Почетак » Актуелно » О Граду
 

Произвођачи хлебног зрна задовољниManufacturers of bread grain satisfied

Летњи пољопривредни радови су у јеку а жетва пшенице се приводи крају. Ових дана у Предузећу “Филип”, лидеру у ратарској производњи Браничевског округа, жетеоци убирају пшеницу а радници у силосима даноноћно дежурају на преузимању рода. Откупна цена пшенице је 21 динар за килограм а фирма „Филип“ је почела исплату хлебног жита.

Власник предузећа „Филип“ Милутин Филиповић је том приликом изјавио:

– Укупно смо откупили преко 12.000 тона овде и 3.000 тона око 3.500 тона у силосима у Свилајнцу. Приноси на овим нашим просторима су 5 или 6 тона по хектару а могу да Вам кажем чак и 7 тона. Неки произвођаћи су рекли чак и 7,5 хиљда килограма по једном хектару заиста квалитетне пшенице. Жетва је, захваљујући овом сунцу, обављена у рекордном року. Влажност је практично на нивоу стандарда, чистоћа такође захваљујући квалитетној механизацији. Хектолитарска тежина је између 78 и 82 одсто масе што до данас, до ове године, није очекивано. Очекивали смо да значајан квалитет и род буду нижи, међутим, на овим просторима је испало да су приноси и квалитета и рода ја мислим најбољи у земљи. Цена је одређена 21 динар, ми смо почели са исплатом и мислимо да ћемо у рекордном року да исплатимо све произвођаће. Наша фирма кредитира негде између 400 и 500 милиона динара пољопривредне произвођаће, на овим просторима и то пшеницу, кукуруз, уљану репицу, сунцокрет. По том основу практично значајне количине негде око 6 до 6,5 хиљада тона практично добијамо по основу кредитирања а остатак су вишкови које преузимамо и плаћамо редовно. Имамо већ обезбеђене купце, наше старе сараднике, то је „Агро – Грове“, то је „Викторија груп“, то је „Пантелић“ и остале фирме са којима сарађујемо. Једна количина биће вероватно извезена за Македонију, неке количине продаћемо на територију БиХ пре свега Српској републици, нашим традиционалним купцима.

Предају пшенице силосима посетили су функционери локалне самоуправе на челу са градоначелником Миомиром Илићем и председником Скупштине града Жарком Пивцем. Градоначелник Илић је изјавио:

-Ово је висок принос, како је рекао власник Милутин Филиповић, да није изненађење уз правилне агротехничке мере, добијено је оно што је исказано резултатима. То је један део не само допринос са овим стручњацима које сам навео, са мојим друговима, него и то што је плодни Стиг, Моравска долина, Млавска долина, богата изузетним квалитетним земљиштем па уз правилну примену савремене агротехнике може да даје висок принос ратарских култура. Сматрам да даље треба унапређивати ову област“.

Представници локалне самоуправе и откупљивача су разговарали са индивидуалним произвођачима који кажу са су задовољни овогодишњим приносом, квалитетом рода и откупном ценом. Директор предузећа „Филип“ Саша Филиповић је рекао:

– Ове године смо имали негде 170 хектара под пшеницом и могу да казем да смо изузетно задовољни приносима које смо постигли. Први пут је ове године вршено два пута третирање фунгдицидима у пролецном периоду. То је један од видова најсавременије агротехнике који се примењује данас у свету.

Summer farm work is in the midst of a wheat harvest is nearing completion. These days the company “Philip”, the leader in crop production Branicevo region and the reapers are harvesting wheat in silos and workers on call day and night, taking the race. The purchase price of wheat is 21 dinars for a kilogram of a company “Philip” began payment of bread wheat.

Owner of “Philip” Milutin Filipovic stated:

– Overall, we acquired over 12,000 tons and 3,000 tons of here around 3,500 tonnes in silos in Svilajnac. The yields in this region are 5 or 6 tons per hectare and can tell you that even 7 tons. Some manufacturers have said even many thousands of pounds per 7.5 hectare really high-quality wheat. Harvesting is due to the sunlight, completed in record time. Humidity is practically at the level of standards, cleanliness is also due to quality machinery. The test weight is between 78 and 82 percent of the mass until today, until this year, is expected. We expected that a significant quality and gender are lower, however, in this region turned out that the yield and fruit quality, and I think the best in the country. Price is determined by 21 dinars, we started with the payment and that all will in record time to pay all vendors. Our company loans to somewhere between 400 and 500 million farmers in this region and to wheat, corn, rapeseed, sunflower. On this basis practically significant amounts of around 6 to 6.5 thousand tons of practically get a loan from the rest of the surplus which assume and pay regularly. We have already secured customers, our old associates, to the “Agro – Grove” to the “Victoria Group” to the “Pantelic” and other companies with whom we cooperate. One volume will probably exported to Macedonia, some will sell quantities in the territory of BiH primarily Serbian republic, our traditional customers.

The surrender of wheat silos visited local officials led by Mayor Miomir Ilic and the President of Assembly Zarko Pivac. Mayor Ilic said:

“This is a high-yield, he said the owner of Milutin Filipovic, it’s no surprise that with proper cultural practices, received what was shown in the results. This is one of not only contribute to the experts that I have said, with my friends, but also to the fertile Stig, the Morava Valley, Mlavska valley, rich in high-quality land, and with proper application of modern agricultural techniques can provide high yield crops. I think that still needs to improve this area. “

Representatives of local Government and buyers discussed with the individual producers who say they are satisfied with this year’s yield, fruit quality and the redemption price. The director of “Philip”, Filipovic Sasa said:

– This year we had 170 acres somewhere in wheat and I can say that we are extremely pleased with the returns we have achieved. For the first time this year was done twice fungdicidima treatment during the spring season. This is one of the most advanced forms of cultural practices that are applied today in the world.

Подели са другима: Facebook Twitter