Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

R  E  Š E Nj E o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac

Na osnovu čl. 24. stav 3, 30. i 42. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 9) u vezi sa članom 66. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – drugi zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19), a na osnovu sprovedenog javnog konkursa,

Skupština Grada Požarevca na sednici održanoj 17. septembra 2021. godine, donela je

R  E  Š E  Nj E

o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac

  1. 1. Imenuje se Marija Papović, diplomirani ekonomista, za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, na period od četiri godine, počev od 25. novembra 2021. godine.
  2. Imenovani direktor je dužan da stupi na funkciju u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

  1. 3. Ovo rešenje sa obrazloženjem objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u čl. 24. stav 3, 30. i 42. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), članu 32. stav 1. tačka 9) u vezi sa članom 66. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – drugi zakon i 47/18) i članu 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19).

Članom 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Članom 30. Zakona propisano je da se direktor javnog preduzeća imenuje nakon sprovedenog javnog konkursa.

Članom 42. stav 2. Zakona propisano je da se akt o imenovanju direktora javnog preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa obrazloženjem, objavljuje i u službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, a stav 3. istog člana propisuje da se odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju i na gradsku skupštinu.

Članom 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca propisano je da Skupština Grada, u  skladu sa zakonom, imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.          

Skupština Grada Požarevca je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Parking servis” u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac, broj 011-06-93/2021-14 od 29. juna 2021. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/21). Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac (u daljem tekstu konkurs) je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 66/2021 od 30.06.2021. godine, dnevnom listu „Danas“ od 01.07.2021. godine i na internet prezentaciji Grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Početak roka je bio 01.07.2021. godine, a završetak  roka  30.07.2021. godine.

U roku za prijavljivanje na javni konkurs, preko prijemne pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca pristigla je jedna prijava.

Komisija je u punom sastavu od pet članova, na sednici održanoj dana 12.08.2021. godine konstatovala da je na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca pristigla jedna prijava. Komisija je konstatovala da je prijava podneta blagovremeno dana 27.07.2021. godine pod brojem 08-111-22/2021.

Nakon otvaranja prijave broj 08-111-22/2021 Komisija je jednoglasno utvrdila i konstatovala da je prijava sa konkursnom dokumentacijom Papović Marije, diplomiranog ekonomiste iz Požarevca, potpuna i da su prema priloženoj dokumentaciji ispunjeni uslovi za učešće kandidata u izbornom postupku. Komisija je iz konkursne dokumentacije utvrdila da kandidat ima završen Ekonomski fakultet u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8,42 i ocenom 10,00 na diplomskom ispitu, da je u AIK BANKA a.d. Beograd bila zaposlena 4 godine na više pozicija, da je 19 meseci bila zaposlena na poslovima šefa računovodstva u „RIO“ d.o.o. Kostolac , da je 6 meseci obavljala poslove finansijskog savetnika direktora u AD „Vodoprivreda“ Požarevac,  da je godinu dana obavljala poslove vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, a da je 24. novembra 2017. godine imenovana na mesto direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac.

Komisija je sastavila spisak na koji je uvrstila kandidata Mariju Papović iz Požarevca sa kojom se sprovodi izborni postupak.

Komisija je, u skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/16 i 88/19) i članom 2. Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 65/16), obaveštenjem broj: 08-023-57/2021 od 12.08.2021. godine, obavestila kandidata o datumu, mestu i vremenu obavljanja usmene provere (razgovorom) stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, provere rada na računaru i pisane provere).  

Komisija je, u punom sastavu od pet članova, na sednici održanoj dana 23.08.2021. godine, obavila usmenu proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, pisanu proveru iz materije koja je obuhvatila pitanja iz oblasti delatnosti javnog preduzeća za koje je kandidat konkurisao, odnosno oblasti iz Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18- ispravka i 10/19, Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 i 6/17) i Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/16), kao i proveru znanja kandidata vezano za rad na računaru. Svaki član Komisije je pojedinačno ocenio kandidata iz navedenih oblasti, osim iz oblasti provere znanja za rad na računaru, za koju je proveru i ocenjivanje izvršio član Komisije Nenad Maslać, profesor informatike, akreditovani ECDL ispitivač.

Obzirom da je kandidat ispunio merila propisana za imenovanje direktora javnog preduzeća, Komisija je na sednici održanoj dana 24.08.2021. godine, sastavila Rang listu kandidata za izbor direktora JKP „Parking servis“ Požarevac, broj: 08-023-57/2021-3, sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatom:

  1. Papović Marija iz Požarevca, Dositejeva 8/19 – prosečan broj bodova u izbornom postupku 23,20

Shodno članu 41. stav 2. Zakona o javnim preduzećima, Zapisnik o sprovedenom izbornom postupku broj: 08-023-57/2021-3 i Rang listu Komisija je dostavila Gradskom veću Grada Požarevca, na dalju nadležnost.

Imajući u vidu napred navedeno, Skupština Grada Požarevca donela je odluku kao u dispozitivu ovog rešenja.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje odluke

Procenjujući finansijske efekte predloga Rešenja na budžet Grada Požarevca utvrđeno je da sprovođenje predloga ovog Rešenja ne iziskuje posebna sredstva niti ima finansijskog efekta na budžet Grada Požarevca.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

 

U Požarevcu,  17. septembra  2021. godine                                                     Broj: 011-06-134/2021-9-3

                                      

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Predrag Mijatović, dipl. inž.

elektrotehnike i računarstva, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter