Почетак » Актуелно » О Граду
 

Прва седница новоизабраног Градског већаThe first session of newly elected City Council

Новоизабрано Градско веће Пожаревца одржало је прву седницу. Нови председник овог органа локалне самоуправе је градоначелник Пожаревца Миомир Илић а његова заменица на обе функције Вукица Васић која је ове дужности обављала и у претходном мандату локалне власти.

Чланови Градског већа су донели бројне одлуке значајне за свакодневни живот грађана. На основу одлуке Већа из маја ове године, јавним предузећима која остваре добит препоручено је да део те добити, у износу од 40 одсто, на крају буџетске године врате оснивачу што би представљало додатни приход у буџету града Пожаревца.

Усвојени су извештаји о раду појединих јавних предузећа док ће се остали наћи на предстојећој седници Градског већа.

Одлучено је да се Центру за децу ометену у развоју одобри 400.000 динара за набавку опреме специјалног возила које је набављено захваљујући средствима добијеним од Министрства за државну управу и локалну самоуправу у износу од 2 милиона динара.

Одобрена су средства Предшколској установи „Љубица Вребалов“ ради организовања традиционалне манифестације „Балонијада“.

Усвојен је предлог одлуке да се предстојећим ребалансом буџета издвоје средства за обезбеђивање веће енергетске ефикасности у згради Начелства чију би адаптацију, као културног добра од посебног значаја, требало да обезбеде надлежне републичке институције при чему ће учешће града Пожаревца износити 10 одсто укупних трошкова што је неопходно ради конкурисања.

На конференцији за медије, која је одржана непосредно после седнице Градског Већа, Миомир Илић је рекао да је у току постављање појединих руководилаца који ће ускоро преузети одговорне функције и посебно истакао да ће инсистирати на што ефикаснијем раду Већа и осталих органа Градске управе. Он је навео да се обављају консултације са свим јавним предузећима и установама ради усмеравања и синхронизације њиховог рада са делатностима органа локалне самоуправе како би заједно били што потпуније у функцији сервиса грађана.

Илић је навео да се припремају предлози за кадровска решења у управним одборима јавних предузећа и установа.

– Будите сигурни да ћу истрајати у ономе што сам обећао да сви они који не могу да испуњавају услове буду санкционисани и да ћу изабрати друге кадрове укључујући и највише представнике извршне власти а ту мислим на Градско веће, рекао је градоначелник Миомир Илић приликом обраћања јавности.

Newly elected City Council Pozarevac held its first  session. The new president of the local government is the mayor of Pozarevac Miomir Ilic and his deputy Vukica Vasić that the duties performed in the previous term and local authorities.

Members of City Council have made many important decisions for the everyday life of citizens. Based on the decisions the Council in May this year, public companies that make profit it is recommended that part of the profits, amounting to 40 percent at the end of the fiscal year back to the founder as an additional revenue in the budget of Pozarevac.

The adopted reports on the work of certain public companies while others are found at the forthcoming session of the City Council.

It was decided that the Centre for children with disabilities approved 400,000 dinars for the procurement of special vehicles that were purchased through funds received from the Ministry of Public Administration and Local Self-Government in the amount of 2 million.

Funds were approved preschool institution “Ljubica Vrebalov” to organize the traditional “Balonijada”.

Adopted a draft decision that the upcoming revision of the budget set aside funds to ensure greater energy efficiency in the building of district offices which would adapt, as cultural goods of special importance, should provide the relevant institutions of the republic with the participation of Pozarevac be 10 percent of the total cost which is necessary for competing.

At a press conference held immediately after the session of City Council, Miomir Ilic said that during the installation of individual managers who will soon take responsible positions and emphasized that he would insist on the efficient work of the Council and other bodies of the City Administration. He stated that they consult with all public enterprises and institutions to guide and synchronize their activities with the activities of local governments to jointly as thoroughly as a function of service for citizens.

Ilic said that the staff prepare proposals for solutions on the boards of public companies and institutions.

– Be sure that I will persevere in what I have promised that all those who can not qualify to be punished and I will select other staff including the highest representatives of executive power and by that I mean the city council, said the mayor  Miomir Ilic addressing the public.

Подели са другима: Facebook Twitter