Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana 31. stav 3. i  4, člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana 32. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr.zakon) i člana 32. tačka 10) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst), po sprovedenom javnom konkursu, a na osnovu liste za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu i predloga akta Gradskog veća grada Požarevca o imenovanju, Skupština grada Požarevca na sednici održanoj dana 6.3.2015. godine donela je

R  E  Š E  Nj E

o imenovanju direktora Javnog  preduzeća  „Ljubičevo“ u Požarevcu

I. Imenuje se Mirko Stojanović, diplomirani veterinar iz Požarevca za direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo “ u Požarevcu , na period od četiri godine.

II. Imenovani direktor je dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i da o tome odmah obavesti Nadzorni odbor Javnog preduzeća  „Ljubičevo “ u Požarevcu.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća  „Ljubičevo “ u Požarevcu, dužan je da posebnim aktom utvrdi dan stupanja na rad novoimenovanog direktora, kao i da sa imenovanim zaključi ugovor o radu.

III. Ovo rešenje je konačno.

IV. Dispozitiv ovog rešenja objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom glasniku grada Požarevca“.

Rešenje sa obrazloženjem objaviti na internet stranici Skupštine grada Požarevca.

V. Rešenje o imenovanju sa obrazloženjem dostaviti imenovanom licu i svim kandidatima koji su učestvovali u postupku javnog konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u članu 21. stav 2. i članu 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14),  članu 32. tačka 9)  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, i 83/14 – dr.zakon) i članu  32. tačka 10) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst).

Članom 21. stav 2. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Članom 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima, propisano je da organ koji je nadležan za imenovanja nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odlučuje

o imenovanju direktora javnog preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog kandidata sa liste.

Članom 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, propisano je da je imenovani kandidat dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Članom 32.  tačka 9)  Zakona o lokalnoj samoupravi, propisano je da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 32. tačka 10) Statuta Grada Požarevca propisano je da Skupština grada, u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore i  direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute.

Skupština grada Požarevca je na sednici održanoj 24.12. 2014. godine donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, br. 01-06-211/16b   („Službeni glasnik grada Požarevca“, br.13/14).

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“  u Požarevcu objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 1/15 od 6.01.2015. godine, u dnevnom listu „Danas“ i na zvaničnoj stranici grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Komisija za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac je po isteku roka za podnošenje prijava, na osnovu izvršenog pregleda blagovremenih prijava i podnetih dokaza kandidata o ispunjenosti uslova navedenih u konkursu konstatovala da su na javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“  u Požarevcu blagovremeno podnete prijave pet kandidata. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za imenovanje direktora priloženih uz prijave kandidata, Komisija je na sastanku od 24.01.2015. godine zapisnički konstatovala da jedan kandidat nije dostavio sve potrebne dokaze koji se prilažu uz prijavu, kao obavezane elemente javnog konkursa, tako da je Komisija odbacila prijavu kandidata kao nepotpunu, a pristiglu zatvorenu kovertu nakon isteka roka propisanog konkursom za podnošenje prijava, zbog neblagovremenosti, neotvorenu vratila podnosiocu prijave, a da četiri prijavljena kandidata ispunjavaju uslove konkursa, među kojima je sproveden izborni postupak.

Komisija je shodno članu 31. Zakona o javnim preduzećima tri  najbolje rangirana kandidata  koji ispunjavaju  uslove propisane konkursom, uvrstila na  rang listu – listu za imenovanje direktora i istu zajedno sa Zapisnikom o izbornom postupku dostavila Gradskoj upravi grada Požarevca.

Na osnovu dostavljene liste kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“  u Požarevcu i predloga akta o imenovanju, Skupština grada Požarevca je donela rešenje da se za direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“  u Požarevcu, na period od četiri godine imenuje Mirko Stojanović, diplomirani veterinar iz Požarevca. Imenovani  od 1997. godine ima samostalnu veterinarsku ambulantu u Velikom Crniću, gde i danas obavlja iste poslove. Licencirani  je veterinar Konjičkog saveza Srbije – uža specijalnost zdravstvena zaštita konja. Član je Konjičkog društva „Knez Mihajlo“ u Požarevcu od svoje desete godine  i pasionirani je ljubitelj životinja, a pogotovu konja i zadnjih 20 godina poseduje i svoje konje. Aktivan je član uprave Konjičkog kluba i stalni veterinar kako u klubu tokom cele godine tako i u vreme održavanja Ljubičevskih konjičkih igara kao dežurni veterinar.

Ovo rešenje je konačno.

Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba, ali se može podneti tužba Višem sudu u Požarevcu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

U Požarevcu, 6.3.2015. godine                                       Broj: 01-06-34/7

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Rešenje o imenovanju direktora Javnog  preduzeća  „Ljubičevo“ u Požarevcu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter