Почетак » Заштита животне средине » Мониторинг » Интервенције
 

Програм праћења стања квалитета ваздуха у Пожаревцу за 2013. годинуProgram monitoring of air quality in Pozarevac in 2013

Доношење Програма праћења квалитета ваздуха за 2013. годину потребно је ради одржавања континуитета у успостављеном систематском мерењу загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу, које је почело децембра 2009. године.

Континуитет у мониторингу квалитета ваздуха неопходан је за формирање оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину, а све у циљу идентификације величине загађења и ризика, процене изложености и у складу са тим, даљег предузимања одговарајућих мера ради заштите животне средине и здравља људи.

Ово значи, да је са праћењем квалитета ваздуха и утврђивањем нивоа његове загађености могуће даље оцењивање и разврставање подручја и насеља према квалитету ваздуха, што представља предуслов за доношење Плана за побољшање квалитета ваздуха и његово касније спровођење.

На овај начин остварује се јединствен систем управљања квалитетом ваздуха.

МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Мерење загађености ваздуха основним загађујућим материјама врши се на 4 мерна места:

1. Железничка станица – са три локације у окружењу овог мерног места:

– железничка станица – пумпа

– Бусије, ул. Боре Станковића бр.5

– ул. Делиградска бр.27

2. Централна апотека – са три локације у окружењу овог мерног места:

– ул. Кнеза Лазара бр.27

– Завод за јавно здравље Пожаревац

– „Електроморава“ ул. Југовићева

3. ОШ „Краљ Александар“ – са три локације у окружењу овог мерног места:

– ул. Партизанска бр.4

– ул. Чеде Васовића – БС 1 НИС Петрол

– ул. Косте Абрашевића бр.32

4. Пошта Брадарац – са три локације у окружењу овог мерног места:

– ул. Светосавска бр.6

– пут за Рукумију, кућа бр.12

– водоизвориште-црпна станица Брадарац

Испитивање квалитета ваздуха обухвата одређивање следећих загађујућих материја:

а)   у ваздуху – гасовите компоненте: сумпордиоксид, азотдиоксид;

– чврсту фракцију суспендовану у ваздуху-чађ, PM10, PM тешки метали-олово,  кадмијум, арсен, никл, жива, PM PAU-3,4 бензо(а)пирен

б)   у падавинама – аероседимент: рН, укупне таложне материје, олово, кадмијум, цинк, сулфати, хлориди, нитрати, калцијум

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Подаци и информације о квалитету ваздуха су јавни. Град, односно одговарајући орган, објављује податке о стању квалитета ваздуха преко средстава јавног информисања или на други начин. Извештавање даваоца услуга о резултатима мерења загађености ваздуха врши се месечно, достављањем извештаја наручиоцу послова мерења, најкасније десет дана по истеку месеца за који се извештај подноси.

За спровођење Програма одговорна је Служба за заштиту животне средине Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

Програм усвојен Закључком Градског већа града Пожаревца

број: 01-06-130/2012-10 од 19.новембра 2012. године

Доношење Програма праћења квалитета ваздуха за 2013. годину потребно је ради одржавања континуитета у успостављеном систематском мерењу загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу, које је почело децембра 2009. године.

Континуитет у мониторингу квалитета ваздуха неопходан је за формирање оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину, а све у циљу идентификације величине загађења и ризика, процене изложености и у складу са тим, даљег предузимања одговарајућих мера ради заштите животне средине и здравља људи.

Ово значи, да је са праћењем квалитета ваздуха и утврђивањем нивоа његове загађености могуће даље оцењивање и разврставање подручја и насеља према квалитету ваздуха, што представља предуслов за доношење Плана за побољшање квалитета ваздуха и његово касније спровођење.

На овај начин остварује се јединствен систем управљања квалитетом ваздуха.

 

МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Мерење загађености ваздуха основним загађујућим материјама врши се на 4 мерна места:

1. Железничка станица – са три локације у окружењу овог мерног места:

– железничка станица – пумпа

– Бусије, ул. Боре Станковића бр.5

– ул. Делиградска бр.27

2. Централна апотека – са три локације у окружењу овог мерног места:

– ул. Кнеза Лазара бр.27

– Завод за јавно здравље Пожаревац

– „Електроморава“ ул. Југовићева

3. ОШ „Краљ Александар“ – са три локације у окружењу овог мерног места:

– ул. Партизанска бр.4

– ул. Чеде Васовића – БС 1 НИС Петрол

– ул. Косте Абрашевића бр.32

4. Пошта Брадарац – са три локације у окружењу овог мерног места:

– ул. Светосавска бр.6

– пут за Рукумију, кућа бр.12

– водоизвориште-црпна станица Брадарац

 

Испитивање квалитета ваздуха обухвата одређивање следећих загађујућих материја:

а)   у ваздуху – гасовите компоненте: сумпордиоксид, азотдиоксид;

– чврсту фракцију суспендовану у ваздуху-чађ, PM10, PM тешки метали-олово,  кадмијум, арсен, никл, жива, PM PAU-3,4 бензо(а)пирен

б)   у падавинама – аероседимент: рН, укупне таложне материје, олово, кадмијум, цинк, сулфати, хлориди, нитрати, калцијум

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Подаци и информације о квалитету ваздуха су јавни. Град, односно одговарајући орган, објављује податке о стању квалитета ваздуха преко средстава јавног информисања или на други начин. Извештавање даваоца услуга о резултатима мерења загађености ваздуха врши се месечно, достављањем извештаја наручиоцу послова мерења, најкасније десет дана по истеку месеца за који се извештај подноси.

За спровођење Програма одговорна је Служба за заштиту животне средине Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

Програм усвојен Закључком Градског већа града Пожаревца

број: 01-06-130/2012-10 од 19.новембра 2012. године

Подели са другима: Facebook Twitter