Почетак » Актуелно » О Граду
 

Ребаланс буџета без подршке УРСThe supplementary budget without support from URS

Скупштина града Пожаревца усвојила је ребаланс буџета за 2012. годину који сада износи безмало износи 3,2 милијарде динара. У ребалансираном буџету је око 95 милиона динара неутрошених средстава из прошле године и око 50 милиона динара од трансфера из републике. На основу уредбе о регулисању коефицијената зарада запослених у локалној самоуправи, град би требало да предвиди повећање масе зарада за око 17 милиона динара. За овај ребаланс предвиђено је половина потребног новца а у току године би требало издвојити и преостала средства, рекао је градоначелник Миодраг Милосављевић.

У предлогу је додатних 9 милиона динара за изградњу вртића у Бурјану као и око 1,9 милиона за непредвиђене радове у школи “Доситеј Обрадовић”. Одлучено је да се за сада не постављају семафори код Високе техничке школе већ да се нешто више од 4 милиона динара усмери за испитивање бунара и локални водоводи у Бубушинцу, Маљуревцу и Пругову.

Амандмани Удружених региона Србије нису усвојени. Они нису учествовали у гласању незадовољни јер нису прошли њихови предлози да се део додатног новца од пореза на зараде стави на располагање месним заједницама као и да се незапосленим породиљама исплаћује 10.000 динара месечно док дете не наврши годину дана, због чега су искључени су из колаиције на власти у локалној самоуправи Пожаревца.

Осморо одборника из Српске напредне странке вратило се после више од три године у скупштинске клупе. Мандате су изгубили крајем децембра 2008. године када су напустили СРС која је активирала бланко оставке. Скупштина Пожаревца поступила је по решењу Управног суда и вратила им мандате. Напредњаци делују као опозиција у локалној скупштини.

City Council of Pozarevac adopted the revised budget for 2012. year which is now almost amounts to 3.2 billion dinars. In the rebalanced budget is about 95 million dinars in unspent funds from last year and about 50 million dinars from the transfer of the republic. Based on the decree on the regulation of the coefficients of salaries in local government, the city should provide for an increase of the wage bill by around 17 million dinars. This revision provides for half the money needed in the course of a year would be set aside and the remaining funds, said mayor Miodrag Milosavljevic. The proposal has an additional 9 million to build a kindergarten in Burjan and approximately $ 1.9 million for unforeseen works at the “Dositej Obradovic”. It was decided that for now no traffic lights installed at the High Technical School, but that is little more than 4 million dinars for the direct testing of wells and local water supply in Babusinac, Maljurevac and Prugovo.

Amendments of United Serbian region have not been adopted. They did not participate in the vote are dissatisfied because their proposals did not pass that part of the additional money from taxes on profits made available to local communities as well as to unemployed womans in labor paid 10,000 dinars per month until the child reaches the age of one year, which are excluded from the coalition local government authorities in Pozarevac.

Eight members of the Serbian Progressive Party returned after more than three years in the assembly. Mandate were lost in late December 2008. when they left the SRS, which is activated blank resignations. The Assembly of Pozarevac  acted by decision of the Administrative Court and returned to their seats. Progressives are acting as the opposition in the local assembly.

Подели са другима: Facebook Twitter