Почетак » Обавештења
 

Решење о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања Јaвног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину

На основу чл. 59. став 7. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 2. октобра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања Јaвног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину

I

          Даје се сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац  бр. 01-6490/1 од 27.09.2019. године који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 2. октобра 2019. године                        Број 011-06-141/2019-20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Милић Јовановић, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter