Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

R E Š E Nj E  o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2021. godine

Na osnovu čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 66. stav 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13), a u vezi sa članom 82. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19),

Skupština Grada Požarevca na sednici održanoj 17. septembra 2021. godine, donosi

R E Š E Nj E 

o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2021. godine

I

Usvaja se Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2021. godine br. 08-023-50/2021 od 23.08.2021. godine, koja čini sastavni deo ovog rešenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu,  17. septembra  2021. godine                                 Broj: 011-06-134/2021-5

                                      

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Predrag Mijatović, dipl. inž.

elektrotehnike i računarstva, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter