Почетак » Обавештења » О Граду
 

Разрешење и именовање директора ЈП „Топлификација“ ПожаревацDismissal and nomination of JP „Heating system“ Pozarevac

На основу члана  37. и 39.  Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон) и  члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),  а на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број:01-06-148/2014 од 2. септембра 2014. године, Скупштина града Пожаревца, на седници од 5.септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о  разрешењу   директора  Јавног  предузећа Топлификација Пожаревац

I

Разрешава се Зоран Репеџић, дипломирани економиста  из Пожаревца,  дужности  директора  Јавног  предузећа „Топлификација “ Пожаревaц, пре истека периода на који је именован, са 5. септембром   2014. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III

Диспозитив овог решења објавити  у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном гласнику града Пожаревца“ а решење са образложењем објавити на званичној интернет страници града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о јавним предузећима прописано је да предлог за разрешење директора јавног предузећа може поднети надзорни одбор јавног предузећа.

Чланом 39. Закона о јавним предузећима прописано је да  орган надлежан за именовање директора јавног предузећа може разрешити директора пре истека на који је именован.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац је дана  1. септембра 2014. године усвојио предлог и исти поднео оснивачу дана 2. септембра 2014. године, под бројем 01-06-148 /2014 за предузимање мера из надлежности оснивача, укључујући и разрешење директора, а што је предвиђено чланом 37. Закона о јавним предузећима.  У  свом предлогу Надзорни одбор, поред осталог, наводи да циљеви предвиђени усвојеним планом пословања могу значајно да буду доведени у питање, а посебно они који се односе на инвестиције, ремонте и одржавање топлификационог система. Надзорни одбор је дошао до сазнања да су остали  непотписани  уговори, што може имати за последицу немогућност завршетка инвестиционих активности на топлификационој мрежи. Обзиром да је на прагу грејна сезона и да  припрема топлификационог система улази у завршну фазу сваки дан застоја у реализацији, пре свега ремонтних активности, може да има за последицу додатне проблеме. Да не би корисници услуга, пре свега, евентуално трпели по питању испоруке топлотне енергије, Надзорни одбор је предложио оснивачу брзо реаговање у решавању новонастале ситуације. Такође на овај начин би се створили и неопходни услови за несметани даљи рад запослених.

Уважавајући  предлог Надзорног обора ЈП „Топлификација“ Пожаревац,  а у циљу  обезбеђивања услова за несметано функционисање предузећа, одлучено је као у диспозитиву решења.

Правно средство:Против овог решења не може се изјавити жалба, већ се може поднети тужба код Вишег суда у Пожаревцу,у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

У Пожаревцу, 5.9.2014. године

Број:01-06-149/1а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник

 

 Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Топлификација“

 Решење о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација“На основу члана  37. и 39.  Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон) и  члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),  а на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број:01-06-148/2014 од 2. септембра 2014. године, Скупштина града Пожаревца, на седници од 5.септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о  разрешењу   директора  Јавног  предузећа Топлификација Пожаревац

I

Разрешава се Зоран Репеџић, дипломирани економиста  из Пожаревца,  дужности  директора  Јавног  предузећа „Топлификација “ Пожаревaц, пре истека периода на који је именован, са 5. септембром   2014. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III

Диспозитив овог решења објавити  у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном гласнику града Пожаревца“ а решење са образложењем објавити на званичној интернет страници града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о јавним предузећима прописано је да предлог за разрешење директора јавног предузећа може поднети надзорни одбор јавног предузећа.

Чланом 39. Закона о јавним предузећима прописано је да  орган надлежан за именовање директора јавног предузећа може разрешити директора пре истека на који је именован.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац је дана  1. септембра 2014. године усвојио предлог и исти поднео оснивачу дана 2. септембра 2014. године, под бројем 01-06-148 /2014 за предузимање мера из надлежности оснивача, укључујући и разрешење директора, а што је предвиђено чланом 37. Закона о јавним предузећима.  У  свом предлогу Надзорни одбор, поред осталог, наводи да циљеви предвиђени усвојеним планом пословања могу значајно да буду доведени у питање, а посебно они који се односе на инвестиције, ремонте и одржавање топлификационог система. Надзорни одбор је дошао до сазнања да су остали  непотписани  уговори, што може имати за последицу немогућност завршетка инвестиционих активности на топлификационој мрежи. Обзиром да је на прагу грејна сезона и да  припрема топлификационог система улази у завршну фазу сваки дан застоја у реализацији, пре свега ремонтних активности, може да има за последицу додатне проблеме. Да не би корисници услуга, пре свега, евентуално трпели по питању испоруке топлотне енергије, Надзорни одбор је предложио оснивачу брзо реаговање у решавању новонастале ситуације. Такође на овај начин би се створили и неопходни услови за несметани даљи рад запослених.

Уважавајући  предлог Надзорног обора ЈП „Топлификација“ Пожаревац,  а у циљу  обезбеђивања услова за несметано функционисање предузећа, одлучено је као у диспозитиву решења.

Правно средство:Против овог решења не може се изјавити жалба, већ се може поднети тужба код Вишег суда у Пожаревцу,у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

У Пожаревцу, 5.9.2014. године

Број:01-06-149/1а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник

 

 Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Топлификација“

 Решење о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација“