Početak » Obaveštenja
 

PROGRAM POTREBA ZA AUTO-TAKSI PREVOZOM U GRADU POŽAREVCU ZA period 2018 – 2023. GODINE

Gradsko veće Grada Požarevca na sednici od 17. decembra 2018. godine, na osnovu predloga Odeljenja za komunalne delatnosti i energetiku na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“ broj 68/2015, 41/2018, 44/2018 – dr. zakon i 83/2018), člana 82. stav 1. tačka 29. Statuta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 10/18) i člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), donelo je:

PROGRAM POTREBA ZA AUTO-TAKSI PREVOZOM

U GRADU POŽAREVCU ZA period 2018 – 2023. GODINE

  1. U okviru potreba u javnom prevozu putnika i stvari u gradu Požarevcu za period 2018-2023. godine, ovim programom se utvrđuje potreban broj taksi vozila čijim radom se zadovoljavaju potrebe za auto-taksi prevozom u Požarevcu. Ovaj program se donosi na osnovu “Studije karakteristika prevoznih zahteva“ izrađenoj od strane Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad br 01-404-1121/17.
  2. U okviru planiranih potreba grada za taksi prevozom iz tačke 1. ovog Programa, utvrđuje se da za period 2018 – 2023. godine, za zadovoljenje potreba za taksi prevozom u gradu Požarevcu potreban broj 150 taksi vozila.
  3. Pravna lica i preduzetnici koji na dan donošenja ovog programa obavljaju delatnost auto-taksi prevoz i ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom nastaviće sa obavljanjem delatnosti.
  4. Ovaj program objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave.

U Požarevcu, 17. decembra  2018. godine                              Broj: 09-06-177/2018-36

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDAVAJUĆI GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

ZAMENIK GRADONAČELNIKA

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter