Početak » Obaveštenja » O Gradu » Javni uvid planske dokumentacije
 

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 13/19.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana od 25. marta do 08. aprila 2019. godine, na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština gradova Smederevo i Požarevac i opština Veliko Gradište i Golubac.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26,  11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 08. aprilom 2019. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Dokumentacija

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter