Почетак » Обавештења
 

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОСТОЛАЧКОГ УГЉЕНОГ БАСЕНА

Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена је објављена у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 3/23.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 29. августа до 12. септембра 2023. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно интернет страници града Пожаревца и општине Велико Градиште.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12септембром 2023. године.

Више информација на urbanizam.pozarevac.rs