Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu

Na osnovu čl. 59. stav 7. i 60. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tač. 11) i 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19), Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj 2. oktobra 2019. godine, donosi

R E Š E Nj E

o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu

I

          Daje se saglasnost na Rebalans 1 Programa poslovanja za 2019. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac  br. 01-6490/1 od 27.09.2019. godine koji je doneo Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 2. oktobra 2019. godine                        Broj 011-06-141/2019-20

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Milić Jovanović, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter