Почетак » Обавештења » О Граду
 

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

I

 

Именује се Дејан Дачић, дипломирани правник, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац почев од 7. марта 2019. године, до именовања директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.

II

Вршилац дужности директора из става 1. овог решења има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 52. у вези члана 25. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка).
Члан 52. Закона о јавним предузећима се односи на вршиоца дужности директора, те у ставу 4. упућује на члан 25. истог закона, који прописује услове за именовање директора јавног предузећа.
У члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
Дана 6. марта 2019. године, Дејану Дачићу престао је мандат директору Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац због истека периода на који је именован, па је у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање предузећа, неопходно именовати вршиоца дужности директора.
На основу наведеног, а имајући у виду да Дејан Дачић, дипломирани правник из Пожаревца, испуњава услове за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, прописане законом, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења
Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема.

У Пожаревцу, 6. марта 2019. године                 Број 011-06-33/2019-10-7)

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Илић, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter