Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. и  4, члана 32. став 1,2. и 3. и члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.закон) и члана 32. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), по спроведеном јавном конкурсу, а на основу листе за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу и предлога акта Градског већа града Пожаревца о именовању, Скупштина града Пожаревца на седници одржаној дана 6.3.2015. године донела је

Р  Е  Ш Е  Њ Е

о именовању директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу

I. Именује се Миркo Стојановић, дипломирани ветеринар из Пожаревца за директора Јавног предузећа „Љубичево “ у Пожаревцу , на период од четири године.

II. Именовани директор је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“ и да о томе одмах обавести Надзорни одбор Јавног предузећа  „Љубичево “ у Пожаревцу.

Надзорни одбор Јавног предузећа  „Љубичево “ у Пожаревцу, дужан је да посебним актом утврди дан ступања на рад новоименованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду.

III. Ово решење је коначно.

IV. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном гласнику града Пожаревца“.

Решење са образложењем објавити на интернет страници Скупштине града Пожаревца.

V. Решење о именовању са образложењем доставити именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. став 2. и члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14),  члану 32. тачка 9)  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, и 83/14 – др.закон) и члану  32. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст).

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је да орган који је надлежан за именовања након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује

о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.

Чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима, прописано је да је именовани кандидат дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Чланом 32.  тачка 9)  Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Чланом 32. тачка 10) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина града, у складу са законом именује и разрешава управне и надзорне одборе и  директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.

Скупштина града Пожаревца је на седници одржаној 24.12. 2014. године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу, бр. 01-06-211/16б   („Службени гласник града Пожаревца“, бр.13/14).

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“  у Пожаревцу објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 1/15 од 6.01.2015. године, у дневном листу „Данас“ и на званичној страници града Пожаревца.

Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац је по истеку рока за подношење пријава, на основу извршеног прегледа благовремених пријава и поднетих доказа кандидата о испуњености услова наведених у конкурсу констатовала да су на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“  у Пожаревцу благовремено поднете пријаве пет кандидата. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на састанку од 24.01.2015. године записнички констатовала да један кандидат није доставио све потребне доказе који се прилажу уз пријаву, као обавезане елементе јавног конкурса, тако да је Комисија одбацила пријаву кандидата као непотпуну, а пристиглу затворену коверту након истека рока прописаног конкурсом за подношење пријава, због неблаговремености, неотворену вратила подносиоцу пријаве, а да четири пријављена кандидата испуњавају услове конкурса, међу којима је спроведен изборни поступак.

Комисија је сходно члану 31. Закона о јавним предузећима три  најбоље рангирана кандидата  који испуњавају  услове прописане конкурсом, уврстила на  ранг листу – листу за именовање директора и исту заједно са Записником о изборном поступку доставила Градској управи града Пожаревца.

На основу достављене листе кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“  у Пожаревцу и предлога акта о именовању, Скупштина града Пожаревца је донела решење да се за директора Јавног предузећа „Љубичево“  у Пожаревцу, на период од четири године именује Миркo Стојановић, дипломирани ветеринар из Пожаревца. Именовани  од 1997. године има самосталну ветеринарску амбуланту у Великом Црнићу, где и данас обавља исте послове. Лиценцирани  је ветеринар Коњичког савеза Србије – ужа специјалност здравствена заштита коња. Члан је Коњичког друштва „Кнез Михајло“ у Пожаревцу од своје десете године  и пасионирани је љубитељ животиња, а поготову коња и задњих 20 година поседује и своје коње. Активан је члан управе Коњичког клуба и стални ветеринар како у клубу током целе године тако и у време одржавања Љубичевских коњичких игара као дежурни ветеринар.

Ово решење је коначно.

Поука о правном средству: Против овог решења није дозвољена жалба, али се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу, у року од 30 дана од дана достављања решења.

У Пожаревцу, 6.3.2015. године                                       Број: 01-06-34/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Решење о именовању директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу

Подели са другима: Facebook Twitter