Почетак » Актуелно » О Граду
 

Против порока, корупције и криминалаAgainst vice, corruption and crime

Председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић је, у присуству бројних званица, челних људи градске општине Костолац, чланова Градског већа, представника полиције, здравства и спортских клубова, приредио пријем за представнике два овдашња спортска колектива –  Боксерског клуба „Благоје Блага Вујичић“ и Кик бокс клуба „Спартан“ поводом покретања заједничке акције „Подигнимо гард пороцима“ и „Стоп корупцији и криминалу“.

Иницијатори акција

Иницијатори акција

После химне Србије „Боже правде“, коју је интонирао певач Ренато Хенц, присутнима се најпре обратио председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић и том приликом указао на значај активности чланова два пожаревачка клуба, а затим подвукао: -Дисциплиновани, усмерени ка циљу и бескомпромисни борци, али само у рингу. Ван ринга – велики пријатељи са својим противницима и увек спремни да се једни другима нађу у невољи. Управо то је разлог што сам акцији ова два клуба, који су око себе окупили широк фронт снага пожелео да придодам и акцију Скупштине града под називом „Стоп корупцији и криминалу“. Уколико те две пошасти схватимо као нешто чиме се баве они без морала и скрупула, схватио сам да нема бољих људи од спортиста који ће представљати борбу против ових зала које желимо да искоренимо у Пожаревцу“.

Спасовић је у наставку позвао све суграђане да се укључе у поменуте акције и дају свој допринос у борби против савремених пошасти нашег друштва. Захваљујући присутнима што се укључују у овај значајну акцију, председник Боксерског и Кик бокс клуба Марко Дмитровић подсетио је на садржаје које већ реализују спортисти, а потом поручио: -Први корак пре уласка у ринг, пре првог ударца, је подизање гарда. Зато смо у помоћ позвали и нашу полицију, да нам помогне и пренесе своја искуства и сазнања о томе колико је јак противник кога смо изазвали. То исто да учине и стручњаци из медицине, из Завода за јавно здравље у Пожаревцу. Посебну захвалност дугујем својим пријатељима борцима, који су са нама и у рингу и у животу. Они су најбољи пример који ће у очима Пожаревљана срушити стереотипе да су људи који се баве борилачким вештинама људи са оне стране закона“.

Бане Спасовић и Марко Дмитровић уручили су пригодне поклоне промотерима акције, међу којима су били заменик председника Скупштине града Милић Јовановић, начелник Полицијске управе Пожаревац Саша Митровић, директор Градске болнице др Срећко Босић, директорка Завода за јавно здравље др Зорица Митић, неколицина некадашњих спортских асова, Бане Дмитровић, Мане Марчета и Милан Пиперски, али и представници овдашњих медија. Промотер акције је и редакција Регионалног радио Пожаревца.

Након пријема, у фискултурној сали Економско – трговинске школе у Пожаревцу одржана је промоција борилачких спортова. Борилачке вештине представили су Мане Марчета, Милан Пиперски и Марко Николић. Најављено је и да ће презентација акције „Подигнимо гард пороцима“ бити настављена и у наредним месецима у општинама Браничевског округа.President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasovic, in the presence of numerous guests, leading people urban municipality Kostolac, City Council members, representatives of the police, health and sports clubs, held a reception for representatives of the two is local sports team – Boxing Club “Blagoje Mild Vujicic” and Kickboxing club “Spartan” to initiate a joint action “Keep your guard vices” and “Stop corruption and crime.”

Иницијатори акција

After the Serbian anthem “God of Justice”, he intoned singer Renato Henc, attendees were first addressed by the President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasović and emphasized the importance of the activities of members of two clubs, and then underlined:

– Disciplined, goal-oriented and uncompromising fighters but only in the ring. Outside the ring – great friends with his opponents and always ready to find each other in trouble. This is the reason that I share these two clubs, who are gathered around a broad front power wished to add to the action of the City titled “Stop corruption and crime.” If these two monsters understood as something to be concerned with those without morals and scruples, I realized that there are no better people than athletes who will represent the struggle against these evils that we want to eradicate in Požarevcu “.

Spasovic below urged all citizens to engage in the above activities and contribute to the fight against modern scourge of our society. Thanks to present what is involved in this important campaign, the president of the Boxing and Kickboxing Club Marko Dmitrović recalled the contents of which have already implemented athletes, and then said:

-The first step before entering the ring, before the first blow, raising Guard. That’s why we called for help and our police, to help us and transfer its experience and knowledge about how strong opponent whom we caused. To do the same and experts in medicine, from the Institute of Public Health in Pozarevac. Special thanks are owed to your friends fighters, who are with us in the ring and in life. They are the best example of that in the eyes Požarevljani bring down the stereotypes that people who are engaged in the martial arts people on the other side of the law. ”

Bane Spasović and Marko Dmitrović presented a commemorative gift promoters of actions, including the Deputy Chairperson of the Assembly Milic Jovanovic, Chief of Police Pozarevac Sasa Mitrovic, director of the City Hospital Dr. Srecko Bosic, director of the Institute for Public Health Dr. Zorica Mitic, several former sports aces Bane Dmitrović, Mane Marčeta and Milan Piperski, as well as representatives of local media. Promoter action and the editorial board of the Regional radio Pozarevac.

After the reception, the gym Economic – trade school in Pozarevac, the promotion of martial arts. Martial arts were presented by Mane Marceta, Milan Piperski and Marko Nikolic. It was announced that the presentation of the campaign “Raise your guard vices” will be continued in the coming months in the municipalities of Branicevo district.

Подели са другима: Facebook Twitter