Почетак » Актуелно » О Граду
 

Путна инфраструктура у граду и селима један од најпречих задатакаThe road infrastructure in the city and in the country one of the most pressing tasks

Авенија на ободу града

Пожаревац – Путна инфраструктура, која обухвата асфалтирање улица у Пожаревцу, Костолцу и другим насељима града Пожаревца као и ревитализација сеоских путева један су од најпречих задатака којима се последњих година бавила локална самоуправа.Руководиоци града посетили су тек асфалтирану улицу Раде Слободе, која је направљена као истинска авенија на ободу града, у МЗ „Радна мала“ и ревитализован сеоски, пољски пут у Дубравици. -Асфалтирањем улице Раде Слободе знатно су побољшани услови живота грађана овог дела Пожаревца, напоменуо је градоначелник Миомир Илић изражавајући задовољство успешно завршеним радовима. По речима директора ЈП Дирекција за изградњу, Миодрага Стојковића, и са једне, и са друге стране улице, изграђена је пешачка, односно, бициклистичка стаза, ширине од по 1,5 метара, која омогућава несметано кретање пешака и бициклиста. -Укупно је асфалтирано 420 метара улице, између пешачке стазе и коловоза налази се простор ширине од 1 метра намењен зеленим површинама. Њих ће грађани, по сопственом избору, моћи накнадно да уреде. Град Пожаревац је за ову инвестицију определио средства у висини од 7.500.000 динара, а утрошено је 7.400.000, рекао је Стојковић.

Представници локалне самоуправе, градоначелник, Миомир Илић, његова заменица, Вукица Васић и председник Скупштине, Жарко Пивац посетили су и Дубравицу, село у коме је, захваљујући средствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за пољопривреду и буџета града Пожаревца, између осталог, ревитализован пољски пут. Према наводима градоначелника, реализацијом програма ревитализације пољских путева уређено је око 116.000 квадратних метара сеоских путева у 25 сеоских насеља у Граду Пожаревцу. Вредност пројекта је око 18.900.000 динара, с тим што је 13.000.000 динара обезбедило надлежно министарство, док је 5.900.000 динара обезбедио Град Пожаревац.

Заменица градоначелника, Вукица Васић, истакла је да је првобитни захтев пожаревачке локалне самоуправе према Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства износио 15.000.000 динара. Град Пожаревац је имао обавезу да обезбеди процентуално учешће у висини од 10.000.000 динара. Међутим, јавне набавке су касније, увећале те износе. -Захвални смо Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, које је имало разумевања за потребе наших житеља. С обзиром на то да је наш крај пољопривредни, ми ћемо се и убудуће трудити да, како средствима локалног буџета, тако и конкурисањем код надлежних министарстава, обезбедимо финансије, како бисмо нашим пољопривредним произвођачима омогућили што боље услове за рад. Према потписаном уговору, рок за завршетак радова на ревитализацији пољских путева био је 30. септембар, и он је у потпуности испоштован, нагласила је Васић.

Пројекат ревитализације пољског пута у селу Дубравица, као и свих осталих пољских путева на подручју Града, реализован је преко Дирекције за изградњу. У поступку јавне набавке, по речима Милана Ранковића, изабрана су два предузећа: „Предузеће за путеве“ Пожаревац и „Интеграл” из Смедерева. -У 25 насеља ревитализовано је око 29 километара путева. Просечна дужина једног пута је 1.150 метара, а ширина 4 метра. Подлога је урађена од квалитетног каменог набачаја, односно, ризле, нагласио је Ранковић.Avenue on the edge of town

Pozarevac – The road infrastructure, including streets in Pozarevac, Kostolac and other areas of Pozarevac and revitalization of rural roads are one of the most pressing tasks are dealt with in recent years the local government.

Executives visited the city only paved street Rade Liberty, which is designed as a real avenue in the outskirts of the city, in the community, “Small Business” and revitalized rural, field path Dubravica. Asphalting the streets of “Rade Slobode” greatly improved the living conditions of the citizens of this part of Pozarevac, noted Mayor Miomir Ilic expressing satisfaction for successfully completed works. According to the Director of the Directorate of Public Construction, Miodrag Stojkovic, and with one hand, and on the other side of the street, built a pedestrian, ie, bike lanes, wide by 1.5 meters, which allows the smooth movement of pedestrians and cyclists. -A total of 420 meters of paved streets, walkways between August and there is a space of 1 meter wide green spaces intended. These people will, at its option, will be able to edit later. City Pozarevac opted for the investment funds in the amount of 7.5 million dinars, and spent 7.4 million, Stojkovic said.

Representatives of local government, the mayor, Miomir Ilic, his deputy, Vukica Vasic and the president of Assemblz, Zarko Pivac visited village Dubravic where, thanks to funds from the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management for Agriculture and the budget of Pozarevac, among other things, revitalized field path. According to the mayor, the implementation of the program of revitalization of Polish roads regulates approximately 116,000 square meters of rural roads in 25 villages in the town of Pozarevac. Value is about 18.9 million dinars, which is 13 million dinars provide relevant ministry, while 5.9 million dinars for the City of Pozarevac.

Deputy Mayor, Vukica Vasic, said that the original claim Pozarevac Local Government to the Ministry of Agriculture, Water and Forestry was 15,000,000 dinars. Pozarevac City had an obligation to provide representation in the amount of 10,000,000 dinars. However, public procurement is later augmented these amounts. -We are grateful to theMinistry of Agriculture, Water and Forestry, who had understanding of the needs of our residents. Since the end of our farm, we will continue to strive, as local funds budget, applying for them and the relevant ministries, provide finance to give our farmers the best possible working conditions. According to the signed agreement, the deadline for the completion of the revitalization of Polish roads was 30 September, and is fully respected, Vasic said.

Polish road rehabilitation project in the village Dubravica, as well as all other field roads in the City, was implemented through the Directorate for construction. In the process of procurement, according to Milan Rankovic, selected two companies: “Road construction company” Pozarevac and “Integral” from Smederevo. The 25-revitalized village is about 29 kilometers of roads. The average length of a road is 1150 meters, a width of 4 meters. The base is made from high quality stone mound, ie, grit, Rankovic said.

Подели са другима: Facebook Twitter