Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o imenovanju Komisije za vrednovanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu

Na osnovu člana 24. stav. 1, 3. i 5. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 4. i 26. stav 1. i 3. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17),

Gradsko veće Grada Požarevca na sednici održanoj 10. marta 2020. godine, donelo je

Rešenje o imenovanju Komisije

za vrednovanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu

I

Imenuje se Komisija za vrednovanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu (u daljem tekstu: Komisija), u sledećem sastavu:

1. Dejan Miladinović, diplomirani matematičar, direktor i vlasnik Izdavačko grafičkog centra ALBOS doo (izdavač lokalnih novina „Grad“ iz Kruševca), direktor TV Plus u Kruševcu, predlog Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres;

2. Novica Savić iz Požarevca, novinar, šef Dopisništva RTS-a u Požarevcu;

3. Jovan Bukovala, diplomirani menadžer iz oblasti menadžmenta i produkcije pozorišta, radije i kulture Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, master menadžer kulture i medija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, predlog Udruženja menadžera u kulturi i medijima Srbije.

Odbija se predlog:

1. Predraga Životića, koji je podneo prijavu br. 06-40-600/2020 od 26.02.2020. godine;

 

2. Udruženja novinara Srbije – UNS, koje je podnelo prijavu br. 06-40-601/2020 od 26.02.2020. godine, a za člana komisije predlaže Draganu Bjelicu, novinarku iz Novog Sada.

II

Za sekretara komisije određuje se Milivoj Bosnić, mlađi savetnik u Gradskoj upravi Grada Požarevca, koji će obavljati administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije.

III

Zadatak Komisije je da:

na prvom sastanku izabere predsednika komisije;

izvrši proveru dokumentacije podnete na konkurs u smislu ispunjenosti uslova za učešće na konkursu i poštovanja rokova;

obavesti učesnike konkursa koji su podneli projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom da nedostatak otklone u naknadno određenom roku;

utvrdi listu za finansiranje, odnosno, sufinansiranje programa/projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu;

objavi listu na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave;

odluči po prigovorima učesnika konkursa;

konačan predlog po prigovorima, dostavi Gradskom veću Grada Požarevca na odlučivanje i donošenje rešenja o raspodeli sredstava.

IV

            Naknada za rad Komisije i sekretara Komisije utvrđuje se u skladu sa Odlukom o naknadama odbornika Skupštine Grada Požarevca, članova skupštinskih radnih tela, članova Gradskog veća Grada Požarevca i članova radnih tela Gradskog veća (,,Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/11 i 8/15).

V

Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

VI

            Dispozitiv rešenja objaviti na sajtu Grada Požarevca.

 O b r a z l o ž e nj e

Gradsko veće Grada Požarevca je dana 11. februara 2020. godine, u nedeljnom lokalanom listu „Reč naroda“ objavilo Konkurs / javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2020. godini.  

  U istom konkursu upućen je poziv za učešće u radu Komisije, novinarskim i medijskim udruženjima, kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa / javnog poziva u nedeljnom listu „Reč naroda“, shodno članu 21. stav 2. i 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa.

            Članom 24. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima propisano je da ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova. Stavom 3. istog člana je propisano da članove stručne komisije iz stava 1. ovog člana imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i stručnih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju. Stavom 5. istog člana je propisano da se članovi komisije imenuju za svaki konkurs posebno, a odluka o imenovanju se objavljuje na veb – sajtu organa.

Članom 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa, propisano je da komisija može imati tri ili pet članova.

Organ koji raspisuje konkurs kroz javni poziv za učešće na konkursu obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.

 Predlozi za članove komisije dostavljaju se najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

Na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva odnosno tri člana komisije.

Ukoliko predlozi za članove komisije iz stava 2. ovog člana ne bude dostavljeni u propisanom roku, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove komisije iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika.

Odluka o imenovanju komisija donosi se u formi rešenja i objavljuje na veb – sajtu organa koji raspisuje konkurs, za svaki konkurs posebno.

 Rešenjem o imenovanju članova komisije utvrđuju se njihova prava i obaveze.

Za članove konkursne komisije blagovremeno su pristigle sledeće prijave:

3. Prijava br. 011-40-497/2020 od 24.02.2020. godine, podnosilac Poslovno udruženje Lokal pres, koje za člana komisije predlaže Dejana Miladinovića, diplomiranog matematičara, direktora i vlasnika Izdavačko grafičkog centra ALBOS doo (izdavač lokalnih novina „Grad“ iz Kruševca), direktora TV Plus u Kruševcu.

4. Prijava br. 06-40-546/2020 od 25.02.2020. godine, podnosilac Udruženje menadžera u kulturi i medijima Srbije, sa predlogom da se za člana komisije imenuje Jovan Bukovala, diplomirani menadžer iz oblasti menadžmenta i produkcije pozorišta, radije i kulture Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, master menadžer kulture i medija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, doktorant studija kulture i medija Fakulteta političkih nakuka Univerziteta u Beogradu, istraživač – pripravnik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Udruženja menadžera u kulturi i medijima Srbije (UMKMS-a);

5. Prijava br. 06-40-564/2020 od 25.02. 2020. godine, podnosilac Novica Savić, novinar, urednik Dopisništva RTS-a u Požarevcu, autor velikog broja TV reportaža i dokumentarnih filomova, dobitnik Povelje kulturno-prosvetne zajednice Grada Požarevca, član uprave Udruženja novinara Srbije;

6. Prijava br. 06-40-600/2020 od 26.02.2020. godine, podnosilac Predrag Životić iz Požarevca, novinar u Službi za odnose s javnošću ogranka „TE-KO Kostolac“;

7. Prijava br. 06-40-601/2020 od 26.02.2020. godine, podnosilac Udruženje novinara Srbije (UNS), koje za člana komisije predlaže Draganu Bjelicu, novinarku iz Novog Sada.

Shodno navedenom, u skladu sa članom 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa, u cilju vrednovanja projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu po Konkursu/Javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2020. godini, Gradsko veće Grada Požarevca donelo je rešenje kao u dispizitivu.

Procena finansijskih efekata potrebnih za sprovođenje Rešenja

Procenjujući finansijske efekte Rešenja na budžet Grada Požarevca utvrđeno je da su za realizaciju ovog rešenja obezbeđena sredstva u budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor, tužbom kod Upravnog suda u Beogradu, ulica Nemanjina br. 9, u roku od 30 dana od dana prijema istog.

  U Požarevcu, 10. marta 2020. godine                                                Broj 09-06-28/2020-2

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter