Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“

На основу члана 21. став 2, члана  31. став  3. и  члана 32. став 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана  32. став 1. тачка 6) и 9) и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана  32. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), по спроведеном јавном конкурсу за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац, а на основу Ранг листе – листе за именовање директора Јавног предузећа  „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац, број:  111-62/2015-01-20 од 14. новембра  2015. године  ,  Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној дана 7.12.2015. године, донела је

Р  Е  Ш Е  Њ Е

о именовању директора Јавног  предузећа  „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревaц

  1. Именује се Митар Караџић, дипломирани машински инжењер, за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“, на период од четири године.
  2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“ и да о томе одмах обавести Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“  Пожаревац, дужан је да посебним актом утврди дан ступања на рад именованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду.

III.       Ово решење је коначно.

  1. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Решење са образложењем објавити на  интернет страници Скупштине Града Пожаревца.

  1. Решење о именовању са образложењем доставити именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

            Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. став 2, члану 31. став 3.  и члану 32. став 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члану  32. тачка 6) и 9) и члану 66. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, и 83/14 – др.закон) и члану 32. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст).

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је да орган који је надлежан за именовања након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.

Чланом 32. став 1. Закона о јавним предузећима  прописано је да се решење о именовању доставља лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, а решење о именовању директора јавног предузећа чији је оснивач  јединица локалне самоуправе и у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, односно и у гласилу аутономне покрајине ако се решење односи на именовање директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина.

Чланом 32. став 2. је прописано да решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници органа надлежног за именовање директора.

Чланом 32. став 3. је прописано да се по примерак решења о именовању са образложењем доставља именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 32. став 1. тачка 9) је прописано да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да  одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 32. тачка 10) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, у  складу са законом именује и разрешава управне и надзорне одборе и  директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.

Скупштина Града Пожаревца је на седници одржаној 30. септембра 2015. године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Пожаревац, бр.01-06-186/15-1 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.8/15). Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца, Пожаревац“, Пожаревац објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 86/15 од 14. октобра 2015. године, дневном листу „Данас“ од 20. октобра 2015. године  и на званичној страници Града Пожаревца.

Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Почетак рока  је  био 15. октобар 2015. године, а завршетак  рока  29. октобра 2015. године.

У року за пријављивање на јавни конкурс, преко пријемне писарнице Градске управе Града Пожаревца примљена је 1 коверта.

Комисија је на седници одржаној дана 5. новембра 2015. године констатовала да je на  јавни конкурс за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Пожаревац преко писарнице Градске управе Града Пожаревца примљена 1 коверта. Након отварања коверте Комисија је једногласно утврдила и констатовала да је пријава са конкурсном документацијом Митра Караџића, дипломираног машинског инжењера, рођеног у Пожаревцу, са пребивалиштем у  Београду, потпуна, да је поднета благовремено, дана 28. октобра 2015. године под бројем 111-61/2015-01 и да су према приложеној документацији испуњени услови за учешће кандидата у изборном поступку. Комисија је из конкурсне документације утврдила да кандидат има око 25 година радног искуства у струци, да је око 3 године обављао послове директора Ауто куће „Стиг“ Пожаревац, да је око 10 месеци обављао послове инжењера транспорта у ЈП ПО „Костолац“ Костолац, где је обавио приправнички стаж, да је више од 8 година обављао послове водећег инжењера у одржавању железничког транспорта у ЈП ТЕНТ Обреновац, да је 2 године обављао дужност помоћника директора за транспорт и одржавање возила у ЈП ПТТ Србија, да је око годину дана обављао послове директора у Вест-Инвест-у Београд, да је последњих 10 година био у радном односу у „АУТОЧАЧАК“ Д.О.О. у радној јединици у Београду, од тога више од 7 година обављао је послове техничког директора предузећа. Из потврде „АУТОЧАЧАК“ Д.О.О.  РЈ Нови Београд, број: 2800 од 27. октобра 2015. године утврђено је да је Митар Караџић за време обављања послова техничког директора у Предузећу својим радним искуством и искуством на пословима руковођења, стручним знањем и оспособљеношћу допринео успешном развоју и унапређењу рада овог Привредног друштва, те и развоју позитивног имиџа марке „Шкода“ на тржишту Србије и Црне Горе.

Комисија је саставила списак на који је уврстила кандидата Митра Караџића из Београда са којим је спроведен изборни поступак.

Комисија је на седници одржаној дана 13. новембра 2015. године обавила усмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

Комисија је, на основу члана 12. Одлуке Скупштине Града Пожаревца о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Пожаревац, на  седници одржаној дана 13. новембра  2015. године, приликом усмене провере и оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата усменим разговором  извршила појединачно бодовање кандидата бодовима од 1 до 5.

Кандидат Митар Караџић је у поступку усмене провере остварио укупно 25 бодова. Укупан број бодова који је добио кандидат на усменој провери, утврђен је тако што су се сабрали сви бодови  које је остварио кандидат појединачним бодовањем  сваког присутног члана Комисије.

Комисија је  затим утврдила  просечну оцену бодованог кандидата.

Кандидат  Митар Караџић је остварио просечну оцену 5. Оцена је утврђена  тако што је укупан број бодова који је кандидат добио бодовањем од стране сваког присутног члана Комисије, на основу усмене провере, а који износи 25, подељен са бројем  присутних чланова Комисије, којих је било 5, дао просечну оцену 5.

Обзиром да је кандидат испунио мерила прописана за именовање директора јавног предузећа, Комисија је сходно члану 31. Закона о јавним предузећима, кандидата Митра Караџића на седници одржаној дана 14. новембра 2015. године уврстила у ранг листу односно листу за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац, број: 111-62/2015-01-20 од 14.11.2015. године, коју је са записником о изборном поступку, број: 111-62/2015-01-19 од 14.11.2015. године, доставила Градској управи Града Пожаревца на даљу надлежност.

На основу достављене листе кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац и предлога  акта о именовању, Скупштина Града Пожаревца је донела решење да се за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац, на период од четири године именује Митар Караџић, дипломирани машински инжењер.

Ово решење је коначно.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте предлога Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да спровођење предлога овог Решења не изискује посебна средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

Правно средство: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 30 дана од дана пријема решења.

У Пожаревцу, 7.12.2015. године

Број: 01-06-247/7б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter