Почетак » Обавештења
 

ПРОГРАМ ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА период 2018 – 2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Пожаревца на седници од 17. децембра 2018. године, на основу предлога Одељења за комуналне делатности и енергетику на основу члана 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон и 83/2018), члана 82. став 1. тачка 29. Статута града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“ бр. 10/18) и члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело је:

ПРОГРАМ ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ

У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА период 2018 – 2023. ГОДИНЕ

  1. У оквиру потреба у јавном превозу путника и ствари у граду Пожаревцу за период 2018-2023. године, овим програмом се утврђује потребан број такси возила чијим радом се задовољавају потребе за ауто-такси превозом у Пожаревцу. Овај програм се доноси на основу “Студије карактеристика превозних захтева“ израђеној од стране Факултета техничких наука Нови Сад бр 01-404-1121/17.
  2. У оквиру планираних потреба града за такси превозом из тачке 1. овог Програма, утврђује се да за период 2018 – 2023. године, за задовољење потреба за такси превозом у граду Пожаревцу потребан број 150 такси возила.
  3. Правна лица и предузетници који на дан доношења овог програма обављају делатност ауто-такси превоз и испуњавају услове у складу са законом наставиће са обављањем делатности.
  4. Овај програм објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Градске управе.

У Пожаревцу, 17. децембра  2018. године                              Број: 09-06-177/2018-36

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter