Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac

Na osnovu čl. 24. stav 3., 30. i 42. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 9) u vezi sa članom 66. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – drugi zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19), a na osnovu sprovedenog javnog konkursa,

Skupština Grada Požarevca, na sednici od 20. maja 2021. godine, donela je

R  E  Š E  Nj E

o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac

  1. Imenuje se Mirko Stojanović, doktor veterinarske medicine, za direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, na period od četiri godine, počev od 21. maja 2021. godine.
  2. Imenovani direktor je dužan da stupi na funkciju u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  3. Ovo rešenje sa obrazloženjem objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

O b r a z l o ž e nj e

            Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u članu 24. stav 3, članu 30. i članu 42. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), članu 32. stav 1. tačka 9) u vezi sa članom 66. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – drugi zakon i 47/18) i članu 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19).

Članom 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

            Članom 30. Zakona propisano je da se direktor javnog preduzeća imenuje nakon sprovedenog javnog konkursa.

Članom 42. stav 2. Zakona propisano je da se akt o imenovanju direktora javnog preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa obrazloženjem, objavljuje i u službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, a stav 3. istog člana propisuje da se odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju i na gradsku skupštinu.

Članom 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca propisano je da Skupština Grada, u skladu sa zakonom, imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

            Skupština Grada Požarevca je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća ”Ljubičevo” u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac, broj 011-06-14/2021-8 od 11. februara 2021. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/21). Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac (u daljem tekstu konkurs) je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 13/2021 od 17.02.2021. godine, dnevnom listu „Danas“ od 17.02.2021. godine i na internet prezentaciji Grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Početak roka je bio 18.02.2021. godine, a završetak  roka  19.03.2021. godine.

            U roku za prijavljivanje na javni konkurs, preko prijemne pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca pristigle su 3 prijave.

       Komisija je u punom sastavu od 5 članova, na sednici održanoj dana 23.03.2021. godine konstatovala da su na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca pristigle 3 prijave. Komisija je konstatovala da su prijave podnete blagovremeno dana 01.03.2021. godine pod brojem 11-06-31/2021, dana 10.03.2021. godine pod brojem 07-111-8/2021 i dana 15.03.2021. godine pod brojem 07-111-12/2021.

Nakon otvaranja prijave broj 11-06-31/2021 Komisija je jednoglasno utvrdila i konstatovala da je prijava sa konkursnom dokumentacijom Ristić Jovice, diplomiranog inženjera poljoprivrede iz Požarevca, potpuna i  da su prema priloženoj dokumentaciji ispunjeni uslovi za učešće kandidata u izbornom postupku.

Nakon otvaranja prijave broj 07-111-8/2021 Komisija je jednoglasno utvrdila i konstatovala da je prijava sa konkursnom dokumentacijom Janković Vladana, doktora veterinarske medicine iz Požarevca, potpuna i  da su prema priloženoj dokumentaciji ispunjeni uslovi za učešće kandidata u izbornom postupku.

      Nakon otvaranja prijave broj 07-111-12/2021 Komisija je jednoglasno utvrdila i konstatovala da je prijava sa konkursnom dokumentacijom Stojanović Mirka, doktora veterinarske medicine iz Požarevca, potpuna i da su prema priloženoj dokumentaciji ispunjeni uslovi za učešće kandidata u izbornom postupku.

            Nakon konstatovanja urednosti prijava, Komisija je sastavila spisak kandidata sa kojima će se sprovesti izborni postupak, a shodno članu 40. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19).

Komisija je, u skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/16 i 88/19) i članom 2. Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 65/16), obaveštenjem broj: 08-023-16/2021 od 25.03.2021. godine, obavestila kandidate o datumu, mestu i vremenu obavljanja usmene provere (razgovorom) stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, provere rada na računaru i pisane provere).  

Komisija je, u punom sastavu od 5 članova, na sednicama održanim dana 05.04.2021. godine, 06.04.2021. godine i 07.04.2021. godine obavila usmenu proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, pisanu proveru iz materije koja je obuhvatila pitanja iz oblasti delatnosti javnog preduzeća za koje je kandidat konkurisao, odnosno oblasti iz Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18- ispravka i 10/19) i Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu sa Zakonom o javnim preduzećima  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/16) kao i proveru znanja kandidata vezano za rad na računaru. Svaki član Komisije je pojedinačno ocenio kandidata iz navedenih oblasti, osim iz oblasti provere znanja za rad na računaru, za koju je proveru i ocenjivanje izvršio član Komisije Goran Nestorović, doktor tehničkih nauka, akreditovani ECDL ispitivač.

Obzirom da su kandidati ispunili merila propisana za imenovanje direktora javnog preduzeća, Komisija je na sednici održanoj dana 08.04.2021. godine, sastavila Rang listu kandidata za izbor direktora JP „Ljubičevo“ Požarevac, broj: 08-023-16/2021-5, sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatom:

  1. Stojanović Mirko iz Požarevca, Vardarska 1- prosečan broj bodova u izbornom postupku 23,75
  2. Janković Vladan iz Požarevca, Braničevska 2/13- prosečan broj bodova u izbornom postupku 22,75
  3. Ristić Jovica iz Požarevca, Cara Dušana bb- prosečan broj bodova u izbornom postupku 14,55

Komisija je iz konkursne dokumentacije utvrdila da kandidat Stojanović Mirko  ima završen Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu, sa prosekom 6,73, zvanje-doktor veterinarske medicine, da je od 1993. do 1995. godine radio kao rukovodilac zdravstvene zaštite na farmi u Letnjikovcu i Mustapiću u DP ”Poljoprivreda” Požarevac, od 1995. do 1997. radio je kao veterinar u veterinarskoj ambulanti ”Jova”, zatim je 1997. u Velikom Crniću otvorio privatnu veterinarsku ambulantu ”Mirko”, gde je radio do 2015. godine, da bi u periodu od 2015. do 2021. godine obavljao funkciju direktora i vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Ljubičevo”, Požarevac.

Shodno članu 41. stav 2. Zakona o javnim preduzećima, Zapisnik o sprovedenom izbornom postupku broj: 08-023-16/2021-5 i Rang listu Komisija je dostavila Gradskom veću, kao nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Požarevca.

Imajući u vidu napred navedeno, Skupština Grada Požarevca donela je odluku kao u dispozitivu ovog rešenja.

            Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje odluke

Procenjujući finansijske efekte predloga Rešenja na budžet Grada Požarevca utvrđeno je da su za sprovođenje Rešenja obezbeđena sredstva u budžetu za troškove Bruto 2 zarade direktora u iznosu od 2.835.860,28 dinara.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

 

U Požarevcu, 20. maja 2021. godine       Broj 011-06-66/2021-12-2

 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Predrag Mijatović dipl.inž.

elektrotehnike i računarstva, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter