example of cooperation with Slovenia

Пожаревачка компанија из Словеније „Проел“ АД

Последњег дана јануара, Фирма за производњу електронски елемената „Проел“ у Пожаревцу почела је рад у новим, савременим просторијама које су свечано отворене. Ово предузеће основао је брачни пар Клајншек из Словеније 2004. године после процеса приватизације тадашње Штампарије „Просвете“. Уз много напора настаје компанија која нараста са намером о даљем проширењу производње, по којој је име, „Проел“ препознатљиво на иностраном, пре свега, словеначком и немачком тржишту.

proel_01

Свечаном отварању нових просторија, у улици Драже Марковића број 25, присуствовали су његова екселенција амбасадор Словеније Франц Бут, градоначелник Пожаревца Миомир Илић, са помоћником за инвестиције Сашом Ваљаревићем, као и пословни партнер и велики пријатељ породице Клајншек Уве Лоренц, испред немачке фирме „НКЛ“. Испред града Пожаревца, у име градоначелника Миомира Илића, присутнима се обратио Саша Ваљаревић.

– За Пожаревац је од великог значаја постојање и видан напредак овога предузећа. „Проел“ је пример успешне приватизације, али, изнад свега, доброг рада, организованости, способности и адекватне пословне политике. Ово је доказ да се може успешно радити у Србији, у нашем Пожаревцу. Град Пожаревац, градоначелник Илић, и сви његови сарадници, биће вам на располагању зарад стварања што бољег привредног амбијента у Пожаревцу.

proel_02

Амбасадор Словеније, Франц Бут је рекао:

-Предузећу „Проел“ желим што лепшу и светлију пословну будућност. Драго ми је што у ова времена, која су врло тешка, ипак можемо посведочити постојању инвестиција, у овом случају словеначке инвестиције у Србији. Иначе, словеначка привреда је у значајној мери присутна у Србији и надам се да ће тако бити и убудуће. Овај је регион, на челу са Србијом, за словеначку економију врло значајан и сарадња је све учесталија и интезивнија.

Између осталог, словеначке инвестиције у Србији на неки начин учвршћују словеначка радна места у Словенији, а словеначка радна места учвршћују успех словеначких предузећа која долазе у Србију. Поносан сам као амбасадор једне мале земље која чврсто верује у будућност и на неки начин и једана од најприсутнијих на овом простору. Словеначка предузећа запошљавају око 35 хиљида људи у Србији, што мислим да је чврста и здрава веза, са потенцијалом за проширењем и продубљењем свих видова даље сарадње.

Ми смо два пријатељска народа, који се међусобно воле и поштују“, закључио је његова, екселенција амбасадор Словеније, Франц Бут у обраћању бројним гостима на свечаном отварању нових просторија фирме „Проел“.

proel_03Company from Slovenia “Proel” AD in Pozarevac

On the last day of January, the company producing electronic elements “Proel” in Pozarevac started work in a new, modern premises were officially opened. This company was founded by a couple from Slovenia “Klajnsek” 2004th years after the privatization of the former printing studio “Prosveta”. With much effort created a company that grows with the intention of further expanding production, for which the name “Proel” recognized at international, above all, Slovenian and German market.

proel_01

The opening ceremony of the new premises, in Draza Markovic street No. 25, was attended by His Excellency the Ambassador of Slovenia Franc But, Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, an Assistant Investment Valjarevic Sasha, and a business partner and a close friend of the family Klajnsek Uwe Lorenz, in front of the German company “NKL “. In front of Pozarevac, on behalf of Mayor Miomir Ilic, addressed the attendees Sasha Valjarevic.

– For Pozarevac is of great importance to the existence and the significant progress of this company. “Proel” is an example of successful privatization, but, above all, good work, organization, skills and appropriate business policies. This is proof that you can successfully operate in Serbia, in our Pozarevac. Mayor of Pozarevac Ilic, and all his associates, will be available for the sake of creating a better business environment in Pozarevac.

 

proel_02

Ambassador of Slovenia, Franc But said:

– Company “Proel” I want it brighter and brighter business future. I am glad that in these times, which are very difficult, we can testify to the existence of investment, in this case the Slovenian investment in Serbia. Otherwise, the Slovenian economy is significantly present in Serbia, and I hope that will happen in the future. This is the region, led by Serbia, the Slovenian economy is very significant and cooperation is more frequent and more intense.

Among others, Slovenian investment in Serbia in some way strengthen Slovenia’s positions in Slovenia, and the Slovenian Success secure jobs Slovenian companies to come to Serbia. I am proud as an ambassador of a small country that firmly believes in the future and in some way, and one of the most active in this area. Slovenian companies employ about 35.000 people  in Serbia, which I think is sound and healthy relationship, with the potential to expand and deepen all aspects of cooperation.

We are two friendly nations, who love and respect each other, “concluded his Excellency Ambassador of Slovenia, Franc But in addressing a number of the guests at the opening ceremony of the new premises of “Proel “.

proel_03

Подели са другима: Facebook Twitter