Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Razrešenje i imenovanje direktora JP „Toplifikacija“ PožarevacDismissal and nomination of JP „Heating system“ Pozarevac

Na osnovu člana  37. i 39.  Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr.zakon),  člana 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09  i 83/14 – dr. zakon) i  člana 32. stav 1. tačka 10) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),  a na predlog Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, broj:01-06-148/2014 od 2. septembra 2014. godine, Skupština grada Požarevca, na sednici od 5.septembra 2014. godine, donosi

R Е Š Е NJ Е

o  razrešenju   direktora  Javnog  preduzeća Toplifikacija Požarevac

I

Razrešava se Zoran Repedžić, diplomirani ekonomista  iz Požarevca,  dužnosti  direktora  Javnog  preduzeća „Toplifikacija “ Požarevac, pre isteka perioda na koji je imenovan, sa 5. septembrom   2014. godine.

II

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

III

Dispozitiv ovog rešenja objaviti  u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom glasniku grada Požarevca“ a rešenje sa obrazloženjem objaviti na zvaničnoj internet stranici grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

O b r a z l o ž e nj e

Članom 37. Zakona o javnim preduzećima propisano je da predlog za razrešenje direktora javnog preduzeća može podneti nadzorni odbor javnog preduzeća.

Članom 39. Zakona o javnim preduzećima propisano je da  organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća može razrešiti direktora pre isteka na koji je imenovan.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac je dana  1. septembra 2014. godine usvojio predlog i isti podneo osnivaču dana 2. septembra 2014. godine, pod brojem 01-06-148 /2014 za preduzimanje mera iz nadležnosti osnivača, uključujući i razrešenje direktora, a što je predviđeno članom 37. Zakona o javnim preduzećima.  U  svom predlogu Nadzorni odbor, pored ostalog, navodi da ciljevi predviđeni usvojenim planom poslovanja mogu značajno da budu dovedeni u pitanje, a posebno oni koji se odnose na investicije, remonte i održavanje toplifikacionog sistema. Nadzorni odbor je došao do saznanja da su ostali  nepotpisani  ugovori, što može imati za posledicu nemogućnost završetka investicionih aktivnosti na toplifikacionoj mreži. Obzirom da je na pragu grejna sezona i da  priprema toplifikacionog sistema ulazi u završnu fazu svaki dan zastoja u realizaciji, pre svega remontnih aktivnosti, može da ima za posledicu dodatne probleme. Da ne bi korisnici usluga, pre svega, eventualno trpeli po pitanju isporuke toplotne energije, Nadzorni odbor je predložio osnivaču brzo reagovanje u rešavanju novonastale situacije. Takođe na ovaj način bi se stvorili i neophodni uslovi za nesmetani dalji rad zaposlenih.

Uvažavajući  predlog Nadzornog obora JP „Toplifikacija“ Požarevac,  a u cilju  obezbeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje preduzeća, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

Pravno sredstvo:Protiv ovog rešenja ne može se izjaviti žalba, već se može podneti tužba kod Višeg suda u Požarevcu,u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

U Požarevcu, 5.9.2014. godine

Broj:01-06-149/1a

SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA

PRЕDSЕDNIK SKUPŠTINЕ GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik

 

 Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“

 Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“Na osnovu člana  37. i 39.  Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr.zakon),  člana 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09  i 83/14 – dr. zakon) i  člana 32. stav 1. tačka 10) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),  a na predlog Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, broj:01-06-148/2014 od 2. septembra 2014. godine, Skupština grada Požarevca, na sednici od 5.septembra 2014. godine, donosi

R Е Š Е NJ Е

o  razrešenju   direktora  Javnog  preduzeća Toplifikacija Požarevac

I

Razrešava se Zoran Repedžić, diplomirani ekonomista  iz Požarevca,  dužnosti  direktora  Javnog  preduzeća „Toplifikacija “ Požarevac, pre isteka perioda na koji je imenovan, sa 5. septembrom   2014. godine.

II

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

III

Dispozitiv ovog rešenja objaviti  u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom glasniku grada Požarevca“ a rešenje sa obrazloženjem objaviti na zvaničnoj internet stranici grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

O b r a z l o ž e nj e

Članom 37. Zakona o javnim preduzećima propisano je da predlog za razrešenje direktora javnog preduzeća može podneti nadzorni odbor javnog preduzeća.

Članom 39. Zakona o javnim preduzećima propisano je da  organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća može razrešiti direktora pre isteka na koji je imenovan.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac je dana  1. septembra 2014. godine usvojio predlog i isti podneo osnivaču dana 2. septembra 2014. godine, pod brojem 01-06-148 /2014 za preduzimanje mera iz nadležnosti osnivača, uključujući i razrešenje direktora, a što je predviđeno članom 37. Zakona o javnim preduzećima.  U  svom predlogu Nadzorni odbor, pored ostalog, navodi da ciljevi predviđeni usvojenim planom poslovanja mogu značajno da budu dovedeni u pitanje, a posebno oni koji se odnose na investicije, remonte i održavanje toplifikacionog sistema. Nadzorni odbor je došao do saznanja da su ostali  nepotpisani  ugovori, što može imati za posledicu nemogućnost završetka investicionih aktivnosti na toplifikacionoj mreži. Obzirom da je na pragu grejna sezona i da  priprema toplifikacionog sistema ulazi u završnu fazu svaki dan zastoja u realizaciji, pre svega remontnih aktivnosti, može da ima za posledicu dodatne probleme. Da ne bi korisnici usluga, pre svega, eventualno trpeli po pitanju isporuke toplotne energije, Nadzorni odbor je predložio osnivaču brzo reagovanje u rešavanju novonastale situacije. Takođe na ovaj način bi se stvorili i neophodni uslovi za nesmetani dalji rad zaposlenih.

Uvažavajući  predlog Nadzornog obora JP „Toplifikacija“ Požarevac,  a u cilju  obezbeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje preduzeća, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

Pravno sredstvo:Protiv ovog rešenja ne može se izjaviti žalba, već se može podneti tužba kod Višeg suda u Požarevcu,u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

U Požarevcu, 5.9.2014. godine

Broj:01-06-149/1a

SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA

PRЕDSЕDNIK SKUPŠTINЕ GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik

 

 Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“

 Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“