Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“

Na osnovu člana 21. stav 2, člana  31. stav  3. i  člana 32. stav 1, 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. stav 1. tačka 6) i 9) i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon) i člana  32. tačka 10) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst), po sprovedenom javnom konkursu za imenovanje direktora javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac, a na osnovu Rang liste – liste za imenovanje direktora Javnog preduzeća  „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac, broj:  111-62/2015-01-20 od 14. novembra  2015. godine  ,  Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj dana 7.12.2015. godine, donela je

R  E  Š E  Nj E

o imenovanju direktora Javnog  preduzeća  „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac

  1. Imenuje se Mitar Karadžić, diplomirani mašinski inženjer, za direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, na period od četiri godine.
  2. Imenovani direktor je dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i da o tome odmah obavesti Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“  Požarevac, dužan je da posebnim aktom utvrdi dan stupanja na rad imenovanog direktora, kao i da sa imenovanim zaključi ugovor o radu.

III.       Ovo rešenje je konačno.

  1. Dispozitiv ovog rešenja objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom glasniku Grada Požarevca“.

Rešenje sa obrazloženjem objaviti na  internet stranici Skupštine Grada Požarevca.

  1. Rešenje o imenovanju sa obrazloženjem dostaviti imenovanom licu i svim kandidatima koji su učestvovali u postupku javnog konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

            Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u članu 21. stav 2, članu 31. stav 3.  i članu 32. stav 1, 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), članu  32. tačka 6) i 9) i članu 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, i 83/14 – dr.zakon) i članu 32. tačka 10) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst).

Članom 21. stav 2. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Članom 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima, propisano je da organ koji je nadležan za imenovanja nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odlučuje o imenovanju direktora javnog preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog kandidata sa liste.

Članom 32. stav 1. Zakona o javnim preduzećima  propisano je da se rešenje o imenovanju dostavlja licu koje je imenovano i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća čiji je osnivač  jedinica lokalne samouprave i u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, odnosno i u glasilu autonomne pokrajine ako se rešenje odnosi na imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina.

Članom 32. stav 2. je propisano da rešenje iz stava 1. ovog člana sa obrazloženjem obavezno se objavljuje na internet stranici organa nadležnog za imenovanje direktora.

Članom 32. stav 3. je propisano da se po primerak rešenja o imenovanju sa obrazloženjem dostavlja imenovanom licu i svim kandidatima koji su učestvovali u postupku javnog konkursa.

Članom 32. stav 1. tačka 6) Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano da Skupština opštine, u skladu sa zakonom donosi propise i druge opšte akte.

Članom 32. stav 1. tačka 9) je propisano da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, a stav 3. istog člana propisuje da  odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju se na gradsku skupštinu.

Članom 32. tačka 10) Statuta Grada Požarevca propisano je da Skupština Grada, u  skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore i  direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute.

Skupština Grada Požarevca je na sednici održanoj 30. septembra 2015. godine donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, Požarevac, br.01-06-186/15-1 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.8/15). Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca, Požarevac“, Požarevac objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 86/15 od 14. oktobra 2015. godine, dnevnom listu „Danas“ od 20. oktobra 2015. godine  i na zvaničnoj stranici Grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Početak roka  je  bio 15. oktobar 2015. godine, a završetak  roka  29. oktobra 2015. godine.

U roku za prijavljivanje na javni konkurs, preko prijemne pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca primljena je 1 koverta.

Komisija je na sednici održanoj dana 5. novembra 2015. godine konstatovala da je na  javni konkurs za imenovanje direktora JP „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, Požarevac preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca primljena 1 koverta. Nakon otvaranja koverte Komisija je jednoglasno utvrdila i konstatovala da je prijava sa konkursnom dokumentacijom Mitra Karadžića, diplomiranog mašinskog inženjera, rođenog u Požarevcu, sa prebivalištem u  Beogradu, potpuna, da je podneta blagovremeno, dana 28. oktobra 2015. godine pod brojem 111-61/2015-01 i da su prema priloženoj dokumentaciji ispunjeni uslovi za učešće kandidata u izbornom postupku. Komisija je iz konkursne dokumentacije utvrdila da kandidat ima oko 25 godina radnog iskustva u struci, da je oko 3 godine obavljao poslove direktora Auto kuće „Stig“ Požarevac, da je oko 10 meseci obavljao poslove inženjera transporta u JP PO „Kostolac“ Kostolac, gde je obavio pripravnički staž, da je više od 8 godina obavljao poslove vodećeg inženjera u održavanju železničkog transporta u JP TENT Obrenovac, da je 2 godine obavljao dužnost pomoćnika direktora za transport i održavanje vozila u JP PTT Srbija, da je oko godinu dana obavljao poslove direktora u Vest-Invest-u Beograd, da je poslednjih 10 godina bio u radnom odnosu u „AUTOČAČAK“ D.O.O. u radnoj jedinici u Beogradu, od toga više od 7 godina obavljao je poslove tehničkog direktora preduzeća. Iz potvrde „AUTOČAČAK“ D.O.O.  RJ Novi Beograd, broj: 2800 od 27. oktobra 2015. godine utvrđeno je da je Mitar Karadžić za vreme obavljanja poslova tehničkog direktora u Preduzeću svojim radnim iskustvom i iskustvom na poslovima rukovođenja, stručnim znanjem i osposobljenošću doprineo uspešnom razvoju i unapređenju rada ovog Privrednog društva, te i razvoju pozitivnog imidža marke „Škoda“ na tržištu Srbije i Crne Gore.

Komisija je sastavila spisak na koji je uvrstila kandidata Mitra Karadžića iz Beograda sa kojim je sproveden izborni postupak.

Komisija je na sednici održanoj dana 13. novembra 2015. godine obavila usmenu proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.

Komisija je, na osnovu člana 12. Odluke Skupštine Grada Požarevca o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, Požarevac, na  sednici održanoj dana 13. novembra  2015. godine, prilikom usmene provere i ocenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata usmenim razgovorom  izvršila pojedinačno bodovanje kandidata bodovima od 1 do 5.

Kandidat Mitar Karadžić je u postupku usmene provere ostvario ukupno 25 bodova. Ukupan broj bodova koji je dobio kandidat na usmenoj proveri, utvrđen je tako što su se sabrali svi bodovi  koje je ostvario kandidat pojedinačnim bodovanjem  svakog prisutnog člana Komisije.

Komisija je  zatim utvrdila  prosečnu ocenu bodovanog kandidata.

Kandidat  Mitar Karadžić je ostvario prosečnu ocenu 5. Ocena je utvrđena  tako što je ukupan broj bodova koji je kandidat dobio bodovanjem od strane svakog prisutnog člana Komisije, na osnovu usmene provere, a koji iznosi 25, podeljen sa brojem  prisutnih članova Komisije, kojih je bilo 5, dao prosečnu ocenu 5.

Obzirom da je kandidat ispunio merila propisana za imenovanje direktora javnog preduzeća, Komisija je shodno članu 31. Zakona o javnim preduzećima, kandidata Mitra Karadžića na sednici održanoj dana 14. novembra 2015. godine uvrstila u rang listu odnosno listu za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ Požarevac, broj: 111-62/2015-01-20 od 14.11.2015. godine, koju je sa zapisnikom o izbornom postupku, broj: 111-62/2015-01-19 od 14.11.2015. godine, dostavila Gradskoj upravi Grada Požarevca na dalju nadležnost.

Na osnovu dostavljene liste kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ Požarevac i predloga  akta o imenovanju, Skupština Grada Požarevca je donela rešenje da se za direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ Požarevac, na period od četiri godine imenuje Mitar Karadžić, diplomirani mašinski inženjer.

Ovo rešenje je konačno.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje odluke

Procenjujući finansijske efekte predloga Rešenja na budžet Grada Požarevca utvrđeno je da sprovođenje predloga ovog Rešenja ne iziskuje posebna sredstva niti ima finansijskog efekta na budžet Grada Požarevca.

Pravno sredstvo: Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Višem sudu u Požarevcu u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

U Požarevcu, 7.12.2015. godine

Broj: 01-06-247/7b

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter