Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Proizvođači hlebnog zrna zadovoljniManufacturers of bread grain satisfied

Letnji poljoprivredni radovi su u jeku a žetva pšenice se privodi kraju. Ovih dana u Preduzeću “Filip”, lideru u ratarskoj proizvodnji Braničevskog okruga, žeteoci ubiraju pšenicu a radnici u silosima danonoćno dežuraju na preuzimanju roda. Otkupna cena pšenice je 21 dinar za kilogram a firma „Filip“ je počela isplatu hlebnog žita.

Vlasnik preduzeća „Filip“ Milutin Filipović je tom prilikom izjavio:

– Ukupno smo otkupili preko 12.000 tona ovde i 3.000 tona oko 3.500 tona u silosima u Svilajncu. Prinosi na ovim našim prostorima su 5 ili 6 tona po hektaru a mogu da Vam kažem čak i 7 tona. Neki proizvođaći su rekli čak i 7,5 hiljda kilograma po jednom hektaru zaista kvalitetne pšenice. Žetva je, zahvaljujući ovom suncu, obavljena u rekordnom roku. Vlažnost je praktično na nivou standarda, čistoća takođe zahvaljujući kvalitetnoj mehanizaciji. Hektolitarska težina je između 78 i 82 odsto mase što do danas, do ove godine, nije očekivano. Očekivali smo da značajan kvalitet i rod budu niži, međutim, na ovim prostorima je ispalo da su prinosi i kvaliteta i roda ja mislim najbolji u zemlji. Cena je određena 21 dinar, mi smo počeli sa isplatom i mislimo da ćemo u rekordnom roku da isplatimo sve proizvođaće. Naša firma kreditira negde između 400 i 500 miliona dinara poljoprivredne proizvođaće, na ovim prostorima i to pšenicu, kukuruz, uljanu repicu, suncokret. Po tom osnovu praktično značajne količine negde oko 6 do 6,5 hiljada tona praktično dobijamo po osnovu kreditiranja a ostatak su viškovi koje preuzimamo i plaćamo redovno. Imamo već obezbeđene kupce, naše stare saradnike, to je „Agro – Grove“, to je „Viktorija grup“, to je „Pantelić“ i ostale firme sa kojima sarađujemo. Jedna količina biće verovatno izvezena za Makedoniju, neke količine prodaćemo na teritoriju BiH pre svega Srpskoj republici, našim tradicionalnim kupcima.

Predaju pšenice silosima posetili su funkcioneri lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Miomirom Ilićem i predsednikom Skupštine grada Žarkom Pivcem. Gradonačelnik Ilić je izjavio:

-Ovo je visok prinos, kako je rekao vlasnik Milutin Filipović, da nije iznenađenje uz pravilne agrotehničke mere, dobijeno je ono što je iskazano rezultatima. To je jedan deo ne samo doprinos sa ovim stručnjacima koje sam naveo, sa mojim drugovima, nego i to što je plodni Stig, Moravska dolina, Mlavska dolina, bogata izuzetnim kvalitetnim zemljištem pa uz pravilnu primenu savremene agrotehnike može da daje visok prinos ratarskih kultura. Smatram da dalje treba unapređivati ovu oblast“.

Predstavnici lokalne samouprave i otkupljivača su razgovarali sa individualnim proizvođačima koji kažu sa su zadovoljni ovogodišnjim prinosom, kvalitetom roda i otkupnom cenom. Direktor preduzeća „Filip“ Saša Filipović je rekao:

– Ove godine smo imali negde 170 hektara pod pšenicom i mogu da kazem da smo izuzetno zadovoljni prinosima koje smo postigli. Prvi put je ove godine vršeno dva puta tretiranje fungdicidima u prolecnom periodu. To je jedan od vidova najsavremenije agrotehnike koji se primenjuje danas u svetu.

Summer farm work is in the midst of a wheat harvest is nearing completion. These days the company “Philip”, the leader in crop production Branicevo region and the reapers are harvesting wheat in silos and workers on call day and night, taking the race. The purchase price of wheat is 21 dinars for a kilogram of a company “Philip” began payment of bread wheat.

Owner of “Philip” Milutin Filipovic stated:

– Overall, we acquired over 12,000 tons and 3,000 tons of here around 3,500 tonnes in silos in Svilajnac. The yields in this region are 5 or 6 tons per hectare and can tell you that even 7 tons. Some manufacturers have said even many thousands of pounds per 7.5 hectare really high-quality wheat. Harvesting is due to the sunlight, completed in record time. Humidity is practically at the level of standards, cleanliness is also due to quality machinery. The test weight is between 78 and 82 percent of the mass until today, until this year, is expected. We expected that a significant quality and gender are lower, however, in this region turned out that the yield and fruit quality, and I think the best in the country. Price is determined by 21 dinars, we started with the payment and that all will in record time to pay all vendors. Our company loans to somewhere between 400 and 500 million farmers in this region and to wheat, corn, rapeseed, sunflower. On this basis practically significant amounts of around 6 to 6.5 thousand tons of practically get a loan from the rest of the surplus which assume and pay regularly. We have already secured customers, our old associates, to the “Agro – Grove” to the “Victoria Group” to the “Pantelic” and other companies with whom we cooperate. One volume will probably exported to Macedonia, some will sell quantities in the territory of BiH primarily Serbian republic, our traditional customers.

The surrender of wheat silos visited local officials led by Mayor Miomir Ilic and the President of Assembly Zarko Pivac. Mayor Ilic said:

“This is a high-yield, he said the owner of Milutin Filipovic, it’s no surprise that with proper cultural practices, received what was shown in the results. This is one of not only contribute to the experts that I have said, with my friends, but also to the fertile Stig, the Morava Valley, Mlavska valley, rich in high-quality land, and with proper application of modern agricultural techniques can provide high yield crops. I think that still needs to improve this area. “

Representatives of local Government and buyers discussed with the individual producers who say they are satisfied with this year’s yield, fruit quality and the redemption price. The director of “Philip”, Filipovic Sasa said:

– This year we had 170 acres somewhere in wheat and I can say that we are extremely pleased with the returns we have achieved. For the first time this year was done twice fungdicidima treatment during the spring season. This is one of the most advanced forms of cultural practices that are applied today in the world.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter