Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljištaProgram protection, development and use of agricultural land

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ br. 62/06, 65/08-drugi zakon i 41/09 ), i člana 32.stav 1. tačka 6) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Uprave za poljoprivredno zemljište Republike Srbije broj: 320-11-1940/2014-14 od 1.7.2014. godine, Skupština grada Požarevca, na sednici održanoj dana 11.7.2014.godine, donela je

P R O G R A M
ZAŠTITE , UREĐENjA I KORIŠĆENjA
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI
GRADA POŽAREVCA ZA 2014. GODINU

Ovim Programom daje se pregled površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama i kulturama, analiza stanja zemljišta i uređenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje Program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije.

I. OPŠTI DEO

Teritorija grada Požarevca sastavni je deo dna Panonske nizije sa apsolutnim visinama između 69 i 30 metara i relativnom visinom od 225 metara. Centralno mesto u reljefu grada Požarevca zauzimaju četiri osnovne geomorfološke celine:

1) Pomoravlje (površine 194,7 km2) – šira prostorna celina čiji se krajnji severoistočni deo nalazi između Velike Morave (na zapadu), Požarevačke grede (na istoku) i rukavca Dunava (na severu). Karakteriše ga nagib terena koji nije veći od 3%;

2) Požarevačka greda (greda Sopot) – razdvaja Pomoravlje od Stiga pravcem sever-jug. U okviru grada izdiže se do visine od 237 metara, ima ukupnu površinu od 54,2 km2 .

3) Stig (površine od 172 km2)- celina koja se prostire istočno od Požarevačke grede, čiji se jedan deo nalazi na teritoriji opštine Malo Crniće. Veći deo ovog prostora je ravan i ima manji nagib od 3%, dok je ostali deo viši i sa strmijim padinama;

4) Kostolačko priobalje Dunava (zauzima površinu od 69,9 km2) – prostor u okviru koga je Dunav izgradio rečna ostrva i aluvijalnu ravan, koja je izgradnjom energetskog i plovidbenog sistema Đerdap, bila redovno plavljena.

Područje grada Požarevca, nalazi se u umereno klimatskom pojasu. Srednja godišnja temperatura vazduha na najvećem delu teritorije kreće se oko 11oC. U toku januara meseca temperatura se kreće oko +1oC, a u toku jula oko 23oC. Prosečna godišnja količina padavina iznosi 635 mm.
Grad Požarevac, nalazi se na ušću Velike Morave u Dunav, kao i na ušću Mlave u Dunav. Vodni resursi pružaju uslove za razvoj poljoprivrede.
Od ukupne površine grada Požarevca (52 321 hektara ili 523 kvadratna kilometra), poljoprivredne površine zauzimaju 73,38% ukupne površine teritorije, od čega su 97,8% obradive površine.

Kvalitet zemljišta je visok i najvećim delom pripada plodnim tipovima zemljišta pri čemu černozem, gajnjača i ostala humusna zemljišta čine 99,3% plodnog zemljišta. Setvena struktura je delimično usklađena sa prirodnim uslovima, ali nisu u dovoljnoj meri razvijeni mogući intenzivni vidovi poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče strukture obradivih površina, najviše se gaje : kukuruz, suncokret, krmno bilje i povrće. Stočni fond u 2005. godini izgledao je ovako: 6.903 goveda, 32.313 svinja,9.127 ovaca i 113879 živine.Od voća najviše se gaje jabuke i šljive.Vinogradi pokrivaju oko 750 hektara i uglavnom se nalaze u privatnom vlasništvu.

 Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljištaNa osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ br. 62/06, 65/08-drugi zakon i 41/09 ), i člana 32.stav 1. tačka 6) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Uprave za poljoprivredno zemljište Republike Srbije broj: 320-11-1940/2014-14 od 1.7.2014. godine, Skupština grada Požarevca, na sednici održanoj dana 11.7.2014.godine, donela je

P R O G R A M
ZAŠTITE , UREĐENjA I KORIŠĆENjA
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI
GRADA POŽAREVCA ZA 2014. GODINU

Ovim Programom daje se pregled površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama i kulturama, analiza stanja zemljišta i uređenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje Program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije.

I. OPŠTI DEO

Teritorija grada Požarevca sastavni je deo dna Panonske nizije sa apsolutnim visinama između 69 i 30 metara i relativnom visinom od 225 metara. Centralno mesto u reljefu grada Požarevca zauzimaju četiri osnovne geomorfološke celine:

1) Pomoravlje (površine 194,7 km2) – šira prostorna celina čiji se krajnji severoistočni deo nalazi između Velike Morave (na zapadu), Požarevačke grede (na istoku) i rukavca Dunava (na severu). Karakteriše ga nagib terena koji nije veći od 3%;

2) Požarevačka greda (greda Sopot) – razdvaja Pomoravlje od Stiga pravcem sever-jug. U okviru grada izdiže se do visine od 237 metara, ima ukupnu površinu od 54,2 km2 .

3) Stig (površine od 172 km2)- celina koja se prostire istočno od Požarevačke grede, čiji se jedan deo nalazi na teritoriji opštine Malo Crniće. Veći deo ovog prostora je ravan i ima manji nagib od 3%, dok je ostali deo viši i sa strmijim padinama;

4) Kostolačko priobalje Dunava (zauzima površinu od 69,9 km2) – prostor u okviru koga je Dunav izgradio rečna ostrva i aluvijalnu ravan, koja je izgradnjom energetskog i plovidbenog sistema Đerdap, bila redovno plavljena.

Područje grada Požarevca, nalazi se u umereno klimatskom pojasu. Srednja godišnja temperatura vazduha na najvećem delu teritorije kreće se oko 11oC. U toku januara meseca temperatura se kreće oko +1oC, a u toku jula oko 23oC. Prosečna godišnja količina padavina iznosi 635 mm.
Grad Požarevac, nalazi se na ušću Velike Morave u Dunav, kao i na ušću Mlave u Dunav. Vodni resursi pružaju uslove za razvoj poljoprivrede.
Od ukupne površine grada Požarevca (52 321 hektara ili 523 kvadratna kilometra), poljoprivredne površine zauzimaju 73,38% ukupne površine teritorije, od čega su 97,8% obradive površine.

Kvalitet zemljišta je visok i najvećim delom pripada plodnim tipovima zemljišta pri čemu černozem, gajnjača i ostala humusna zemljišta čine 99,3% plodnog zemljišta. Setvena struktura je delimično usklađena sa prirodnim uslovima, ali nisu u dovoljnoj meri razvijeni mogući intenzivni vidovi poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče strukture obradivih površina, najviše se gaje : kukuruz, suncokret, krmno bilje i povrće. Stočni fond u 2005. godini izgledao je ovako: 6.903 goveda, 32.313 svinja,9.127 ovaca i 113879 živine.Od voća najviše se gaje jabuke i šljive.Vinogradi pokrivaju oko 750 hektara i uglavnom se nalaze u privatnom vlasništvu.

 Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Podeli sa drugima: Facebook Twitter