Почетак » Актуелно » О Граду
 

Проглашени најбољи спортистиVoted the Best Athletes

У присуству челних људи Браничевског округа, града Пожаревца и суседних општина, спортиста и спортских радника, представници Градског савеза спортова у Пожаревцу и листа „Реч народа“ прогласили су најбоље појединце и колективе за 2014. годину.

Пријем у Градском здању

Пријем у Градском здању

Поздрављајући спортисте, спортске раднике и званице, међу којима су били председник и генерални секретар Спортског савеза Србије Александар Шоштар и Владимир Батез, председник и заменик председника Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић и Милић Јовановић, председник општине Петровац на Млави Радиша Драгојевић и заменик градоначелника Пожаревца Миодраг Степановић, председник Управног одбора Спортског савеза Пожаревца Слободан Јовић је констатовао да су протекле године појединци остварили боље резултате него овдашње екипе, а потом додао да окупљање има за циљ промоцију спорта и подршку деци и спортистима Пожаревца. Јовић је истакао и да су резултати спортиста видни, и захвалио се на подршци граду Пожаревцу, који има разумевања за спорт и издваја значајна средства за то.

Подсетивши да овог јануара запослени у пожаревачком недељнику обележавају седам деценија постојања, у име организатора све учеснике скупа поздравио је и извршни директор Речи народа Драган Миленковић и том приликом указао:

-Оно што ми можемо је да пажљиво пратимо сва спортска дешавања, да промовишемо сваки успех, и том задатку смо се посветили претходне, а то ћемо учинити и 2015. године“.

Протекле године Град Пожаревац је издвојио значајна средства за спорт, а посебно за масовне облике и школски спорт, као и за рад са млађим селекцијама. У том контексту, по речима председника Скупштине града Банета Спасовића требало би посматрати и подршку акцији избора најбољих екипа и појединаца: „Скупштина града Пожаревца је већ више од пет деценија уз овај избор спортисте године, који је постао један од мотива спортиста из нашег округа да постигну што боље резултате и тако постану један од лауреата. Томе су 4допринели сви они који су и у прошлим годинама освајали титулу најуспешнијих и давали пример како се треба понашати на терену, али и ван њега“.

Слободан Јовић са некима од награђених

Слободан Јовић са некима од награђених

Спортски савез Србије последњих година активно подржава акцију „Бирамо екипу и спортисту године Браничевског округа“. На то је указао легендарни ватерполо голман, а сада челни човек ове спортске асоцијације Александар Шоштар.

-Оваква манифестација даје подстрек свима онима који прошле године нису изабрани као најбољи, али је сигурно да ће ове године дати све од себе да се за годину дана нађу на овом месту, изјавио је Шоштар.

Александра Ненадовић члан Риболовачког клуба Млава из Петровца на Млави и атлетичар Пожаревца Марко Ничић, најбољи су спортисти Браничевског округа за 2014. годину. Поред Ничића, награђен је у категорији сениора фудбалер Слоге из Петровца на Млави Милан Стојановић. У  конкуренцији сениорки награда је уручена и чланици Спортске организације Партизан из Костолца Иви Црносељански. Награде за најбоље сениорске селекције добили су стонотенисери Пожаревца и рукометашице Кучева, а Милица Јовић, чланица Џудо клуба Млади радник, и атлетичар Пожаревца Марко Миловановић, најбољи су млади спортисти. Награде за резултате у 2014. години у категорији младих спортиста добили су и гимнастичар костолачког Партизана Петар Вефић, као и члан Кунг фу клуба Винг чун Марко Мијатовић. Најбоље младе селекције били су одбојкаши пожаревачког Младог радника и рукометаши Пожаревца у категорији омладинаца а одбојкашице пожаревачког Младог радника у конкуренцији омладинки.

Признање за најбољег тренера у протеклој години добио је Миломир Дрндаревић из пожаревачког карате клуба Железничар, а захвалнице за изузетан допринос развоју спорта уручене су професору Драгану Ћирићу из Пожаревца за организацију школских такмичења као и председнику Спортске организације Партизан из Костолца Првославу Цвејићу.In the presence of the leading people of the Braničevo districts, Požarevac and the neighboring municipalities, athletes and sports officials, representatives of the City Alliance sports in Požarevac and the “word of the people”, declared the best individuals and collectives in 2014.

Пријем у Градском здању

Пријем у Градском здању

Welcoming the athletes, sports workers and guests, including the President and the General Secretary of the Sports Association of Serbia Aleksandar Šoštar and Vladimir Batez, President and Vice-President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasović and Milić Jovanović, president of Petrovac Radiša Dragojević and Deputy Mayor of Požarevac Miodrag Stepanović, Chairman of the Board of Sports Association Požarevac Slobodan Jović noted that recent years individuals have better results than the local team, and then added that the gathering aims to promote the sport and support to children and athletes Požarevac. Jović stressed that the results are visible athletes, and thanked for the support of Požarevac, who is sympathetic to the sport and allocating significant resources for it.

Reminding that the employees in January Požarevac weekly commemorate the seven decades of its existence, on behalf of the organizers of all participants welcomed the conference and CEO of the Word of Nations Dragan Milenković and on this occasion pointed out:

-What we can do is to carefully follow all sporting events, to promote the success of each and this task, we are dedicated to the previous one, and that we do and in 2015 “.

Last year City Požarevac allocated significant funds for sports, especially for mass forms and school sport, as well as to work with younger teams. In this context, the words of President of the City of Bane Spasovic should observe and support the action of selection of the best teams and individuals: “The Assembly of Požarevac for more than five decades with the selection of athletes of the year, which has become one of the motives of athletes from our district to achieve better results and become one of the winners. This was contributed all those who have in recent years won the title of the most successful and gave an example of how to behave on the field, but also outside of it”.

Слободан Јовић са некима од награђених

Слободан Јовић са некима од награђених

Sports Association of Serbia in recent years actively supports the action “Choosing a team and athlete of the year Braničevski district”. This was pointed legendary water polo goalie, and now the front man of the sports associations Alexander Šoštar.

-This Events gives rise to all those who last year were not selected as the best, but it is certain that this year will try my best to find for a year at this point, said Šoštar.

Aleksandra Nenadović member of a fishing club Mlava from Petrovac and athlete Marko Ničić, the best athletes Braničevo districts for 2014. In addition was awarded the senior football player from Petrovac na Mlavi,  Milan Stojanović. In the senior competition prize is awarded to the member sports organizations of Partizan and locals Ivi Crnoseljanski. Prizes for the best selection of senior received Požarevac table tennis players and handball players from Kučevo Milica Jović, a member of the Judo Club Youth worker, and athlete Pozarevac Marko Milovanovic, the best young athletes. Rewards for performance in 2014 in the young athlete and gymnast received Kostolac Partizan Peter Vefić, as well as a member of the club Kung Fu Wing Chun Marko Mijatovic.

The award for best coach in the last year went to Milomir Drndarević from Pozarevac, karate club Železničar and gratitude for the outstanding contribution to the development of sport were presented to Professor Dragan Ciric from Pozarevac for the organization of school competitions as well as the president of the Partizan Sports organizations and locals Prvoslav Cvejić.

Подели са другима: Facebook Twitter