Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

R E Š E Nj E o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“, Požarevac

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18 – ispravka), Skupština Grada Požarevca, na 24. sednici od 6. marta 2019. godine, donosi

R E Š E Nj E

o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“, Požarevac

 

I

            Imenuje se Mirko Stojanović, dr vet. medicine, za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“, Požarevac počev od 7. marta 2019. godine, do imenovanja direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“, Požarevac po sprovedenom javnom konkursu, a ne duže od jedne godine.

II

            Vršilac dužnosti direktora iz stava 1. ovog rešenja ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog preduzeća.

III

  Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“, „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

O b r a z l o ž e nj e

  Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u članu 52. u vezi člana 25. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članu 66. st. 1. i 3. u vezi člana 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14- dr. zakon, 101/16- dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18 – ispravka).

  Član 52. Zakona o javnim preduzećima se odnosi na vršioca dužnosti direktora, te u stavu 4. upućuje na član 25. istog zakona, koji propisuje uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća.

  U članu 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute.

  Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, dok stav 3. istog člana propisuje da se odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju na gradsku skupštinu.

  Članom 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca, propisano je da Skupština imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

  Dana 6. marta 2019. godine, Mirku Stojanoviću prestao je mandat direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac zbog isteka perioda na koji je imenovan, pa je u cilju obezbeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje preduzeća, neophodno imenovati vršioca dužnosti direktora.

  Na osnovu navedenog, a imajući u vidu da Mirko Stojanović, dr vet. medicine iz Požarevca, ispunjava uslove za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, propisane zakonom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

  Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje rešenja

  Nakon procene finansijskih efekata rešenja na budžet Grada Požarevca, utvrđeno je da sprovođenje ovog rešenja ne iziskuje posebna finansijska sredstva niti ima finansijskog efekta na budžet Grada Požarevca.

  Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

U Požarevcu, 6. marta 2019. godine                     Broj 011-06-33/2019-10-9)

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK
Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter