Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana  31. stav 3. i  4,  člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr.zakon) i člana  32. tačka 10) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst), po sprovedenom javnom konkursu, a na osnovu liste za imenovanje direktora Javnog preduzeća  „Toplifikacija“  Požarevac  i predloga akta Gradskog veća grada Požarevca o imenovanju, Skupština grada Požarevca na sednici održanoj dana 6.3.2015. godine donela je

R  E  Š E  Nj E

o imenovanju direktora Javnog  preduzeća  „Toplifikacija“ u Požarevcu

I. Imenuje se Dejan Dačić, diplomirani pravnik iz Požarevca, za direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“  Požarevac, na period od četiri godine.

II. Imenovani direktor je dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i da o tome odmah obavesti Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac.

            Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, dužan je da posebnim aktom utvrdi dan stupanja na rad novoimenovanog direktora, kao i da sa imenovanim zaključi ugovor o radu.

III. Ovo rešenje je konačno.

IV. Dispozitiv ovog rešenja objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom glasniku grada Požarevca“.

Rešenje sa obrazloženjem objaviti na  internet stranici Skupštine grada Požarevca.

V. Rešenje o imenovanju sa obrazloženjem dostaviti imenovanom licu i svim kandidatima koji su učestvovali u postupku javnog konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

            Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u članu 21. stav 2. i članu 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14),  članu 32. tačka 9)  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, i 83/14 – dr.zakon) i članu  32. tačka 10) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst).

Članom 21. stav 2. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Članom 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima, propisano je da organ koji je nadležan za imenovanja nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odlučuje o imenovanju direktora javnog preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog kandidata sa liste. Stavom 4. istog člana propisano je da je rešenje o imanovanju direktora konačno.

Članom 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, propisano je da je imenovani kandidat dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Članom 32.  tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi, propisano je da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 32. tačka 10) Statuta Grada Požarevca propisano je da Skupština grada, u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore i  direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute.

Skupština grada Požarevca je na sednici održanoj 24.12.2014. godine donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, br. 01-06-211/16a   („Službeni glasnik grada Požarevca“, br.13/14).

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 1/15 od 6.01.2015. godine, u dnevnom listu „Danas“ i na zvaničnoj stranici grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Komisija za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac je po isteku roka za podnošenje prijava, na osnovu izvršenog pregleda blagovremenih prijava i podnetih dokaza kandidata o ispunjenosti uslova navedenih u konkursu konstatovala da su na javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija “  Požarevac blagovremeno podnete prijave dva kandidata. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za imenovanje direktora priloženih uz prijave kandidata, Komisija je na sastanku od 24.01.2015. godine zapisnički konstatovala da oba prijavljena kandidata ispunjavaju uslove konkursa, među kojima je sproveden izborni postupak.

Komisija je shodno članu 31. Zakona o javnim preduzećima, oba rangirana kandidata  koji ispunjavaju  uslove propisane konkursom, uvrstila na  rang listu – listu za imenovanje direktora i istu zajedno sa Zapisnikom o izbornom postupku dostavila Gradskoj upravi grada Požarevca.

Na osnovu dostavljene liste kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija “  Požarevac i predloga akta o imenovanju, Skupština grada Požarevca je donela rešenje da se za direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, na period od četiri godine imenuje Dejan Dačić, diplomirani pravnik iz Požarevca. Imenovani  ima više od 23 godine radnog iskustva u pravnoj struci, od toga više od 8 godina radnog iskustva u Osnovnom sudu u Požarevcu, bio je sudija krivičar i istražni sudija, a poslednjih 14 godina obavljao je poslove advokata.

Ovo rešenje je konačno.

Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba, ali se može podneti tužba Višem sudu u Požarevcu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

 

U Požarevcu, 6.3.2015. godine                                Broj: 01-06-34/6

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Rešenje o imenovanju direktora Javnog  preduzeća  „Toplifikacija“ u Požarevcu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter