Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Prva sednica novoizabranog Gradskog većaThe first session of newly elected City Council

Novoizabrano Gradsko veće Požarevca održalo je prvu sednicu. Novi predsednik ovog organa lokalne samouprave je gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić a njegova zamenica na obe funkcije Vukica Vasić koja je ove dužnosti obavljala i u prethodnom mandatu lokalne vlasti.

Članovi Gradskog veća su doneli brojne odluke značajne za svakodnevni život građana. Na osnovu odluke Veća iz maja ove godine, javnim preduzećima koja ostvare dobit preporučeno je da deo te dobiti, u iznosu od 40 odsto, na kraju budžetske godine vrate osnivaču što bi predstavljalo dodatni prihod u budžetu grada Požarevca.

Usvojeni su izveštaji o radu pojedinih javnih preduzeća dok će se ostali naći na predstojećoj sednici Gradskog veća.

Odlučeno je da se Centru za decu ometenu u razvoju odobri 400.000 dinara za nabavku opreme specijalnog vozila koje je nabavljeno zahvaljujući sredstvima dobijenim od Ministrstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u iznosu od 2 miliona dinara.

Odobrena su sredstva Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ radi organizovanja tradicionalne manifestacije „Balonijada“.

Usvojen je predlog odluke da se predstojećim rebalansom budžeta izdvoje sredstva za obezbeđivanje veće energetske efikasnosti u zgradi Načelstva čiju bi adaptaciju, kao kulturnog dobra od posebnog značaja, trebalo da obezbede nadležne republičke institucije pri čemu će učešće grada Požarevca iznositi 10 odsto ukupnih troškova što je neophodno radi konkurisanja.

Na konferenciji za medije, koja je održana neposredno posle sednice Gradskog Veća, Miomir Ilić je rekao da je u toku postavljanje pojedinih rukovodilaca koji će uskoro preuzeti odgovorne funkcije i posebno istakao da će insistirati na što efikasnijem radu Veća i ostalih organa Gradske uprave. On je naveo da se obavljaju konsultacije sa svim javnim preduzećima i ustanovama radi usmeravanja i sinhronizacije njihovog rada sa delatnostima organa lokalne samouprave kako bi zajedno bili što potpunije u funkciji servisa građana.

Ilić je naveo da se pripremaju predlozi za kadrovska rešenja u upravnim odborima javnih preduzeća i ustanova.

– Budite sigurni da ću istrajati u onome što sam obećao da svi oni koji ne mogu da ispunjavaju uslove budu sankcionisani i da ću izabrati druge kadrove uključujući i najviše predstavnike izvršne vlasti a tu mislim na Gradsko veće, rekao je gradonačelnik Miomir Ilić prilikom obraćanja javnosti.

Newly elected City Council Pozarevac held its first  session. The new president of the local government is the mayor of Pozarevac Miomir Ilic and his deputy Vukica Vasić that the duties performed in the previous term and local authorities.

Members of City Council have made many important decisions for the everyday life of citizens. Based on the decisions the Council in May this year, public companies that make profit it is recommended that part of the profits, amounting to 40 percent at the end of the fiscal year back to the founder as an additional revenue in the budget of Pozarevac.

The adopted reports on the work of certain public companies while others are found at the forthcoming session of the City Council.

It was decided that the Centre for children with disabilities approved 400,000 dinars for the procurement of special vehicles that were purchased through funds received from the Ministry of Public Administration and Local Self-Government in the amount of 2 million.

Funds were approved preschool institution „Ljubica Vrebalov“ to organize the traditional „Balonijada“.

Adopted a draft decision that the upcoming revision of the budget set aside funds to ensure greater energy efficiency in the building of district offices which would adapt, as cultural goods of special importance, should provide the relevant institutions of the republic with the participation of Pozarevac be 10 percent of the total cost which is necessary for competing.

At a press conference held immediately after the session of City Council, Miomir Ilic said that during the installation of individual managers who will soon take responsible positions and emphasized that he would insist on the efficient work of the Council and other bodies of the City Administration. He stated that they consult with all public enterprises and institutions to guide and synchronize their activities with the activities of local governments to jointly as thoroughly as a function of service for citizens.

Ilic said that the staff prepare proposals for solutions on the boards of public companies and institutions.

– Be sure that I will persevere in what I have promised that all those who can not qualify to be punished and I will select other staff including the highest representatives of executive power and by that I mean the city council, said the mayor  Miomir Ilic addressing the public.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter